OMFP nr. 895 din 16 Iunie 2017
pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2017 a operatorilor economici, precum și pentru reglementarea unor aspecte contabile

În vigoare de la 21 Iunie 2017
Publicat în Monitorul Oficial nr. 463 din 21.06.2017

          In cadrul procedurii raportării contabile cu data de 30 iunie 2017, termenul până la care entitățile raportoare pot depune raportările contabile de semestru este data de 16.08.2017, inclusiv.
Sunt obligate la depunerea raportărilor semestriale persoanele juridice ce au înregistrat în exercițiul precedent o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei.
Acest plafon este opozabil atât operatorilor economici ce conduc contabilitatea, conform OMFP 1802/2014 ce adoptă reglementări contabile conforme cu Directivele europene, cât și cei care conduc contabilitatea conform cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară – IFRS adoptate prin OpANAF nr. 2844/2016.
Depun, de asemenea, raportare semestrială și entitățile care au un alt exercițiu decât anul calendaristic.
Punctele de lucru fără personalitate juridică aparținând persoanelor juridice străine înregistrate în România depun, de asemenea, raportarea semestrială, prin grija sediului permanent desemnat să îndeplinească obligațiile de conducere a contabilității.
Raportările contabile cu data de 30 iulie 2017 conțin:
a) situaţia activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii (cod 10)
b) situaţia veniturilor şi cheltuielilor (cod 20)
c) date informative (cod 30)
Situațiile se semnează de către administratorul entității raportoare, respectiv de către directorul economic, contabilul șef sau o altă persoană angajată prin contract de muncă sau de către o persoană membră C.E.C.C.A.R.
Depunerea situațiilor se poate realiza fie electronic, fie la registratura autorității fiscale competente, în format hârtie și în același timp pe un suport electronic. Ordinul permite și transmiterea prin poștă prin scrisoare cu valoare declarată.