OMFP nr. 3697 din 27.12.2016 – pentru aprobarea Procedurii de exceptare de la plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate a persoanelor fizice care nu au calitatea de contribuabil la sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi a modelului şi conţinutului formularului 603 „Declaraţie pe propria răspundere pentru exceptarea de la plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate“
Monitorul Oficial nr. 0065 din 26.01.2017

Prevederile de la art. 153 alin. (2) din Codul fiscal enumeră situațiile în care o persoană fizică nu are calitate de contribuabil la asigurărilor sociale de sănătate și nu este obligată la plata contribuției de sănătate.
Actul normativ analizat aprobă procedura efectivă de scutire la plată și reglementează un nou formular fiscal formularul 603 „Declaraţie pe propria răspundere pentru exceptarea de la plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate“

În esență, sunt scutite la plata contribuției la sănătate acele persoane fizice care dețin o asigurare pentru boală și maternitate în sistemul de securitate socială din alt stat membru al Uniunii Europene, Spațiului Economic European și Confederației Elvețiene; sau în statele cu care România are încheiate acorduri bilaterale de securitate socială cu prevederi pentru asigurarea de boală-maternitate, în temeiul legislației interne a statelor respective, care produce efecte pe teritoriul României și fac dovada valabilității asigurări. Sunt în sfera scutirii, următoarele categorii principale de persoane fizice:
– cetăţenii români cu domiciliul în ţară,
– cetăţenii străini şi apatrizii care au solicitat şi au obţinut prelungirea dreptului de şedere temporară în tără,
– cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene care au obţinut dreptul de a sta în România pentru o perioadă de peste 3 luni;
– persoanele din statele membre ale Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi din Confederaţia Elveţiană care îndeplinesc condiţiile de lucrător frontalier şi desfăşoară o activitate salariată sau independentă în România şi care rezidă în alt stat membru în care se întorc de regulă zilnic ori săptămânal.
– pensionarii din sistemul public de pensii care nu mai au domiciliul în România.

Pentru exceptarea de la plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate, aceste persoane depun „Declaraţia pe propria răspundere pentru exceptarea de la plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate“ (formular 603), însoţită de documente justificative. Actul normativ exemplifica documentele justificative:
– Document portabil A1;
– TR/R1 Formular privind legislaţia aplicabilă;
– PM/RO101 Certificat privind legislaţia aplicabilă;
– MD/RO101 Certificat privind legislaţia aplicabilă etc
Documentele se prezintă în copie şi original. Copia se certifică de organul fiscal „conform cu originalul“, iar originalul se restituie contribuabilului. În situaţia depunerii declaraţiei prin poştă, documentele justificative se vor anexa în copie legalizată.