OG nr.23 din 2017 privind reglementarea platii defalcate a TVA-ului – cunoscut si ca ”split TVA”.

În vigoare de la 31 August 2017
Publicat în Monitorul Oficial nr. 0706 din 31.08.2017

Societatea ABC SRL este înregistrată în scopuri de TVA conform art. 316 din Codul fiscal. Aceasta vinde mărfuri clientului CLIENTUL SRL, persoană înregistrată în scopuri de TVA, la prețul de 1.000 lei + TVA 19% (190 lei), total factură 1.190 lei. Mărfurile au fost achiziționate de la furnizorul FURNIZORUL SRL, persoană înregistrată în scopuri de TVA la prețul de 800 lei + TVA 19% (152 lei), total factură 952 lei.
Toate aceste trei societăți își vor deschide un cont bancar exclusiv pentru plăți de TVA, iar decontările se vor face astfel:
– societatea CLIENTUL SRL achită suma de 1.000 lei către societatea ABC SRL în contul uzual al acesteia;
– societatea CLIENTUL SRL achită suma de 190 lei reprezentând TVA-ul, în contul de TVA deschis al societății ABC SRL;
– societatea ABC SRL achită suma de 800 lei către societatea FURNIZORUL SRL în contul uzual al acesteia, din alt cont decât cel de TVA;
– societatea ABC SRL achită suma de 152 lei reprezentând TVA-ul, în contul de TVA deschis al societății FURNIZORUL  SRL. Această plată poate fi făcută atât din contul său de TVA, cât și din contul curent.

Dacă se achită suma de către societatea ABC SRL din contul de TVA al acesteia, către contul de TVA al societății furnizoare, soldul contului său de TVA va fi suma de 190 lei – 152 lei = 38 lei, adică exact TVA-ul de plată către buget.
Societatea ABC SRL poate să achite TVA-ul de plată către buget atât din contul său de TVA, cât și din alte conturi bancare, această ultimă ipoteză de lucru fiind insa puțin probabilă, întrucât utilizarea banilor din contul de TVA este restricționată.

Sunt obligate să aplice sistemul de plată defalcată a TVA-ului:
– persoanele impozabile, instituțiile publice. Prin persoane impozabile din punctul de vedere al TVA-ului, înțelegem toate societățile, indiferent dacă sunt sau nu înregistrate în scopuri de TVA, societăți naționale, regii autonome, respectiv persoanele fizice care desfășoară activități independente sau profesii libere, dacă sunt înregistrate în scopuri de TVA.
Societățile neînregistrate în scopuri de TVA, aplică sistemul de plată defalcată a TVA-ului atunci când achită facturile către furnizori înregistrați în scopuri de TVA.
Nu sunt obligate să aplice acest sistem, persoanele care desfășoară activități independente sau profesii libere care nu sunt înregistrate în scopuri de TVA. Persoanele fizice obișnuite nu sunt în sfera acestei ordonanțe.

Aplicarea sistemului de plăți defalcate a TVA-ului:
–  sistemul este obligatoriu începând cu 01 ianuarie 2018, pentru facturi emise și avansuri încasate după data de 01 ianuarie 2018.
– in perioada 01 octombrie – 31 decembrie 2017, sistemul se aplică opțional persoanelor care au obligația aplicării plății defalcate a TVA-ului.
Persoanele care optează pentru sistemul de plată defalcată a TVA-ului, vor notifica organul fiscal pentru exercitarea opțiunii.
Organul fiscal înființează ”Registrul persoanelor care aplică plata defalcată a TVA-ului”, iar persoanele care au optat pentru acest sistem vor aplica plata defalcată a TVA-ului începând cu ziua următoare celei în care au fost înscrise în acest registru.
Organul fiscal va înregistra în termen de maxim 3 zile notificările pentru înscrierea în registru.
Instituțiile publice înregistrate în scopuri de TVA, vor deschide conturile de TVA la unitățile de Trezorerie ale statului.
Persoanele impozabile care au de încasat sume de la autoritățile publice, vor deschide contul de TVA la trezoreria statului.
La instituții de credit sau la trezorerie vor deschide cont de TVA persoanele impozabile pentru tranzacțiile cu entități private.
Pentru tranzacții cu alte entități private, persoanele impozabile pot deschide mai multe conturi de TVA la instituții bancare diferite.
Plata defalcată a TVA-ului se aplică pentru toate operațiunile taxabile din punctul de vedere al TVA-ului, unde locul livrării de bunuri sau locul prestării de servicii se aflaîn România.
Nu se aplică sistemul de plată defalcată a TVA-ului pentru tranzacțiile la care beneficiarul este obligat de plata TVA-ului prin metoda de simplificare, metodă cunoscută drept taxare inversă.
Nu se aplică sistemul de plată defalcată a TVA-ului pentru regimurile speciale de TVA – regimul bunurilor second-hand, regimul agențiilor de turism, regimul special pentru agricultori.
Dacă se efectuează plăți parțiale sau plăți in avans, fiecare sumă achitată se va considera ca find inclusă in TVA,  iar pentru aceasta se va aplica metoda sutei majorate pentru determinarea TVA-ului de achitat separat.
Dacă sunt efectuate plăți parțiale, aferente unor operațiuni taxabile, dar cu cotă diferită de TVA, are prioritate regimul normal de taxare în ordinea descrescătoare a cotelor.
Valoarea TVA-ului din aceste plăți parțiale se determină după formula: 19 x 100/119, 9 x 100/109 sau 5 x 100/105, după caz.

