OpANAF nr. 3780 din 2017privind aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare utilizate în administrarea impozitului pe venit

În vigoare de la 29 Decembrie 2017
Publicat în Monitorul Oficial nr. 1038 din 29.12.2017

Actul normativ modifică formatul și procedura pentru depunerea următoarelor declarații:
1. 220 “Declaraţie privind venitul estimat/norma de venit”, cod 14.13.01.13/3p şi “Fişa capacităţii de cazare”, cod 14.13.01.13/3p;
2. 221 “Declaraţie privind veniturile din activităţi agricole impuse pe bază de norme de venit”, cod 14.13.01.13/9 şi “Anexa nr. . . . la Declaraţia privind veniturile din activităţi agricole impuse pe bază de norme de venit”, cod 14.13.01.13/9;
3. 222 “Declaraţie informativă privind începerea/încetarea activităţii persoanelor fizice care desfăşoară activitate în România şi care obţin venituri sub formă de salarii şi asimilate salariilor din străinătate”, cod 14.13.01.13/5i;
4. 223 “Declaraţie privind veniturile estimate pentru asocierile fără personalitate juridică şi pentru entităţile supuse regimului transparenţei fiscale”, cod 14.13.01.13/1i;
5. 224 “Declaraţie privind veniturile sub formă de salarii şi asimilate salariilor din străinătate obţinute de către persoanele fizice care desfăşoară activitate în România”, cod 14.13.01.13/5.

1.Declarația 220 se depune de către persoanele fizice care realizează activități independente, activități agricole impuse în sistem real, silvicultură și piscicultură, respectiv venituri din cedarea folosinței bunurilor cu excepția veniturilor din arendă.

Termenul de depunere a declarației estimative de venit – Formular 220 este diferit în funcție de momentul începerii activității și tipul de venit realizat:
– în termen de 30 de zile de la data începerii activităţii, în cazul contribuabililor care realizează venituri din activităţi independente, venituri din activităţi agricole impuse în sistem real, venituri din silvicultură şi piscicultură şi care încep o activitate în cursul exercițiului fiscal;
– până la data de 25 mai din anul următor, odată cu declaraţia privind venitul realizat, în cazul contribuabililor care, în anul curent, au realizat pierderi şi cei care au realizat venituri in perioade mai mici decât anul fiscal, precum şi cei care, din motive obiective, estimează că vor realiza venituri care diferă cu cel puţin 20% faţă de anul fiscal anterior;
– în termen de 30 de zile de la data încheierii contractului între părţi, odată cu înregistrarea acestuia la organul fiscal competent, în cazul contribuabililor care realizează venituri din cedarea folosinţei bunurilor pentru un număr de maxim 5 contracte de închiriere, inclusiv;
– pentru fiecare an fiscal, până la data de 31 ianuarie inclusiv, pentru anul în curs, sau în termen de 30 de zile de la data producerii evenimentului dacă persoanele fizice încep să realizeze venituri în cursul anului după data de 31 ianuarie inclusiv, în cazul contribuabililor care realizează venituri din închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuinţe proprietate personală, având o capacitate de cazare cuprinsă între 1 şi 5 camere, inclusiv;
– în termen de 30 de zile de la data producerii evenimentului, în cazul contribuabililor care realizează venituri din închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuinţe proprietate personală, având o capacitate de cazare cuprinsă între 1 şi 5 camere inclusiv, impuşi pe baza normelor de venit, şi care, în cursul anului fiscal, depăşesc numărul de 5 camere de închiriat;
– până la data de 31 ianuarie inclusiv, în cazul contribuabililor care realizează venituri din activităţi independente impuse pe bază de norme de venit şi care, în anul fiscal anterior, au înregistrat un venit brut anual mai mare decât echivalentul în lei al sumei de 100.000 euro şi au obligaţia determinării venitului net anual în sistem real, începând cu anul fiscal următor.
2. Declarația 221 se depune de către persoanele fizice
care realizează venituri impozabile din România, din activităţi agricole pentru care venitul net se determină pe bază de norme de venit, provenind din cultivarea produselor agricole vegetale, exploatarea plantaţiilor viticole, pomicole, arbuştilor fructiferi şi altele asemenea sau creşterea şi exploatarea animalelor, inclusiv din valorificarea produselor de origine animală, în stare naturală.

