OMFP nr. 2435/1600/2017 – privind aprobarea modelului extrasului situaţiilor financiare anuale, care se publică de catre întreprinderile sociale/întreprinderile sociale de inserţie, în Registrul unic de evidenţă a întreprinderilor sociale

În vigoare de la 25 Septembrie 2017
Publicat în Monitorul Oficial nr. 0760 din 25.09.2017

Întreprinderile sociale sunt reglementate de Legea nr. 219/2015 privind economia socială avand ca scop promovarea interesului general, intereselor unei comunități sau interesele personale nepatrimoniale, realizate prin creșterea gradului de colectare a persoanelor aparținând grupurilor vulnerabile.

Întreprinderile sociale pot fi:
– societăți cooperative de gradul I (înființate de persoane fizice);
– cooperative de credit;
– asociații și fundații;
– casa de ajutor reciproc a salariaților;
– casa de ajutor reciproc a pensionarilor;
– societăți agricole;
– orice alte categorii de persoane care respectă principiile legii sociale.
Recunoașterea calității de întreprindere socială se face în baza unui atestat emis de Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă.

Întreprinderile sociale pot beneficia de mai multe facilități:
–  atribuirea unor spații și terenuri aflate în domeniul public, cu acordul Consiliului Local;
– sprijin în promovarea turismului;
– scutiri de taxe datorate Consiliului Local în condițiile permise de Codul fiscal și cu acordul Consiliului Local;
– alte ajutoare prevăzute de legislația specifică pentru acele întreprinderi sociale fiind și angajatori de inserție.

Întreprinderile sociale au obligația de a întocmi și publica un raport din care să rezulte activitatea exercițiului încheiat. Termenul este de 3 luni de la finalizarea exercițiului.
Aceste entități vor întocmi un extras al situațiilor financiare anuale care se publică în registrul unic de evidență al întreprinderilor sociale.
In actul normativ s-a adoptat formatul extrasului, fiind o prezentare succintă a situațiilor financiare din situațiile financiare anuale. Un astfel de extras, ca model, conține:
–  datele de identificare ale entității;
–  obiectul de activitate;
–  active imobilizate total;
–  active circulante total;
–  cheltuieli în avans;
–  datorii cu scadență până la un an;
–  active circulante nete/datorii curente nete;
–  datorii cu scadență mai mare de un an;
–  provizioane;
–  venituri în avans;
–  capitaluri proprii;
–  repartizarea profitului.

În mod similar se vor prezenta și datele din contul de profit și pierdere.