OpANAF nr. 2856 din 2017 – privind
stabilirea criteriilor pentru evaluarea riscului fiscal în cazul înregistrării şi anulării înregistrării în scopuri de TVA, privind aprobarea Procedurii de evaluarea riscului fiscal pentru persoanele impozabile care solicită înregistrarea în scopuri de TVA

În vigoare de la 03 Octombrie 2017
Publicat în Monitorul Oficial nr. 0780  din 03.10.2017

Actul normativ aprobă criteriile privind înregistrarea în scopuri de TVA, aprobă criteriile pentru anularea înregistrării în scopuri de TVA și cuprinde proceduri detaliate pentru:
1.– înregistrarea în scopuri de TVA prin opțiune, conform art. 316 alin. (1) lit. a) și c) din Codul fiscal – la înființarea societății sau când nu se depășește plafonul de 220.000 lei;
2. – înregistrarea în scopuri de TVA conform art. 316 alin. (12) lit. e) din Codul fiscal – reînregistrarea în scopuri de TVA după ce anterior autoritatea fiscală a anulat Codul TVA al societății;
3. – anularea codului de TVA de către Autoritatea fiscală, ulterior acordării, conform art. 316 alin. (11) lit. h) din Codul fiscal – nu mai poate justifica îndeplinirea condițiilor de desfășurarea a unei activități economice în sfera TVA-ului.
Actul normativ se aplică începând cu procedurile începute în luna octombrie 2017. Dacă la data prezentului ordin există proceduri în desfășurare, acestea se desfășoară în baza legislației existente, la începerea respectivelor
Fac obiectul actualelor proceduri societățile înființate conform Legii nr. 31/1990, persoanele impozabile romane.

Nu fac obiectul prezentei proceduri persoanele impozabile străine care au obligația înregistrării în scopuri de TVA în România.
  I. – Înregistrarea în scopuri de TVA pentru societățile nou înființate sau pentru societățile înființate anterior care nu au atins plafonul cifrei de afaceri de 220.000 lei.
 Au dreptul să solicite înregistrarea în scopuri de TVA societățile nou înființate și cele care nu au atins plafonul de înregistrare obligatorie în scopuri de TVA conform art. 316 alin. (1) lit. a) și c) din Codul fiscal.
Pentru fiecare solicitare se acordă 100 de puncte din oficiu, iar pentru fiecare criteriu de risc identificat se scade din acest punctaj acordat un număr. Este eligibilă în a obține înregistrarea în scopuri de TVA, societatea care obține un punctaj mai mare de 51 de puncte.
Autoritatea fiscală prezintă transparență superioară actelor normative existente în perioada anterioară, în sensul că enumeră punctual acele criterii care reprezintă risc fiscal, dar nu comunică punctajul fiecărui criteriu de risc identificat.

 Criteriile de risc:
 1.     Sediu
Sunt considerate criterii de risc deținerea sediului în una din modurile de mai jos:
–  sediul societății este situat la sediul avocatului și este deținut în baza unui contract de prestări servicii juridice;
–  sediul aparține unei persoane fizice care desfășoară o activitate independentă (PFA, II, IF), iar dreptul de utilizare se realizează în baza unui contract cu o durata mai mică de 1 an.
– sediul este utilizat în comun cu o persoană fizică care desfășoară activități independente, profesii libere, aparținand persoanei fizice, iar contractul de deținere a spațiului de către societate sa aiba o perioadă mai mică de 1 an.
– sediul este utilizat în comun cu o persoană fizică care desfășoară activități independente, aparțineand unui terț, iar valabilitatea contractului de folosință este mai mică de 1 an.
 2.    Insolvență / Faliment – istoric asociați / administratori / acționari
 Reprezintă un risc fiscal situația în care un asociat/acționar/ administrator al societății a deținut o participație mai mare de 25% la o societate aflată în insolvență sau faliment care înregistrează obligații fiscale principale restante la buget.
  Participația de 25% se referă la asociați și acționari. Poate să fie administrator și o persoană care nu deține participații la societate.
3.    Inactivitate fiscala
 Reprezintă risc fiscal situația prin care un asociat/acționar/ administrator a deținut aceeași calitate cu persoanele impozabile declarate inactive fiscal în ultimii 5 ani, fără ca aceste persoane impozabile să fie reactivate.
4.    Inactivitate temporară înregistrată la Registrul Comerțului
  Reprezintă risc fiscal situația prin care un asociat sau un administrator al societății deține la alte 2 societăți participații mai mari de 25% din capitalul fiecărei societăți, care se află în inactivitate temporară înregistrată la Registrul Comerțului cu perioadă expirată, la care nu s-a făcut reactivarea.
5.    Respingerea/anularea înregistrării în scopuri de TVA
 Reprezintă un risc fiscal situația prin care asociații//administratorii unei societăți solicită înregistrarea în scopuri de TVA, care au mai fost în ultimii 5 ani fiscali încheiați acționari/asociați/administratori la societăți la care s-a anulat codul de TVA pentru motivele prevăzute la art. 316 alin. 11 lit. c) – e)  din Codul fiscal (infracțiuni în cazierul fiscal, nedepunerea decontului de TVA pentru 6 luni, deconturi fără achiziții/vânzări pentru o perioadă de 6 luni).
6.    Obligații fiscale restante
 Reprezintă un risc fiscal dacă există persoane impozabile la care asociații și administratorii societății solicită înregistrarea în scopuri de TVA si care au avut aceeași calitate de acționar/asociat/administrator, iar respectivele persoane impozabile înregistrează obligații principale restante mai mari sau egale cu 50.000 lei.
Reprezintă risc fiscal situația în care actuali asociați/administratori au mai deținut persoane impozabile care au  înregistrat în ultimii 5 ani fiscali încheiați obligații fiscale restante mai mari de 50.000 lei.
  7.    Contravenții și infracțiuni
 Reprezintă un risc fiscal dacă asociații sau administratori societății înregistrează în cazierul fiscal contravenții și infracțiuni prevăzute în legislația cazierului fiscal.
8.    Venituri
 Reprezintă risc fiscal dacă administratorii, persoane impozabile, nu au obținut venituri în ultimele 12 luni anterioare depunerii cererii
Reprezintă un risc fiscal dacă administratorii au realizat în ultimele 12 luni venituri din salarii, din ocupații corespunzătoare grupei majore 9 din COR (muncitori necalificați), iar aceste venituri sunt preponderente.
9.    Rezidență fiscală
 Reprezintă un risc fiscal dacă administratorul sau unul dintre administratori este cetățean străin, iar capitalul social al societății este mai mic de 45.000 lei.
 10.   Deținerea unui cont bancar
 Reprezintă un risc fiscal dacă societatea nu deține un cont bancar. În cazul în care societatea deține un cont bancar iar persoanele autorizate asupra acestor conturi nu sunt administratori, asociați sau salariați.
 11.    Activitatea desfășurată și activitatea la terț
 Reprezintă un risc fiscal dacă societatea nu desfășoară activitate. Reprezintă un risc fiscal în situația în care societatea desfășoară activitate la terți în mod exclusiv fără să desfășoare activitate la sediu sau la punctele de lucru.
12.    Servicii contabile
 Reprezintă un risc fiscal dacă societatea nu are încadrat un conducător al departamentului financiar-contabil (economist sau persoană membră CECCAR).
 13.    Salariați
 Reprezintă un risc fiscal dacă societatea nu înregistrează contracte de muncă, altele decât cele privind serviciile contabile

