Monitorul oficial nr. 223 din 22.03.2019

 

Începând cu data de 1 aprilie 2019 operatorii economici plătitori de impozit pe profit sau microîntreprinderi vor beneficia de facilitățile fiscale aferente sponsorizărilor doar dacă aceste sponsorizări sunt efectuate de către persoane înscrise în registrul beneficiarilor de sponsorizări.

Această situație este reglementată de Legea nr. 30/2019 pentru modificarea Codului fiscal.

Prin acest actul normativ se adoptă procedura ținerii registrului cu beneficiarii de sponsorizări, registru ce va fi public și poate fi consultat după pagina de internet a ANAF. Același act normativ adoptă procedura de înscriere în registru și reglementează formularul 163 „Cerere de înscriere/radiere în/din Registrul entităţilor/unităţilor de cult pentru care se acordă deduceri fiscale“.

O entitate sau o unitate de cult se poate înscrie în registru dacă îndeplinește următoarele condiții:

a)    desfăşoară activitatea în domeniul pentru care a fost constituită;

b)   a îndeplinit toate obligaţiile fiscale declarative prevăzute de lege;

c)    nu are obligaţii fiscale restante la bugetul general consolidat, mai vechi de 90 de zile de la scadenţă/termen de plată;

d)   a depus situaţiile financiare anuale, prevăzute de lege;

e)    nu a fost declarată inactivă, potrivit art. 92 din Codul de procedură fiscală.

Condiţia de la lit. d) se consideră îndeplinită în cazul entităţilor/unităţilor de cult care, potrivit legii, nu sunt obligate să întocmească şi să depună situaţii financiare anuale.

O entitate interesată de înregistrarea în registru va depune în format electronic prin mijloace de transmitere la distanță formularul 163 – cerere de înscriere în registru.

În conținutul cererii solicitantul declară pe propria răspundere că desfășoară activități în domeniul pentru care a fost constituită.

Autoritatea fiscală are termen de soluționare a cererii 10 zile de la depunere.

Menționăm că actul normativ nu impune un termen până la care beneficiarii de sponsorizări trebuie să se înregistreze în acest registru, acesta fiind lăsat la latitudinea persoanei interesate.

Procedura prezintă și etapele pe care le va urma Autoritatea fiscală pentru înscrierea în registru și, de asemenea, adoptă și documentația utilizată în cazul respingerii cereri de înscriere în registru. În această ultimă situație, entitatea interesată va putea face contestație în terme de 45 de zile de la comunicare.