Declaraţia se depune la următoarele termene:
– până pe 25 mai inclusiv a anului fiscal, pentru anul în curs, privind suprafeţele cultivate/capete de animale/familii de albine deţinute la data declarării. În cazul contribuabililor/asocierilor fără personalitate juridică care depun cu întârziere declaraţia pentru anul în curs, după data de 25 mai, informaţiile cuprinse în declaraţie vizează suprafeţele cultivate/capetele de animale/familiile de albine deţinute la data de 25 mai;
– ori de câte ori contribuabilul constată erori în declaraţia depusă anterior, acesta completează şi depune o declaraţie rectificativă, situaţie în care se va înscrie “X” în căsuţa prevăzută în acest scop.

  3. Declarația 222 se depune de către persoanele juridice, fizice sau orice altă entitate la care îşi desfăşoară activitatea persoanele fizice potrivit art. 82 alin. (1) din Legea nr. 227 din 2015 privind Codul fiscal, care își desfăşoară activitatea în România şi obţin venituri sub formă de salarii şi asimilate salariilor din străinătate.
Declaraţia se depune ori de câte ori apar modificări de natura începerii/încetării activităţii în documentele care reglementează raporturile de muncă, în termen de 30 zile de la data producerii evenimentului.

 4. Declaraţia 223 se completează în cazul asocierilor fără personalitate juridică, constituite între persoanele fizice care realizează venituri din activităţi independente – activităţi de producţie, comerţ, prestări de servicii şi profesii liberale, inclusiv din activităţi adiacente, venituri din activităţi agricole pentru care venitul net anual se determină în sistem real, pe baza datelor din contabilitate, precum şi venituri din silvicultură şi piscicultură.

Declaraţia se depune astfel:
– în termen de 30 de zile de la data începerii activităţii, în cazul asocierilor care încep o activitate în cursul anului fiscal;
– odată cu declaraţia privind venitul realizat, în cazul asocierilor care, în anul anterior, au realizat pierderi şi al celor care au realizat venituri in perioade mai mici decât anul fiscal, precum şi al celor care, din motive obiective, estimează că vor realiza venituri care diferă cu cel puţin 20% faţă de anul fiscal anterior.

5. Declaraţia 224 se depune de către persoanele fizice care îşi desfăşoară activitatea în România, care obţin venituri sub formă de salarii sau asimilate salariilor de la angajatori care nu au sediu social, sediu permanent sau reprezentanţă în România şi care datorează contribuţiile sociale obligatorii pentru salariaţii lor, potrivit prevederilor legislaţiei europene aplicabile în domeniul securităţii sociale, precum şi ale acordurilor privind sistemele de securitate socială la care România este parte, şi care nu au încheiat cu angajatorul un acord referitor la obligaţia declarării şi plăţii contribuţiilor sociale obligatorii.

Declaraţia se depune la organul fiscal central competent, astfel:
– lunar, până pe25 inclusiv a lunii următoare celei pentru care s-a realizat venitul;

Contribuabilii care îşi prelungesc perioada de şedere în România, peste perioada menţionată în convenţia de evitare a dublei impuneri, au obligaţia să declare şi să plătească impozit pentru întreaga perioadă de desfăşurare a activităţii în România, până pe25 inclusiv a lunii următoare împlinirii termenului prevăzut de respectiva convenţie.
Ori de câte ori contribuabilul constată erori în declaraţia anterioară, prin completarea unei declaraţii rectificative, situaţie în care se înscrie “X” în căsuţa special prevăzută în acest scop.

SURSA: BENTA CONSULT