OpANAF nr. 2853 din 2017 – privind modificarea şi completarea OpANAF nr. 3.845/2015 privind aprobarea procedurilor de înregistrare/modificare a domiciliului fiscal, precum şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare

În vigoare de la 03 Octombrie 2017
Publicat în Monitorul Oficial nr. 0783 din 03.10.2017

Actul normativ modifică și completează prevederile Ordinului ANAF nr. 3845/2015 privind aprobarea procedurilor de înregistrare/modificare a domiciliului fiscal, privind aprobarea modelului și conținutului unor formulare.
Prin Ordinul ANAF nr. 3845/2015 intrat în vigoare din 08 ianuarie 2016 au fost stabilite proceduri de înregistrare/modificare a domiciliului fiscal pentru contribuabilii care sunt supuși înregistrării la Registrul Comerțului, pentru cei care sunt supuși înregistrării la organele fiscale și pentru contribuabilii persoane fizice care dețin cod numeric personal.

Actul normativ aprobă  două  proceduri de înregistrare/modificare a domiciliului fiscal, după cum urmează:
1. procedura de modificare a domiciliului fiscal al contribuabililor supuşi înregistrării la registrul comerţului, în cazul în care domiciliul fiscal este stabilit la sediul social;
2. procedura de modificare a domiciliului fiscal pentru persoanele fizice care deţin cod numeric personal, în cazul în care domiciliul fiscal este stabilit la domiciliu.

Procedura de înregistrare/modificare a domiciliului fiscal pentru contribuabilii supuși înregistrării la Registrul Comerțului, aduce o modificare în sensul că procedură se aplică contribuabililor persoane juridice, persoane fizice autorizate să desfăşoare activităţi economice, întreprinderilor individuale şi familiale, precum şi altor entităţi care, potrivit legii, au obligaţia înregistrării în registrul comerţului şi care au obligaţia înregistrării/modificării domiciliului fiscal, potrivit legii, dacă:
– se solicită înregistrarea domiciliului fiscal la locul unde se exercită gestiunea administrativă şi conducerea efectivă a afacerilor sau la locul în care se află majoritatea activelor;
– se solicită înregistrarea/modificarea domiciliului fiscal, de către entităţile autorizate potrivit OUG nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale;
– se solicită modificarea domiciliului fiscal, cu excepţia cazului în care acesta este stabilit la sediul social.

  1. Procedura de modificare a domiciliului fiscal în cazul contribuabililor persoane fizice care deţin cod numeric personal.
  Procedura se aplică contribuabililor persoane fizice care deţin cod numeric personal, atribuit, potrivit legii speciale şi îşi stabilesc domiciliul fiscal la adresa unde locuiesc efectiv, dacă:
– adresa unde locuiesc efectiv este diferită de domiciliu;
– se solicită modificarea domiciliului fiscal, cu excepţia cazului în care acesta este stabilit la domiciliul persoanei fizice.

Competenţa de administrare a acestor contribuabili până la finalizarea procedurii de înregistrare/modificare a domiciliului fiscal, revine organului fiscal de la ultimul domiciliu fiscal. Pentru înregistrarea/modificarea domiciliului fiscal, contribuabilii depun la organul fiscal în a cărui rază teritorială urmează a se stabili domiciliul fiscal, formularul 050 “Cerere de înregistrare/modificare a domiciliului fiscal al contribuabilului”, însoţit de documentele anexă.
Cererea se soluţionează în termen de 15 zile lucrătoare de la data depunerii acesteia, prin emiterea Deciziei de înregistrare/modificare a domiciliului fiscal, care se comunică contribuabilului. Dosarul fiscal se transmite în termen de cel mult 10 zile de la primirea cererii şi va fi însoţit de un exemplar al certificatului de atestare fiscală, precum şi de fişa de evidenţă pe plătitor.
Dosarul solicitării de înregistrare/modificare a domiciliului fiscal se arhivează la dosarul fiscal al contribuabilului şi cuprinde:
– formularul 050 “Cerere de înregistrare/modificare a domiciliului fiscal al contribuabilului”;
– documentaţia depusă de contribuabil;
– decizia de înregistrare/modificare a domiciliului fiscal;
– oricare alte documente emise sau primite în cadrul derulării procedurii.

  2.  Procedura de modificare a domiciliului fiscal al contribuabililor supuşi înregistrării în registrul comerţului, în cazul în care domiciliul fiscal este stabilit la sediul social.
 Procedura se aplică contribuabililor persoane juridice care au obligaţia înregistrării în registrul comerţului şi care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:
– sediul social reprezintă şi domiciliul fiscal;
– au solicitat înregistrarea menţiunilor privind modificarea sediului social în registrul comerţului.

Competenţa de administrare a contribuabililor trece la noul organ fiscal începând cu ziua următoare expirării termenului de 15 zile lucrătoare de la data înscrierii în registrul comerţului a menţiunilor privind modificarea sediului social. Informaţia privind modificarea sediului social se transmite organelor fiscale implicate în ziua când a fost comunicată de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului sau cel târziu în a doua zi lucrătoare, în vederea demarării formalităţilor de
transfer al dosarului fiscal al contribuabilului.
În termen de 12 zile lucrătoare de la data înscrierii în registrul comerţului a menţiunii privind modificarea sediului social, organul fiscal în a cărui rază teritorială are contribuabilul ultimul domiciliu fiscal, pregăteşte dosarul fiscal al contribuabilului pentru a fi transferat către organul fiscal în a cărui rază teritorială se află noul sediu social. Dosarul fiscal al contribuabilului va fi însoţit de un exemplar al certificatului de atestare fiscală, precum şi de fişa de evidenţă pe plătitor.

3.   Procedura de modificare a domiciliului fiscal pentru persoanele fizice care deţin cod numeric personal, în cazul în care domiciliul fiscal este stabilit la domiciliu.
  Procedura se aplică contribuabililor persoane fizice care deţin cod numeric personal, atribuit potrivit legii speciale, al căror domiciliu reprezintă şi domiciliul fiscal şi au înregistrat modificarea domiciliului în registrele în care sunt înregistraţi. Competenţa de administrare a contribuabililor trece la organul fiscal în a cărui rază teritorială se află noul domiciliu, în termen de 15 zile lucrătoare de la data modificării domiciliului.
În termen de 12 zile lucrătoare de la data înscrierii în registrele în care este consemnată menţiunea privind modificarea domiciliului contribuabilului, organul fiscal în a cărui rază teritorială contribuabilul are ultimul domiciliu fiscal pregăteşte dosarul fiscal al contribuabilului, pentru a fi transferat către organul fiscal în a cărui rază teritorială se află noul domiciliu al persoanei fizice.
Dosarul fiscal al contribuabilului va fi însoţit de un exemplar al certificatului de atestare fiscală, precum și de fișa de evidență pe plătitor.