OMFP nr. 703 din 16 Mai 2017 privind încadrarea în activitatea de crearea programelor pentru calculator

În vigoare de la 16 Mai 2017
Publicat în Monitorul Oficial Monitorul Oficial nr. 468 din 28.06.2017

Prin  actul normativ sunt modificate si adoptate, condițiile prin care se acordă scutirea impozitului pe venitul din salarii, beneficiarii fiind persoanele fizice care au ca obiect de activitate crearea de programe pentru calculator.
Scutirea este prevăzuta in art. 60, pct. 2 din Codul fiscal.
Principala modificare constă în faptul ca se revine la o situație existentă în primii ani de aplicare a acestei scutiri, în sensul ca scutirea de impozit este condiționată de justificarea realizării de venituri din cesionarea programelor de calculator, pentru suma de minim 10.000 Euro, pentru fiecare persoana ce beneficiază de scutire, cu excepția angajatorilor nou înființați care sunt scutiți de această obligație în anul înființării și în anul următor.
Pentru a beneficia de aplicarea scutirii, se impune ca firma angajatoare sa aiba sediul pe teritoriul României și obiectul de activitate sa includa crearea de programe pentru calculator (cod CAEN 5821, 5829, 6201, 6202, 6209).
Scutirea se acordă dacă sunt îndeplinite cumulativ urmatoarele condiții:
a)  daca posturile pe care sunt angajați corespund listei ce cuprinde ocupațiile menționate în anexa ordin
b) daca postul face parte dintr-un domeniu specializat de informatică, evidențiat în organigrama angajatorului, cum ar fi: direcție, departament, oficiu, serviciu, birou, compartiment sau altele similare
c) daca dețin o diplomă acordată după finalizarea unei forme de învățământ superior de lungă durată sau dețin o diplomă acordată după finalizarea ciclului I de studii universitare de licență, eliberată de o instituție de învățământ superior acreditată și prestează efectiv una dintre activitățile prevăzute în anexă
d) daca angajatorul a realizat în anul fiscal precedent și a înregistrat distinct în balanțele analitice, venituri din activitatea de creare de programe pentru calculator destinată comercializării
e) daca veniturile anuale prevăzute la lit. d) au o valoare de cel puțin 10.000 euro, echivalentul în lei (calculat la cursul de schimb valutar mediu lunar comunicat de Banca Națională a României, aferent fiecărei luni în care s-a înregistrat venitul) pentru fiecare angajat care beneficiază de scutirea de impozit pe venit.
Justificarea scutirii se realizează cu următoarele documente:
– actul constitutiv, în cazul operatorilor economici
– organigrama angajatorului
– fișa postului
– copia cu mențiunea „conform cu originalul“ a diplomei acordate după finalizarea studiilor în învățământul universitar de lungă durată, însoțită de copia cu mențiunea „conform cu originalul“ a foii matricole sau după caz, a suplimentului diplomei
– copia cu mențiunea „conform cu originalul“ a contractului individual de muncă
– statul de plată întocmit separat
– comanda internă
– balanța analitică
Scutirea de impozitul pe venitul din salarii se acordă persoanelor care sunt încadrate în următoarele activități:
– administrator baze de date
– analist
– inginer de sistem în informatică
– inginer de sistem software
– manager de proiect informatic
– programator
– proiectant de sisteme informatice
– programator de sistem informatic

Prezentul ordin intră în vigoare la data de 01.07.2017.