OpANAF nr. 2399 din 2017 privind aprobarea Procedurii pentru depunerea şi soluţionarea cererii pentru aplicarea dispoziţiilor art. 111 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 227/2015, în cazul în care darea în plată se face pe cale judecătorească, a Procedurii de anulare şi restituire, la cererea persoanei fizice, a impozitului pe venitul din transferul dreptului de proprietate imobiliară din patrimoniul personal şi accesoriilor aferente acestuia, potrivit prevederilor art. III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 32/2016 pentru completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, precum şi a modelului şi conţinutului unor formulare

În vigoare de la 22 August 2017
Publicat în Monitorul Oficial nr. 0681 din 22.08.2017

O persoană fizică ce deține un imobil achiziționat în baza unui credit ipotecar obținut de la o instituție financiară, poate aplica procedura dării în plată predând imobilul instituției financiare în scopul stingerii datoriei, act  normativ publicat în Monitorul Oficial din luna aprilie 2016.
Din punct de vedere fiscal, transferul dreptului de proprietate pentru bunuri imobile din patrimoniul  persoanei fizice a fost în sfera impozitului pe venit.
Întrucât această măsură de dare în plată s-a dorit a fi una cu caracter social, prin OUG nr. 32/2016 se  reglementează scutirea de impozit pe venit pentru procedura dării în plată a imobilelor realizată de persoanele fizice  pentru o singură tranzacție de dare în plată.
În cazul transferului dreptului de proprietate imobiliară din patrimoniul personal, realizat pe cale  judecătorească,  în  condiţiile  prevederilor  Legii  nr. 77/2016  privind  darea  în  plată  a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite, persoanele fizice nu datorează impozit  pe  venit,  potrivit  art.  111  alin.  (2)  lit.  e)  din  Codul  fiscal, pentru prima operaţiune de dare în plată.
Actul normativ aduce procedura efectivă de scutire de impozit pentru situațiile când darea în plată a imobilelor se realizează prin intermediul deciziilor adoptate prin instanța de judecată, respectiv adoptă procedura de restituire a impozitului, dacă s-a perceput anterior adoptării ordonanței OUG nr. 32/2016.
Pentru  a  beneficia  de  tratamentul  fiscal  prevăzut  mai sus, persoanele fizice au obligaţia depunerii la organul fiscal central competent a formularului „Cerere privind aplicarea dispoziţiilor art. 111 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 227/2015, în cazul în care darea în plată a bunurilor imobile se face pe cale judecătorească.
Cererea  se  depune  de  persoana  fizică  în  termen  de  90  de  zile  de  la  data  comunicării hotărârii  judecătoreşti, sub sancţiunea decăderii. La cerere se anexează certificatul eliberat de Centrul Naţional de Administrare a  Registrelor Naţionale  Notariale  (CNARNN -Infonot),  din  care  rezultă  faptul  că  hotărârea  judecătorească definitivă   prin  care  s-a  realizat  darea  în  plată  s-a  înregistrat  în  Registrul  naţional  notarial  de evidenţă a actelor de dare în  plată şi nu s-a mai înregistrat niciun alt act de dare în plată potrivit Legii nr. 77/2016 până la data înregistrării hotărârii  judecătoreşti respective.
Pe baza documentelor primite, organul fiscal întocmeşte un referat care cuprinde modul de soluţionare a cererii, precum şi elementele avute în vedere, potrivit legii. Referatul se întocmeşte într-un singur exemplar şi se avizează de şeful compartimentului cu atribuţii de gestiune registru contribuabili şi declaraţii fiscale persoane fizice din
cadrul organului fiscal central competent.
Decizia de impunere se comunică contribuabilului potrivit art. 47 din Codul de procedură fiscala.
Procedura de anulare şi restituire, se aplică la cererea persoanei fizice, a impozitului pe venitul din transferul  dreptului de  proprietate  imobiliară  din  patrimoniul  personal  şi  accesoriilor  aferente  acestuia,  potrivit prevederilor  art. III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 32/2016.
Pentru a beneficia de anularea impozitului pe venitul din transferul proprietăţilor imobiliare din  patrimoniul  personal  şi  a  accesoriilor aferente  acestora,  neachitate  până  la  data  intrării în vigoare a ordonanţei de urgenţă, persoanele fizice prevăzute mai sus au obligaţia depunerii la organul fiscal central competent a formularului „Cerere privind aplicarea dispoziţiilor art. III alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 32/2016“.
La cerere se anexează certificatul eliberat de Centrul Naţional de Administrare a Registrelor Naţionale  Notariale (CNARNN), din care să rezulte faptul că hotărârea judecătorească definitivă prin care s-a realizat darea în  plată sa înregistrat în Registrul naţional notarial de evidenţă a actelor de dare în plată şi nu s-a mai înregistrat niciun alt act de dare în plată, potrivit Legii nr. 77/2016, până la data înregistrării hotărârii judecătoreşti respective.
Decizia  de  anulare  a  obligaţiilor  fiscale  în  temeiul  prevederilor  art.  III  alin.  (1)  din Ordonanţa  de urgenţă  a  Guvernului  nr.  32/2016  se  întocmeşte  de către  compartimentul  de specialitate în două exemplare, se avizează de siful compartimentului şi se aprobă de conducătorul unităţii fiscale.
Obligaţiile fiscale stinse prin orice modalitate în perioada cuprinsă între data intrării în vigoare a ordonanţei de urgență şi data pronunțări hotărârii judecătoreşti definitive  se  restituie  la cererea  contribuabilului  adresată  organului  fiscal  central  competent, prevederile art. 168 din Codul de procedură fiscal.
Compartimentul  de  specialitate procedează  la  întocmirea  unui  referat  motivat  care  stă  la  baza scăderii din evidenţă a obligaţiilor fiscale reprezentând impozitul pe venitul din transferul dreptului de proprietate imobiliară din  patrimoniul personal şi accesoriile aferente acestuia. Pe baza acestui referat,  compartimentul  de  specialitate  procedează  la  scăderea  din  evidenţă a  acestor  obligaţii fiscale individualizate în titluri de creanţă necomunicate
contribuabilului.
Acest referat se avizează de şeful compartimentului şi se aprobă de conducătorul unităţii fiscale.
Cererea de restituire se depune la registratura organului fiscal central competent, de unde se repartizează  compartimentului  cu  atribuţii  de  compensare/restituire,  urmând  ca  aceasta  să fie soluţionată în termen de 45 de zile  de la data înregistrării.
După primirea cererii de restituire, compartimentul cu atribuţii de compensare/restituire procedează la  verificarea existenţei deciziei de impunere prin care au fost stabilite impozitul care face obiectul restituirii, precum şi cuantumul sumelor încasate de unitatea Trezoreriei Statului care deserveşte organul fiscal central competent în administrarea creanţelor fiscale ale contribuabilului.