OMFP nr. 164 din 25 Ianuarie 2017 – pentru aprobarea Procedurii de îndreptare a erorilor din documentele de plată întocmite de debitori privind obligațiile fiscale
Monitorul Oficial nr. 0108 din 2017 din 08.02.2017

Actul normativ analizat aduce o nouă procedură de corectare a plăților făcute de contribuabili către bugetul de stat, când aceste plăți au vizat conturi bugetare eronate sau când plățile au fost executate de pe un Cod fiscal eronat. Dacă un contribuabil a efectuat o plată la buget într-un cont eronat, acesta are posibilitatea să corecteze plata fără a fi datorate dobânzi și penalități de întârziere, dacă această corecție se realizează în termenul de 5 ani începând cu 1 ianuarie din anul următor, termen în care s-a efectuat plata – conform art. 164 din Codul de procedură fiscală.

Prezenta procedură se va utiliza pentru următoarele situații:
1. În contul bugetar, inclusiv în contul unic, au fost plătite alte obligații fiscale decât cele prevăzute în legislație;
2. Plata obligației fiscale s-a efectuat în alt cont bugetar ori plata obligației s-a efectuat utilizând un Cod fiscal eronat;
3. Plata obligației fiscale s-a efectuat într-un cont bugetar aferent unui alt buget decât cel pentru care se datora obligația.

Corectarea erorilor aferente plăților bugetare se realizează ca urmare a unei cereri depuse de contribuabil la organul fiscal competent, potrivit ordinului, iar cererea se soluționează în termenul de 45 de zile prevăzut de art. 77 din Codul de procedură fiscală.
Cererea trebuie să cuprindă următoarele elemente:
• Datele de identificare ale debitorului și indicarea erorii ce urmează a fi corectată;
• Modul în care va fi reconsiderată plata inițială;
• Documentele fiscale ori titlurile de creanță în cazul în care acestea au fost emise, pentru care se solicită corectarea erorii;
• Numărul și data documentului, respectiv data plății;
• Suma totală achitată prin documentul de plată inițial;
Documente care se impun a fi anexate la cerere:
a. Copia ordinului de plată;
b. Copia extrasului de cont în care este evidențiată plata;
c. Copii de pe titluri de creanță;
d. Orice alte documente care atestă eroarea produsă.

Organul fiscal analizează cererea contribuabilului și, în funcție de situația analizei, se va întocmi un referat care va cuprinde:
A. Admiterea cererii debitorului;
B. Respingerea cererii debitorului;
În cazul admiterii cererii debitorului, după parcurgerea unor proceduri interne, se va întocmi „nota privind corecția erorilor din documentele de plată” ce se transmite trezoreriei statului în vederea operării corecției în conturile bugetare corespunzătoare.
În cazul în care sunt elemente de respingere a cererii contribuabilului, acesta va fi invitat la organul fiscal ca să își expună punctul de vedere și, abia ulterior, după audierea acestuia, se poate lua decizia de respingere a cererii. Desigur această soluție de respingere a contribuabilului poate fi supusă contestației.

Trebuie să amintim și faptul că, după corectarea acestor erori materiale, în cazul în care au fost emise titluri de creanțe fiscale acestea se modifică sau se anulează, urmând procedura adoptată de art. 50 din Codul de procedură fiscală. În esență, anularea unui act administrativ fiscal – a respectivelor titluri de creanță – conduce la obligația emiterii unui alt document, alt act administrativ fiscal, ce se comunică contribuabilului.
Recomandare: dacă sunteți în situația plății unei sume de bani într-un cont bugetar eronat nu solicitați compensarea acestei sume cu o altă plată datorata bugetului de stat, întrucât compensarea generează dobânzi și penalități de întârziere, ci aplicați prezenta.