OMFP nr. 1938/2018 pentru aprobarea Procedurii de acordare a asistenţei realizate de organul fiscal local în colaborare cu organul fiscal central în vederea completării şi/sau depunerii, precum şi transmiterii declaraţiei unice privind impunerea veniturilor persoanelor fizice

Monitorul Oficial nr. 0399 din 09 mai 2018

OMFP nr. 1938/2018 aprobă procedura de acordare a asistenţei realizate de organul fiscal local în colaborare cu organul fiscal central în vederea completării şi/sau depunerii, precum şi transmiterii declaraţiei unice privind impunerea veniturilor persoanelor fizice, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

În termen de 15 zile de la încheierea anului fiscal, organul fiscal central, în baza informaţiilor deţinute, întocmeşte lista cu persoanele care au obligaţia depunerii declaraţiei unice, arondaţi pe fiecare organ fiscal local, în funcţie de domiciliul fiscal al contribuabililor, şi o transmite organului fiscal local. Prin excepţie, în anul 2018, lista cu persoanele care au obligaţia depunerii declaraţiei unice se întocmeşte în termen de 5 zile de la data intrării în vigoare a prezentei proceduri.

Listele conţin datele de identificare ale persoanelor fizice, potrivit art. 1 pct. 40 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, şi organul fiscal local la care sunt arondate.

La elaborarea listei, organul fiscal central va avea în vedere persoanele fizice despre care deţin informaţii că în anul 2017 au realizat următoarele categorii de venituri:

a)      venituri din activităţi independente, definite conform art. 67 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;

b)     venituri din drepturi de proprietate intelectuală, definite potrivit art. 70 din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia acelora căror impunere a fost finală potrivit art. 73 din aceeaşi lege;

c)      venituri  din  cedarea  folosinţei  bunurilor,  definite  conform  art.  83  din  Legea  nr.  227/2015,  cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia veniturilor din arendă a căror impunere a fost finală potrivit art. 84 alin. (8) din aceeaşi lege;

d)     venituri din investiţii, definite conform art. 91 din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia veniturilor din dividende, dobânzi şi a celor din lichidarea unei persoane juridice, a căror impunere a fost finală potrivit art. 97 din aceeaşi lege;

e)      venituri din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură, definite conform art. 103 din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare.

Organul fiscal central analizează săptămânal listele şi în situaţia în care intervin modificări semnificative, respectiv de cel puţin 30% în aceste liste, le actualizează şi le transmite de îndată organului fiscal local.

În termen de 5 zile de la primirea listei cu persoanele care au obligaţia depunerii declaraţiei unice, în cazul în care organul fiscal local apreciază că nu dispune de mijloacele tehnice (echipamente, conexiune  în  reţeaua  ExtranetMFP)  necesare  asigurării  asistenţei  privind  completarea  şi/sau depunerea, precum şi transmiterea declaraţiei unice, informează organul fiscal central.

Organul fiscal local stabileşte lista cu persoana/ persoanele implicată/implicate în procedura de asistenţă privind completarea şi/sau depunerea, precum şi transmiterea declaraţiei unice, în funcţie de numărul contribuabililor care au domiciliul fiscal în localitatea în care îşi are sediul organul fiscal local şi au obligaţia depunerii declaraţiei unice.

Lista se afişează la sediul organului fiscal local şi central şi pe pagina de internet a acestora.

După primirea listei, organul fiscal central întocmeşte şi comunică organului fiscal local un calendar de instruire a personalului desemnat cu acordarea asistenţei privind completarea şi/sau depunerea, precum şi transmiterea declaraţiei unice din cadrul organului fiscal local.

Organul fiscal central stabileşte lista cu persoana/persoanele care va/vor colabora cu organul fiscal  local  în  vederea  acordării  asistenţei  privind  completarea  şi/sau  depunerea,  precum  şi transmiterea declaraţiei unice, precum şi un calendar în care persoanele desemnate se deplasează la sediul organului fiscal local în acest scop, astfel încât cel puţin o zi pe săptămână, la nivelul fiecărei unităţi  administrativ-teritoriale,  să  fie  prezent  un  funcţionar  cu  atribuţii  de  asistenţă  din  cadrul organului fiscal central sau un alt funcţionar din cadrul organului fiscal central, în perioada 15 ianuarie-15 martie.

Prin excepţie, în anul 2018, perioada de acordare a asistenţei este 15 mai – 15 iulie.

Îndrumarea  şi  asistenţa  în  vederea  completării  şi/sau  depunerii,  precum  şi  transmiterii declaraţiei unice realizate de organul fiscal local  în  colaborare  cu  organul  fiscal  central  constau  în  următoarele:

a)      îndrumarea şi asistenţa cu privire la modul de completare a declaraţiei unice pe suport hârtie sau în formă electronică;

b)     îndrumarea  şi  asistenţa  cu  privire  la  înregistrarea  în  „Spaţiul  privat  virtual“,  potrivit  Ordinului  ministrului finanţelor publice nr. 660/2017 privind aprobarea Procedurii de comunicare prin mijloace electronice  de  transmitere  la  distanţă  între  Ministerul  Finanţelor  Publice/organul  fiscal  central  şi persoanele fizice, persoanele juridice şi alte entităţi fără personalitate juridică;

c)      îndrumarea şi asistenţa pentru transmiterea declaraţiei unice prin mijloace electronice de transmitere la distanţă.

În cazul în care persoana care solicită îndrumare şi asistenţă privind înregistrarea în „Spaţiul privat virtual“ optează pentru verificarea datelor furnizate în cerere cu aprobare la ghişeu, atunci persoana desemnată din cadrul organului fiscal local sau persoana din cadrul organului fiscal central, dacă este prezentă, efectuează identificarea fizică a solicitantului fără a mai fi necesară deplasarea acestuia la organul fiscal din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, potrivit art. 20 alin. (6) din  procedura  de  comunicare  prin  mijloace  electronice  de  transmitere  la  distanţă  între  Ministerul Finanţelor Publice/organul fiscal central şi persoanele fizice, persoanele juridice şi alte entităţi fără personalitate juridică, aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 660/2017.

Declaraţiile  unice  primite  de  persoana/persoanele  din  cadrul  organului  fiscal  central  sunt predate compartimentului responsabil din cadrul organul fiscal central, în vederea prelucrării.

Declaraţia unică se pune gratuit la dispoziţia contribuabilului.

Cu această ocazie vă comunicăm că titlul declarației 212 se va modifica și va avea următorul conținut: „Declaraţie unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice”.

Caracteristici de tipărire, modul de difuzare, de utilizare şi păstrare a formularului «Declaraţie unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice.

Sursa: Benta Consult