OMFP  nr. 894 din 16 Iunie 2017
privind completarea Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 450/2016 pentru aprobarea Procedurii de corectare a erorilor cuprinse în situațiile financiare anuale și raportările contabile anuale depuse de operatorii economici și persoanele juridice fără scop patrimonial

În vigoare din 21 Iunie 2017
Publicat în Monitorul Oficial nr. 467 din 21.06.2017

Se extinde gama de erori din situațiile financiar contabile ce pot fi corectate prin procedura adoptată prin OMFP nr. 450/2016.
Sunt considerate erori din situațiile financiar contabile, ce pot fi corectate, următoarele:
1. codului unic de înregistrare al entităţii raportoare
2.indicatori raportați prin formularul “Bilanţ”/”Situaţia activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii”, dacă valoarea acestor indicatori poate fi dovedită de alte documente (de exemplu, act constitutiv, contracte etc.) şi acest aspect este cuprins în declaraţia pe propria răspundere de la pct. 6
3. denumirea entităţii raportoare
4. activitatea CAEN (denumire clasă CAEN şi/sau cod CAEN)
5. forma de proprietate
6.numărului de salariaţi şi/sau a altor indicatori raportaţi prin formularul “Date informative”
Constituie obiectul corectării şi situaţiile determinate de următoarele tipuri de erori:
a) transmiterea electronică de situaţii financiare anuale/raportări contabile anuale în loc de declaraţie de inactivitate, precum şi transmiterea electronică a declaraţiei de inactivitate în loc de situaţii financiare anuale/raportări contabile anuale
b) transmiterea electronică de situaţii financiare anuale/raportări contabile anuale folosind un format de raportare cuprins în programul de asistenţă, diferit de cel corespunzător tipului de entitate sau netransmiterea electronică a tuturor documentelor prevăzute de lege (raportul administratorilor, declaraţia pe propria răspundere, raportul auditorului statutar etc.).
          Procedura de corectare a erorilor constatate:
– în cazul corectării unor erori, ulterior depunerii situaţiilor financiare anuale/raportărilor contabile anuale, operatorii economici şi persoanele juridice fără scop patrimonial pot depune numai la registratura unităţilor teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice unalt set de situaţii financiare anuale şi documentele cerute de lege, respectiv raportări contabile anuale, după caz, care vor cuprinde informaţii corectate.
Persoanele în cauză depun situaţiile financiare anuale/raportările contabile anuale la registratura unităţilor teritoriale ale MFP în format electronic, împreună cu situaţiile financiare anuale/raportările contabile anuale listate cu ajutorul programului de asistenţă elaborat de Ministerul Finanţelor Publice, semnate potrivit legii. Administratorul trebuie să depună şi o declaraţie pe propria răspundere, precizând că documentele au fost retransmise ca urmare a corectării erorilor constatate, cu indicarea naturii erorii corectate, precum şi faptul că acestea reflectă realitatea.