OMFP nr. 3337 din 2017 privind încadrarea în activitatea de creare de programe pentru calculator.

În vigoare de la 18 Ianuarie 2018
Publicat în Monitorul Oficial nr. 52 din 18.01.2018

Angajaţii operatorilor economici care îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul României și al căror obiect de activitate include crearea de programe pentru calculator (cod CAEN 5821, 5829, 6201, 6202, 6209), beneficiază de scutirea de impozit pe veniturile din salarii şi asimilate salariilor, prevăzută la art. 60 pct. 2 din Legea nr. 227 din 2015 privind Codul fiscal, dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:
– posturile pe care sunt angajaţi corespund listei cuprinzând ocupaţiile menţionate în anexă;
– postul face parte dintr-un compartiment specializat de informatică, evidenţiat în organigrama angajatorului, cum ar fi: direcţie, departament, oficiu, serviciu, birou, compartiment sau altele similare;
– deţin o diplomă acordată după finalizarea unei forme de învăţământ superior de lungă durată sau de scurtă durată sau deţin o diplomă acordată după finalizarea ciclului I de studii universitare de licenţă, eliberată de o instituţie de învăţământ superior acreditată sau deţin o diplomă de bacalaureat şi urmează cursurile unei instituţii de învăţământ superior acreditate şi prestează efectiv una dintre activităţile prevăzute în anexă;
– angajatorul a realizat în anul fiscal precedent şi a înregistrat distinct în balanţele analitice venituri din activitatea de creare de programe pentru calculator destinată comercializării;
– veniturile anuale au o valoare de cel puţin echivalentul în lei a 10.000 euro (calculat la cursul de schimb valutar mediu lunar comunicat de BNR, aferent fiecărei luni în care s-a înregistrat venitul) pentru fiecare angajat care beneficiază de scutirea de impozit pe venit.

Beneficiază de scutirea de impozit pe veniturile din salarii şi asimilate salariilor cetăţenii români şi cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi Confederaţiei Elveţiene ale căror diplome sunt echivalate sau recunoscute, prin structurile de specialitate ale Ministerului Educaţiei Naţionale, cu diplome de nivel master obţinute ca urmare a absolvirii unui ciclu integrat de studii universitare de licenţă şi master sau cu diploma acordată după finalizarea ciclului I de studii universitare de licenţă, dar și cetăţenii români şi cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi Confederaţiei Elveţiene ale căror diplome sunt echivalate sau recunoscute, prin structurile de specialitate ale Ministerului Educaţiei Naţionale, cu diploma de bacalaureat, şi care urmează cursurile unei instituţii de învăţământ superior acreditate.

Documentele justificative care se iau în vedere la încadrarea persoanelor scutite de la plata impozitului pe veniturile din salarii şi asimilate salariilor, înconformitate cu prevederile Legii nr. 227 din 2015 privind Codul fiscal,  conform ocupaţiilor specifice prevăzute în anexă, sunt:
– actul constitutiv, în cazul operatorilor economici;
– organigrama angajatorului;
– fişa postului;
– copia cu menţiunea “conform cu originalul” a diplomei acordate după finalizarea studiilor în învăţământul universitar sau a diplomei acordate după finalizarea ciclului I de studii universitare de licenţă, respectiv copia legalizată a atestatului de echivalare sau recunoaştere a diplomei, eliberat prin structurile de specialitate ale Ministerului Educaţiei Naţionale, pentru cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi Confederaţiei Elveţiene;
– adeverinţa de absolvire a studiilor universitare de licenţă, eliberată de instituţia de învăţământ superior în cauză, în cazul în care diploma de absolvire nu a fost încă eliberată;
– copia cu menţiunea “conform cu originalul” a contractului individual de muncă;
– statul de plată întocmit separat pentru angajaţii care beneficiază de scutirea de la plata impozitului pe veniturile din salarii şi asimilate salariilor, prevăzută la art. 60 pct. 2 din Legea nr. 227 din 2015 privind Codul fiscal;
– comanda internă, aprobată de organul de conducere abilitat al angajatorului, care atestă solicitarea iniţierii procesului de creare de programe pentru calculator;
– balanţa analitică în care să fie reflectate distinct veniturile din activitatea de creare de programe pentru calculator.

Scutirea de impozit pe veniturile din salarii şi asimilate salariilor, prevăzută la art. 60 pct. 2 din Legea nr. 227 din 2015 privind Codul fiscal, se aplică lunar numai pentru veniturile din salarii şi asimilate salariilor, obţinute din desfăşurarea unei activităţi de creare de programe pentru calculator, în baza unui contract individual de muncă, indiferent de momentul angajării persoanei care beneficiază de scutire şi fără a fi condiţionată de contribuţia acesteia la realizarea plafonului minim de venit de 10.000 euro.

SURSA: BENTA CONSULT