OMFP nr. 1177 din 2018 privind aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare ale instituţiilor publice la 31 decembrie 2017 şi privind modificarea altor norme metodologice în domeniul contabilităţii.

În vigoare de la 01 Februarie 2018
Publicat în Monitorul Oficial nr. 0096 din 01.02.2018

Actul normativ se adresează instituțiilor publice care au obligația să întocmească situații financiare anuale incepand cu 31 decembrie 2017.

Termenul pentru depunerea situațiilor financiare anuale este diferit în funcție de subordonarea ierarhică și este reglementat de art. 36 alin. (7) – (10) lin Legea nr. 82 din 1991 privind contabilitatea, republicată cu modificări, astfel:
– instituții de subordonare locală ai căror conducători au calitate de ordonatori principali de credite, depun situațiile financiare anuale în termen de 40 zile de la încheierea exercițiului financiar;
– instituțiile publice de subordonare centrală ai căror conducători au calitate de ordonatori terțiari de credite, depun situațiile financiare anuale în termen de 30 zile de la încheierea exercițiului financiar;
– instituțiile publice de subordonare centrală ai căror conducători au calitate de ordonatori secundari de credite, depun situațiile financiare anuale în termen de 40 zile de la încheierea exercițiului financiar;
– ministerele, autoritățile publice, instituțiile publice finanțate integral din venituri proprii, ai căror conducători au calitate de ordonatori principali de credite, Direcțiile Generale ale Finanțelor Publice, depun situațiile financiare anuale în termen de 50 zile de la încheierea exercițiului financiar.

Actul normativ adoptă normele de întocmire și depunere a situațiilor financiare ale instituțiilor publice pentru anul 2017.

Situațiile financiare anuale se compun din: bilanț, contul de rezultat patrimonial, situația fluxurilor de trezorerie, situația modificărilor în structura activelor nete/capitaluri proprii, conturile de execuție bugetară și anexele situațiilor financiare care includ politici contabile și note explicative.

Principalele proceduri pe care trebuie să le urmeze o instituție publică în vederea întocmirii situațiilor financiare anuale:
– inventarierea anuală – este o procedură obligatorie și se va realiza conform OMFP nr. 2861 din 2009 privind inventarierea;
– evaluarea evenimentelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii raportându-ne la reglementările contabile adoptate prin OMFP nr. 1917 din 2005 cu modificări ulterioare, act normativ care reglementează contabilitatea instituțiilor publice;
– reevaluarea activelor fixe corporale. Este obligatorie efectuarea reevaluării activelor fixe corporale de către instituțiile publice cel puțin o dată la 3 ani, pentru terenurile și construcțiile deținute de acestea conform OG nr. 81 din 2003.

Pentru întocmirea bilanțului contabil se va avea în vedere următoarele reguli și principii contabile:
– înregistrarea cronologică și sistematică a tuturor operațiunilor consemnate în documente;
– balanța de verificare sintetică trebuie să fie pusă de acord cu balanțele analitice ale diverselor conturi;
– analiza soldurilor contabile astfel încât acestea să fie în concordanță cu funcționarea conturilor din planul de conturi;
– clarificarea unor sume înregistrate în contul 473 „Decontări din operațiuni în curs de clarificare”. Sumele din acest cont trebuie clarificate în termen de 3 luni de la înregistrare. Ulterior acestui termen, menținerea în acest cont a unor sume se poate face doar în baza unei note de fundamentare aprobate de ordonatorul de credite;
– alocarea veniturilor și cheltuielilor la exercițiile la care se referă, iar în cazul în care acestea sunt aferente mai multor exerciții viitoare se vor înregistra pe seama cheltuielilor în avans sau a veniturilor în avans;
– se vor înregistra dobânzile de încasat la perioada la care acestea se referă;
– se vor aplica proceduri de corectare a erorilor contabile, dacă este cazul.

Pentru tranzacțiile în valută, efectuate în ultima zi a exercițiului financiar se vor ține cont de următoarele reguli:
– dacă s-au efectuat tranzacții în valută în ultima zi a exercițiului, acestea se evaluează la cursul de schimb comunicat de BNR din ultima zi bancară anterioară operațiunii;
– pentru evaluarea creanțelor și datoriilor în valută, pentru evaluarea depozitelor în valută, respectiv pentru evaluarea altor elemente patrimoniale exprimate în valută se va utiliza cursul de schimb al pieței valutare comunicat de BNR .

SURSA: BENTA CONSULT