Monitorul oficial nr. 532 din 28.06.2019

OpANAF nr. 1503/2019 se adresează transportatorilor internaționali de mărfuri, fie că sunt persoane fizice fie că sunt persoane juridice când aceștia efectuează transporturi de bunuri importate în Uniunea Europeană sau bunuri exportate în state terțe unde trebuie respectate procedurile de trecere a unei frontiere pentru intrarea sau ieșirea în Uniunea Europeană.

Procedura acordă dreptul de utilizare a carnetelor TIR și trebuie înțeleasă în contextul legislației vamale europene. Cu această ocazie amintim următoarele aspecte:

  • Convenţia TIR este Convenţia vamală privind transportul internaţional de mărfuri sub acoperirea carnetelor TIR (Convenţia TIR, 1975), cu modificările şi completările ulterioare, la care România a aderat prin Decretul nr. 420/1979, publicat în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 98 din 10 decembrie 1979
  • Carnetul TIR – declaraţie vamală pentru transportul de mărfuri, valabil pentru un singur transport efectuat sub acoperirea Convenţiei TIR;
  • Asociaţie garantă este asociaţie autorizată de către autoritatea vamală să elibereze carnete TIR şi să acţioneze în calitate de garant pentru persoanele care utilizează carnete TIR;
  • NCTS – RO este aplicaţia informatică ce asigură în cazul operaţiunilor de tranzit transmiterea electronică a datelor, structurate în conformitate cu standardele agreate ale mesajelor;
  • Codul vamal al Uniunii este Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 octombrie 2013 de stabilire a Codului vamal al Uniunii, cu modificările şi completările ulterioare.

Persoanele interesate să utilizeze carnete TIR vor depune o cerere la Autoritatea Vamală la care este arondat sediul social sau domiciliul persoanei interesate. Cererea nu se depune direct, ci prin intermediul asociației garante.

Sunt eligibile acele persoane care:

a) nu au obligaţii bugetare restante reprezentând impozite, taxe, contribuţii, inclusiv contribuţiile individuale ale salariaţilor şi orice alte venituri bugetare, cu excepţia celor eşalonate şi/sau reeşalonate la plată, precum şi a celor suspendate în condiţiile legii;

b) nu înregistrează debite faţă de autoritatea vamală;

c) nu sunt în stare de insolvenţă, nu se află în procedură de reorganizare ori lichidare judiciară sau nu figurează în evidenţa specială şi/sau în lista contribuabililor inactivi;

d) nu au comis abateri grave sau repetate împotriva legislaţiei vamale sau fiscale.

Cererea trebuie să fie însoțită de următoarele argumente:

a) formularul-tip de autorizare, în trei exemplare;

b) actul constitutiv al persoanei;

c) statutul persoanei, în copie, după caz;

d) contractul de asociere, în copie, dacă este cazul;

e) autorizaţia privind înfiinţarea în calitate de persoană fizică autorizată, după caz;

f) certificatul de înregistrare la oficiul registrului comerţului, în copie, după caz;

g) copii ale ultimelor acte adiţionale la actul constitutiv al persoanei;

h) licenţa de transport sau, după caz, certificatul de transport în cont propriu;

i) o declaraţie pe propria răspundere privind experiența în transport;

j) o declaraţie-angajament;

k) informaţii privind datele persoanei (bancă, nr. cont etc.);

l) o scrisoare de bonitate.

Autoritatea vamală verifică documentația depusă dacă sunt îndeplinite condițiile pentru acceptarea respectivei cereri, iar în cazul în care sunt îndeplinite aceste condiții, comunicarea acceptării cererii se efectuează în maxim 30 de zile, conform art. 22 din Codul vamal comunitar.

Desigur, pot exista și inadvertente în documente sau pot exista și alte proceduri suplimentare, notificarea solicitantului se poate face în termen de maxim 120 de zile, conform art. 22 din Codul vamal comunitar.