OpANAF nr. 1003/2018 pentru aprobarea Procedurii privind procesarea formularelor 230 „Cerere privind destinaţia sumei reprezentând până la 2% din impozitul anual pe veniturile din salarii şi din pensii“
Publicat in Monitorul Oficial nr. 0316 din 11 aprilie 2018
In vigoare de la 11 aprilie 2018

Actul normativ analizat astăzi adoptă procedura privind procesarea formularelor 230 „Cerere privind destinaţia sumei reprezen-tând până la 2% din impozitul anual pe veniturile din salarii şi din pensii“.

Pentru formularele 230 „Cerere privind destinaţia sumei reprezentând până la 2% din impozitul anual pe veniturile din salarii şi din pensii“ depuse, compartimentul de specialitate întocmeşte o evidenţă a cererilor, în format electronic.

Evidenţa cererilor conţine, în mod obligatoriu, cel puţin următoarele informaţii:
a) denumirea contribuabilului (nume, prenume);
b) domiciliul fiscal al contribuabilului (adresa de domiciliu);
c) codul numeric personal/numărul de identificare fiscală;
d) modul de depunere a formularelor 230 „Cerere privind destinaţia sumei reprezentând până la 2% din impozitul anual pe veniturile din salarii şi din pensii“. Astfel, prin aplicaţia informatică se marchează modalitatea de transmitere a cererilor (prin poştă – în mod individual sau prin intermediul unei alte persoane, pe bază de borderou sau direct la registratura organului fiscal în mod individual sau prin intermediul unei alte persoane, pe bază de borderou);
e) datele de identificare ale entităţii nonprofit/unităţii de cult (denumirea, codul de identificare fiscală, contul bancar – IBAN);
f) suma reprezentând până la 2% din impozitul anual pe veniturile din salarii şi din pensii, pentru susţinerea entităţilor nonprofit/unităţilor de cult;
g) numărul de înregistrare a cererii;
h) numărul şi data notificării;
i) data confirmării de primire a notificării;
j) numărul şi data adresei de răspuns a contribuabilului;
k) răspunsul contribuabilului ca urmare a notificării (da – recunoaşte opţiunea, nu – neagă opţiunea);
l) numărul şi data borderoului care se transmite unităţii de trezorerie.

Compartimentul de specialitate înregistrează în evidenţă cererile depuse de contribuabili în termen de o zi lucrătoare de la depunerea acestora.

În vederea stabilirii sumei reprezentând până la 2% din impozitul anual pe veniturile din salarii şi din pensii, pentru susţinerea entităţilor nonprofit/unităţilor de cult, compartimentul de specialitate procesează formularele 230 „Cerere privind destinaţia sumei reprezentând până la 2% din impozitul anual pe veniturile din salarii şi din pensii“, în termen de 15 de zile de la primirea acestora.

După procesarea formularelor 230 „Cerere privind destinaţia sumei reprezentând până la 2% din impozitul anual pe veniturile din salarii şi din pensii“, compartimentul de specialitate emite şi transmite contribuabililor a căror cerere a fost depusă, în format hârtie, pe bază de borderou, o notificare.

Virarea sumelor reprezentând până la 2% din impozitul anual pe veniturile din salarii şi din pensii pentru susţinerea entităţilor nonprofit/unităţilor de cult se realizează în maximum 90 de zile de la data depunerii cererii.

În situaţia în care, după virarea sumelor în contul entităţilor beneficiare, organul fiscal competent constată că suma a fost virată entităţii nonprofit/unităţii de cult în mod necuvenit, compartimentul cu atribuţii de evidenţă pe plătitori va efectua demersurile necesare în vederea recuperării sumelor prin emiterea unei decizii potrivit art. 100 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

Formularul se întocmeşte în două exemplare de către organul fiscal central competent.

Sursa: Benta Consult