OMFP nr. 2531/2018 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2018 a operatorilor economici, precum şi pentru modificarea şi completarea unor reglementări contabile

  • OMPF nr. 2531/2018 reglementează procedura de depunere a raportărilor contabile pentru semestrul I din anul 2018.
  •  Entitățile raportoare ce au înregistrat în exercițiul anterior o cifră de afaceri de peste 220.000 lei, vor depune raportările contabile cu data de 30 iunie 2018, până pe data de 16 august 2018.
  •  Pentru întocmirea raportărilor contabile la 30 iunie 2018, încadrarea în acest plafon al cifrei de afaceri, se efectuează pe baza indicatorilor determinaţi din situaţiile financiare anuale ale exerciţiului financiar precedent, respectiv a balanţei de verificare încheiate la finele exerciţiului financiar precedent. Aceleaşi prevederi se aplică şi în cazul entităţilor care au optat pentru un exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic.
  •  Structura raportărilor semestriale este adaptată la tipul de reglementare contabilă aplicat, respectiv:

a) Situaţia activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii (cod 10);

b) Contul de profit şi pierdere (cod 20), respectiv Contul prescurtat de profit şi pierdere (cod 20);

c) Date informative (cod 30).

  • Entitățile raportoare ce conduc contabilitatea conformă cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară IFRS adoptate prin OMFP nr. 2844/2016, cu modificări ulterioare, întocmesc raportări contabile cu data de 30 iunie 2018, compuse din:

a)     Situaţia activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii (cod 10);

b)     Situaţia veniturilor şi cheltuielilor (cod 20);

c)      Date informative (cod 30).

  •  Entităţile care au ales un exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic completează formularul „Situaţia activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii” cu informaţiile corespunzătoare datelor de 1 ianuarie 2018 şi 30 iunie 2018.
  •  Care sunt entitățile ce nu depun raportări semestriale la 30 iunie 2018?

Următoarele categorii de entități raportoare sunt scutite de depunerea raportărilor contabile la 30 iunie 2018:

o   Entităţile care nu au desfăşurat activitate de la data înfiinţării până la 30 iunie 2018;

o   Entitățile care în tot semestrul I al anului 2018 s-au aflat în inactivitate temporară;

o   Entitățile înfiinţate în cursul anului 2018;

o   Persoanele juridice care se află în curs de lichidare, potrivit legii.

  • Raportările contabile se depun la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, în format hârtie şi în format electronic sau numai în formă electronică, pe portalul www.e-guvernare.ro, având ataşată o semnătură electronică extinsă.
  • Mai reținem și aspectul că planul de conturi general cu prins la punctul 344 din Reglementările contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3.103/2017, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 984 din 12 decembrie 2017, cu completările ulterioare , se introduc conturile 4415 „Impozitul specific unor activităţi“ (P), 6231 „Cheltuieli de protocol“, 6232 „Cheltuieli de reclamă şi publicitate“ şi 695 „Cheltuieli cu impozitul specific unor activităţi“.

Sursa: Benta Consult