OMFP nr. 2326/2017 – privind stabilirea procedurii de acordare a facilităţii fiscale prevăzute la art. 60 pct. 3 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal

În vigoare de la 05 Septembrie2017
Publicat în Monitoru lOficial nr. 0717 din 05.09.2017

Persoanele fizice care realizează venituri din salarii şi asimilate salariilor prevăzute la art. 76 alin. (1)-(3) din  Codul fiscal ca urmare a desfăşurării activităţii de cercetare-dezvoltare şi inovare în România, în baza unui contract  individual de muncă, raport  de  serviciu,  a  unui  statut  special  prevăzut  de  lege  sau  act  de  detaşare încheiat cu/la o unitate/instituţie de drept public sau de drept privat cuprinsă în sistemul naţional de cercetare-dezvoltare şi de inovare,  beneficiază de scutirea de impozit dacă sunt îndeplinite cumulativ condiţiile prevăzute la art. 60 pct. 3 Codul fiscal.

Condițiile prevăzute la art. 60 pct. 3 din Codul fiscal sunt:
–  scutirea se acordă pentru toate persoanele care sunt incluse în echipa unui proiect de cercetare-dezvoltare și inovare, cu indicatori de rezultat definiți;
–  scutirea se acordă în limita cheltuielilor cu personalul alocat proiectului de cercetare-dezvoltare și inovare, evidențiate distinct în bugetul proiectului;
–  statul de plată aferent veniturilor din salarii și asimilate salariilor, obținute de fiecare angajat din activitățile desfășurate în proiectul de cercetare-dezvoltare și inovare, se întocmește separat pentru fiecare proiect.

Proiectul  de  cercetare-dezvoltare şi inovare trebuie să conţină elementele definitorii ale proiectului, respectiv:
–  scopul;
–  domeniul de cercetare, dezvoltare şi inovare;
–  obiectivele;
–  perioada de desfăşurare;
–  tipul sursei de finanţare (public/privat/naţional/extern);
–  bugetul, cu evidenţierea distinctă a cheltuielilor corespunzătoare  veniturilor  din  salarii şi asimilate salariilor aferente personalului încadrat în proiect;
–  caracterul de noutate şi/sau inovativ al rezultatului;
–  indicatorii de rezultat definiţi.

Scutirea  de  impozit  pe  veniturile  din  salarii  şi  asimilate  salariilor  se  acordă lunar,  în  limita  cheltuielilor de personal alocate în bugetul proiectului de cercetare-dezvoltare şi inovare. În cazul în care, în bugetul alocat proiectului decercetare-dezvoltare şi inovare sunt cuprinse şi sume reprezentând indemnizaţii de concedii de odihnă, veniturile respective  sunt scutite de la plata impozitului pe venit.
Scutirea  de  impozit  pe  veniturile  din  salarii  şi  asimilate  salariilor  se  acordă chiar şi  în  cazul  nerealizării obiectivelor proiectului de cercetare-dezvoltare şi de inovare.

Documentele  justificative  care  se  iau  în  vedere  la  încadrarea  persoanelor  fizice  scutite de  la  plata  impozitului  pe  veniturile  din  salarii  şi  asimilate  salariilor  ca  urmare  a  desfăşurării  activităţii  de  cercetare-dezvoltare şi inovare în cadrul proiectelor sunt:
– documentul care conţine datele de identificare ale proiectului de cercetare-dezvoltare şi inovare;
– fişele de pontaj corespunzătoare proiectului și statul de plată întocmit separat pentru fiecare proiect.

Acordarea  scutirii  de  impozit  pe  veniturile  din  salarii  şi  asimilate  salariilor  constituie  responsabilitatea   angajatorului/plătitorului   de   venit   sau   revine   persoanei   fizice,   în   cazul contribuabililor  prevăzuţi la art. 82 din Codul fiscal. În  cazul  persoanelor  fizice  detaşate care  desfăşoară activitate  de  cercetare-dezvoltare şi inovare în România, sarcina îndeplinirii condiţiilor  prevăzute la art. 60 pct. 3 din Codul fiscal revine plătitorului de venituri.