Revenind la procedura privind măsurile de prevenire a spălării  banilor și a finantării terorismului,

În temeiul art.20 din Legea nr.656/2002;

 Toate societățile care comercializează bunuri şi/sau servicii, numai în măsura în care acestea au la bază operaţiuni cu sume în numerar, în lei sau în valută, a căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 15.000 euro, indiferent dacă tranzacţia se execută printr-o singură operaţiune sau prin mai multe operaţiuni ce par a avea o legătură între ele,

Trebuie să desemneze persoana responsabilă cu punerea în aplicare a procedurii adoptate privind măsurile de prevenire a spălării banilor.

Astfel, vă rugăm, să primiți, atașat, un draft de Decizie pentru desemnarea Ofițerului de conformitate.

 

DECIZIA NR.___/_____

PRIVIND DESEMNAREA OFIȚERULUI DE CONFORMITATE

 

Având în vedere prevederile art.20 din Legea nr.656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului;

În temeiul art.142-144 din Legea nr.31/1990 a societăților;

În conformitate cu prevederile legale privind protecţia datelor cu caracter personal și ale Procedurii privind instituirea unor masuri de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțarea actelor de terorism;

Adminitratorul societății______________, dul/dna ________________________, emite următoarea

DECIZIE

 

Art. 1  Se desemnează dul/dna____________________________ având CI seria __, nr ______, cu domiciliul în_____________, str.________________________, CNP___________________,  care va avea responsabilităţi de prevenire și combatere a spălării banilor, precum și de prevenire și combatere a actelor de terorism, denumit Ofițer de Conformitate.

Art. 2 Persoana desemnată va ține legătura cu Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, având următoarele obligaţii:

a)      de a raporta către Oficiu operaţiunile suspecte de spălare a banilor sau de finanţare a activităţii de terorism;

b)      de a sesiza indata cand are suspiciuni ca o operaţiune ce urmează a fi efectuata are ca scop spălarea banilor, va intocmi un raport scris (conform art. 21 din lege), pentru fiecare tranzacţie in numerar, suspecta din punct de vedere a Legii nr.656/2002;

c)      de a raporta Oficiului în cel mult 24 de ore, efectuarea de operaţiuni cu sume in numerar (lei sau valuta) a căror limita minima reprezintă echivalentul in lei a 15.000 Euro, inclusiv in situaţia in care tranzacţia se realizează prin una una sau mai multe operaţiuni legate intre ele;

d)      de a sesiza Oficiul cand constata ca una sau mai multe operaţiuni efectuate de un client prezintă indicii sau anomalii pentru activitatea acelui client ori pentru tipul operaţiunii in cauza daca exista suspiciuni ca abaterile au ca scop spălarea banilor sau activităţi de terorism;

e)      de a raporta in 24 ore la Oficiu operaţiunile efectuate cu sume in numerar in lei sau in valuta, a căror limita minima reprezintă echivalentul in lei a 15.000 euro;

f)       de a identifica si de a păstra o copie dupa document, ca dovada, pe o perioada de 5 ani, incepand de la data la care se incheie operaţiunea cu clientul. Procedurile de identificare sunt cele stabilite prin lege la art. 9 si art. 10.

Art. 3 Persoana desemnata va intocmi pentru fiecare informare un raport sens in forma stabilita prin Decizia nr. 276/2005 a Plenului ONPCSB pentru operaţiunile de spălare a banilor sau de finanţare a acitivitatii de terorism.

Art. 4 Măsura dispusă prin prezenta decizie are caracter obligatoriu și face parte din
sarcinile de serviciu.

Art. 5 Prezenta Decizie se va comunica dului/dnei____________________________, precum și Oficiului Național pentru Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor.

Art. 6 Prezenta Decizie își produce efecte de la data comunicării.

Administrator,

___________________

……………………………………….