OpANAF nr. 187 din 2017privind aprobarea Procedurii de restituire a sumelor reprezentând taxe sau alte venituri ale bugetului de stat, plătite în plus sau necuvenit şi pentru care nu există obligaţia de declarare.

În vigoare de la 26 Ianuarie 2018
Publicat în Monitorul Oficial nr. 0080 din 26.01.2018

Pentru restituirea sumelor plătite la bugetul de stat în plus faţă de obligaţia legală ori a sumelor plătite în vederea realizării unei prestaţii care nu a mai fost efectuată şi pentru care nu există obligaţia de declarare, încasate/stabilite de autorităţile şi instituţiile publice solicitanţii depun la autoritatea sau instituţia publică care nu a realizat prestaţia solicitată ori la care au efectuat o plată în plus faţă de obligaţia legală, o cerere de restituire a unor sume reprezentând taxe sau alte venituri ale bugetului de stat, plătite în plus sau necuvenit şi pentru care nu există obligaţia de declarare.

Cererea de restituire este însoţită de copii ale documentelor de plată ale solicitantului şi trebuie să cuprindă următoarele elemente:
a) denumirea solicitantului;
b) codul de identificare fiscală;
c) domiciliul fiscal al solicitantului;
d) suma şi natura creanţei solicitate la restituire;
e) codul IBAN aferent contului în care se solicită restituirea, în cazul în care nu se optează pentru restituirea sumei în numerar;
f) banca la care este deschis contul în care se solicită restituirea sumei;
g) datele de identificare ale organului fiscal central competent în a cărui administrare se află acesta;
h) motivul pentru care se solicită restituirea taxei, temeiul legal al solicitării şi documente justificative, dacă este cazul.

Autoritatea sau instituţia publică verifică dacă prestaţia nu s-a realizat ori dacă plata a fost efectuată necuvenit sau în cuantum mai mare decât obligaţia legală şi emite, în termen de 15 zile de la data depunerii cererii de restituire, o dispoziţie de restituire a unor sume reprezentând taxe sau alte venituri ale bugetului de stat, plătite în plus sau necuvenit şi pentru care nu există obligaţia de declarare.
Autoritatea sau instituţia publică verifică și încadrarea în termenul legal de prescripţie a dreptului de a cere compensarea sau restituirea sumelor în cauză, respectiv în termen de 5 ani de la data de 1 ianuarie a anului următor celui în care a luat naştere dreptul la restituire.
Documentele prevăzute mai sus se înaintează, în termen de 3 zile de la aprobare, de către autoritatea sau instituţia publică, unităţii Trezoreriei Statului la care sunt arondate acestea.

Unitatea Trezoreriei Statului care a încasat suma, întocmeşte în termen de 3 zile de la primirea documentelor, documentul de plată prin care se transferă suma respectivă din contul de venituri al bugetului  de  stat  în  care  a  fost  aceasta  virată  iniţial,  în  contul  de  venituri  ale  bugetului  de  stat  20.A.36.21.00 „Venituri ale bugetului de stat – Sume restituite aferente veniturilor încasate“, codificat cu codul de identificare fiscală al solicitantului, deschis la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului  fiscal  central  competent, la care acesta este arondat, indiferent dacă unităţile Trezoreriei Statului sunt diferite sau este aceeaşi unitate a Trezoreriei Statului.

În situaţia în care se constată existenţa unor obligaţii fiscale restante, inclusiv amenzi de orice fel  şi  alte  creanţe  bugetare,  transmise  spre  recuperare  organului  fiscal  central  competent,  suma solicitată se restituie solicitantului numai după constatarea compensării cu obligaţiile sale restante, scop în care sunt emise, în 2 exemplare şi transmise, în sistem informatic, unităţii Trezoreriei Statului, Decizia privind compensarea obligaţiilor fiscale şi/sau Nota privind restituirea/rambursarea unor sume – în scopul efectuării operaţiunilor de compensare şi/sau restituire.
În cazul solicitanţilor persoane juridice, restituirea sumelor cuvenite se efectuează numai prin decontare bancară, în contul indicat prin cererea de restituire, iar în cazul solicitanţilor persoane fizice, restituirea se efectuează fie în contul bancar indicat prin aceeaşi modalitate de aceştia, fie în numerar, pentru  sume  mai  mici  de  500  lei,  la  ghişeul  unităţii Trezoreriei  Statului,  în  baza  Notei  privind restituirea/ rambursarea unor sume.

După efectuarea compensării şi a restituirii, după caz, unitatea Trezoreriei Statului transmite organului  fiscal  central  competent,  în  termen  de  două  zile,  în  sistem  informatic  confirmarea operaţiunilor efectuate.
În vederea efectuării restituirii în numerar, organul fiscal central competent transmite, în sistem informatic, unităţii Trezoreriei Statului, cu cel puţin 7 zile lucrătoare înaintea împlinirii termenului legal de soluţionare a cererii de restituire, Decizia privind compensarea obligaţiilor fiscale şi/sau Nota privind restituirea/rambursarea unor sume, împreună  cu Înştiinţarea de restituire a unor sume reprezentând taxe sau alte venituri ale bugetului de stat, plătite în plus sau necuvenit şi pentru care nu există obligaţia de declarare.

SURSA: BENTA CONSULT