Monitorul oficial nr. 457 din 06.06.2019

 

ü  Actul normativ se adresează practicienilor în insolvență ce doresc să fie agreați de ANAF când această instituție folosește legislația insolvenței. Amintim și faptul că pentru actualele persoane deja agreate de ANAF se introduc proceduri tranzitorii.

ü  Procedura de agreare a specialiștilor în insolvență începe prin publicarea unui anunț pe pagina de internet a ANAF. Același anunț va fi transmis și către UNPIR în aceiași zi. Prin acest anunț se comunică începerea procedurii de agreare a specialiștilor în insolvență.

ü  Persoanele interesate vor depune la ANAF documentația prevăzută de ordin în termen de 15 zile de la data anunțului. ANAF analizează documentația și emite decizie cu privire la soluționarea documentațiilor în termen de 20 de zile după ce se încheie termenul de documentație.

Notă: pentru specialiștii în insolvență deja agreați de ANAF nu este necesară depunerea unei documentații. ANAF va solicita informații de la UNPIR cu privire la situația acestora.

ü  Documentația depusă de persoanele interesate cuprinde:

a)      Scrisoare de intenție în modelul adoptat de ordin;

b)      Un act justificativ eliberat de UNPIR cu cel mult 30 de zile înainte de depunerea documentației din care să rezulte forma de exercitare a profesiei și dacă a existat sau nu o sancțiune disciplinară în ultimii 3 ani anteriori declanșării procedurii de selecție;

c)      Certificatul de atestare fiscală a ofertantului din care să rezulte că acesta nu are datorii la buget;

d)      Copie certificată a poliței de asigurare profesională;

ü  Documentație se depune în original sau conform cu originalul, opisată, îndosariată în plic închis.