Monitorul Oficial nr. 0068 din 28 ianuarie 2019

   OMFP nr. 129/2019 adoptă formatul și modul de completare și depunere pentru situațiile financiare anuale aferente anului 2018, pentru instituțiile publice, respectiv pentru autorităţile publice, ministerele şi celelalte organe ale administraţiei publice centrale şi locale, instituţiile publice autonome şi instituţiile publice subordinate.

Situaţiile financiare ale anului 2018 reprezintă documente oficiale de prezentare a situaţiei patrimoniului aflat în administrarea statului şi a unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi a execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli la data de 31 decembrie 2018.

În vederea întocmirii situațiilor financiare anuale, și aceste instituții au obligația inventarierii anuale a patrimoniului conform OMFP nr. 2861/20019 ce adoptă normele privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor propri.

Care este componența situațiilor financiare anuale pentru instituțiile publice?

Situaţiile financiare anuale se compun din:

  1. Bilanţ;
  2. Contul de rezultat patrimonial;
  3. Situaţia fluxurilor de trezorerie;
  4. Situaţia modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii, conturile de execuţie bugetară;
  5. Anexe la situaţiile financiare, care includ politici contabile şi note explicative.

Situaţiile financiare anuale se semnează de conducătorul instituţiei publice şi de conducătorul compartimentului financiar-contabil sau de alte persoane delegate cu exercitarea acestor competenţe.

Situaţiile financiare anuale vor fi însoțite de o declaraţie scrisă, prin care se asumă răspunderea pentru întocmirea situaţiilor financiare anuale şi se confirmă că:

a)      politicile contabile utilizate la întocmirea situaţiilor financiare anuale sunt în conformitate cu reglementările contabile aplicabile;

b)      situaţiile financiare anuale oferă o imagine fidelă a poziţiei financiare, a performanţei financiare şi a celorlalte informaţii referitoare la activitatea desfăşurată;

c)      persoana juridică îşi desfăşoară activitatea în condiţii de continuitate.

Conform art. 36 alin. (7) din Legea nr. 82/1991 privind contabilitatea, termenul de prezentare a situaţiilor financiare anuale la Ministerul Finanţelor Publice este de 50 de zile de la încheierea exerciţiului financiar.