În conturile de TVA se vor încasa sumele provenind din:
–  TVA-ul aferent vânzărilor de bunuri/prestări de servicii;
–  depunerile de TVA pentru vânzările încasate cu numerar sau prin card bancar;
–  transferurile din alte conturi de TVA;
–  transferuri din contul curent deschis fie la aceeași instituție bancară, fie la trezorerie;
–  sume încasate ca urmare a unor corecții în urma unor erori materiale;
–  sume reprezentând transferul de TVA între membrii grupului fiscal unic;
–  sume încasate ca urmare a corectării facturilor sau ca urmare a ajustării bazei de impozitare a TVA-ului.

Din contul de TVA se pot efectua următoarele plăți:
–  TVA-ul achitat în contul de TVA al furnizorului;
–  TVA-ulplătit la bugetul de stat;
–  transferul în alt cont de TVA al titularului;
–  corecții de TVA pentru care restituirea se efectuează în alt cont de TVA;
–  corecții aferente ajustării bazei de TVA ca urmare a corectării facturilor, pentru care plata se efectuează într-un alt cont de TVA;
–  restituiri în contul curent al titularului, în limita alimentării inițiale;
–  sumele reprezentând TVA-ul, decontate în cadrul grupului unic.
Persoanele aflate în sfera de aplicare a sistemului de plată defalcată a TVA-ului, când încasează cu numerar sau prin card bancar, au obligația să depună în contul de TVA propriu, suma reprezentând TVA-ul aferent livrărilor de bunuri/prestări de servicii.
Termenul de depunere a TVA-ului în contul de TVA este de 7 zile lucrătoare.
Daca incasările în numerar sunt mai mari decât plățile, se va depune în contul de TVA, diferența între TVA-ul aferent încasărilor și TVA-ul aferent plăților, în termen de 7 zile lucrătoare.
Când plățile sunt mai mari decât încasările, pentru că există deja un sold in casierie, nu este tratată de legiuitor.

Sunt considerate contravenții următoarele fapte:
–  plata TVA-ului către furnizori, aferentă achizițiilor de bunuri și servicii în alt cont decât contul de TVA al furnizorului, dacă nu se efectuează corecția plății în termen de 7 zile. Contravenția este sancționată cu amendă stabilită ca procent de 0,06%/zi din suma plătită eronat.
–  plata TVA-ului într-un alt cont al furnizorului decât cel de TVA, dacă eroarea nu este corectată în maxim 30 de zile.

Amenda în acest caz este în procent de 50% din suma plătită eronat.
–  necomunicarea contului de TVA către furnizori și clienți se sancționează cu amendă de la 2.000 lei la 4.000 lei.
–  utilizarea sumelor existente în contul de TVA în alt mod decât cel prevăzut de ordonanță, se sancționează cu amendă
contravențională în procent de 50% din suma folosită incorect.

Persoanele plătitoare de impozit pe profit și microîntreprinderile care optează pentru plata defalcată a TVA-ului  începând cu 01 octombrie 2017, beneficiază de o bonificație de 5% care se aplică cu următoarea bază de calcul:
a) impozitul pe venitul microîntreprinderii aferent trimestrului al – IV – lea din 2017;
b) impozitul pe profit aferent trimestrului al –IV- lea din 2017, pentru contribuabilii plătitori de impozit pe profit prin plăți anticipate trimestriale egale;
c) pentru o pătrime din impozitul pe profit al anului 2017, pentru contribuabilii plătitori de impozit pe profit care determină impozitul în sistem real.
O altă facilitate constă în anularea penalităților de întârziere aferente TVA-ului dacă contribuabilii au datorii la bugetul de stat reprezentând TVA-ul de plată la data de 30 septembrie 2017.
Instituțiile bancare sunt autorizate să deschidă automat conturi de TVA pentru persoanele impozabile interesate.
Aceste conturi vor avea în structura lor sintagma ”TVA” și atributul ”RO”. Instituțiile de credit vor notifica persoanele impozabile asupra deschiderii acestor conturi.
Utilizarea contului ramanela latitudinea persoanei impozabile. Dacă un astfel de cont nu este utilizat timp de 90 de zile, acesta se închide automat.
Din aceste conturi nu se pot elibera sume în numerar.