OMFP  nr. 3103 din 24 Noiembrie 2017 privind aprobarea Reglementărilor contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial

În vigoare de la 12 Decembrie 2017
Publicat în Monitorul Oficial nr. 0984 din 12.12.2017

Actul normativ transpune în legislația națională prevederile directivei contabilității și adoptă reglementările contabile valabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial. Actul normativ va intra în vigoare la 01 ianuarie 2018 și abrogă OMFP nr. 1969 din 2007, act normativ care devine valabil până la data de 31 decembrie 2017.
În aplicarea reglementărilor contabile de către persoanele juridice fără scop patrimonial, acestea trebuie să dezvolte politici contabile proprii, care se aprobă de catre administratori sau de către alte persoane care au obligaţia gestionării entităţii respective.
Entitățile care aplică reglementările contabile.

Reglementările contabile adoptate se aplică de către următoarele categorii de persoane:
– persoanele juridice fără scop patrimonial: asociaţii, fundaţii, federaţii sau alte organizaţii de acest fel cu personalitate juridică, partidele politice, patronatele, organizaţiile sindicale, cultele religioase, precum şi de către alte persoane juridice înfiinţate în baza unor acte normative speciale, în scopul desfăşurării de activităţi fără scop patrimonial, care au obligaţia să conducă contabilitatea în partidă dublă şi să întocmească situaţii financiare anuale;
– subunitățile fără personalitate juridică, cu sediul în România, care aparțin persoanelor juridice fără scop patrimonial cu sediul în România;
– subunitățile fără personalitate juridică, cu sediul în străinătate, care aparțin persoanelor juridice fără scop patrimonial cu sediul în România;
– subunitățile fără personalitate juridică, cu sediul în România, care aparțin persoanelor juridice fără scop patrimonial cu sediul în străinătate.

Notă: reglementările se aplică siasocierilor în participație între persoane juridice străine nerezidente fără scop patrimonial, care sunt înregistrate în România. Pentru acestea, asociatul desemnat care trebuiesă îndeplinească obligațiile fiscale, va organiza și conduce contabilitatea asocierii, fără a întocmi situații financiare anuale.

Reglementările contabile se referă, la următoarele categorii de activități:
a) activităţile fără scop patrimonial, inclusiv activităţile cu destinaţie specială, desfăşurate de către persoanele juridice fără scop patrimonial;
b) activităţile economice desfăşurate de persoanele juridice. Pentru activităţile economice desfăşurate de către persoanele juridice fără scop patrimonial, aceste reglementări se completează, după caz, cu prevederile OMFP nr. 1802 din 2014 privind contabilitatea.

Reglementările stabilesc formatul și conținutul situațiilor financiare, principiile contabile, politicile contabile, regulile de recunoaștere, evaluare și scoatere din evidență a elementelor cuprinse în situațiile financiare, regulile de întocmire, aprobare și depunere a situațiilor financiare, planul de conturi general și desigur funcționarea conturilor.

Din punct de vedere al situațiilor financiare anuale, precizăm faptul că persoanele juridice fără scop patrimonial întocmesc situații anuale care cuprind:
– bilanț;
– contul rezultatului exercițiului.

Acestea vot fi însoțite de propunerea de distribuire a rezultatului exercițiului sau de acoperire a pierderii contabile.

Organizațiile sindicale și patronale, precum și alte categorii de organizații fără scop patrimonial care nu desfășoară activități economice întocmesc:
– bilanț prescurtat;
– contul prescurtat al rezultatului exercițiului.

Formatul situațiilor financiare anuale nu se modifică de la un an la altul, decât în cazuri excepționale prevăzute de lege. Situațiile financiare anuale sunt însoțite de o declarație scrisă de asumare a răspunderii de către administrator și de raportul administratorilor.
Actul normativ aprobă și reglementările contabile privind organizarea şi conducerea contabilităţii în partidă simplă de către persoanele juridice fără scop patrimonial. Acestea se aplică de către unităţile de cult, asociaţiile de proprietari şi de către persoanele juridice fără scop patrimonial care prin actul normativ de înfiinţare, prin legi speciale sau prin alte acte normative, au obligaţia ţinerii contabilităţii în partidă simplă.
Reținem că persoanele juridice fără scop patrimonial care conduc contabilitatea în partidă simplă nu întocmesc situaţii financiare anuale.

SURSA: BENTA CONSULT