II.    Reînregistrarea în scopuri de TVA după anularea inițială a codului de TVA de cătreAutoritatea fiscală.
 Criteriile enumerate anterior la înregistrarea în scopuri de TVA prin opțiune sunt aceleași, urmărite la momentul reînregistrării în scopuri de TVA

 III.   Anularea înregistrării în scopuri de TVA ulterior acordării codului de TVA, la inițiativa autorității fiscale.
 Autoritatea fiscală are dreptul să anuleze înregistrarea în scopuri de TVA a unei societăți ulterior acordării înregistrării în scopuri de TVA. Unul dintre motivele anulării înregistrării în scopuri de TVA este identificarea unui risc fiscal ridicat la nivelul societății.  Sunt enumerate 5 criterii avute în vedere de Autoritatea fiscală, când stabilește riscul fiscal al unei societăți.
1.    Sediu
 Reprezintă un risc fiscal analizat în scopul anulării codului de TVA, deținerea sediului social la cabinetul profesional al avocatului.
Reprezintă risc fiscal deținerea sediului social al societății în baza unui contract de comodat cu o perioadă mai mică de un an, iar societatea nu deține sedii secundare.
 2.    Salariații
 Reprezintă un risc fiscal analizat din punctul de vedere al anulării înregistrării în scopuri de TVA, dacă media numărului de salariați este mai mică de 1. Prin salariați înțelegem persoana pentru care au fost declarate minim 20 de ore efectiv lucrate pe lună, indiferent de tipul de contract de muncă.
 3.    Servicii contabile
 Reprezintă un risc fiscal din perspectiva anulării codului de TVA, dacă societatea nu înregistrează o persoană care să conducă compartimentul financiar contabil (economist sau o persoană membră CECCAR.)
 4.   Neconcordanțe
  Reprezintă un risc fiscal din perspectiva anulării codului de TVA, dacă societatea înregistrează neconcordanțe semnificative între declarațiile fiscale depuse de aceasta, inclusiv declarațiile informative recapitulative și informațiile regăsite în declarațiile fiscale depuse de terți, furnizori, clienți, inclusiv cele din declarațiile recapitulative informative depuse de acestea.
Pragul de semnificație respectiv parametrii pentru care sunt luate în considerare neconcordanțele vor fi aprobate de către Președintele ANAF.
 5.    Rezidența fiscală
 Reprezintă un risc fiscal din perspectiva anulării codului de TVA, dacă societatea înregistrează unul sau mai mulți administratori persoane străine care nu dețin rezidență fiscală în România, iar capitalul social al societății este mai mic de 45.000 lei.
Nicio decizie de respingere a înregistrării sau de anulare a înregistrării în scopuri de TVA nu se poate lua de către Autoritatea fiscală decât după audierea contribuabilului, iar deciziile nefavorabile sunt supuse contestației în termen de 45 de zile.