În vigoare de la 02.09.2015

Publicat în Monitorul Oficial,

Partea I nr. 667 din 02 septembrie 2015

Resursele financiare ale Fondului de garantare a asiguraţilor sunt:

a) contribuţii ale asigurătorilor la Fond;

b) dobânzi şi penalităţi de întârziere pentru neachitarea la termen a contribuţiei legale;

c) sume din recuperarea creanţelor Fondului;

d) sume din fructificarea disponibilităţilor Fondului;

e) sume provenite din alte surse, stabilite conform legii;

f) împrumuturi de la instituţiile de credit sau împrumuturi obligatare, prin emisiune de titluri de valoare ale Fondului.

Resursele financiare ale Fondului vor fi utilizate pentru plata:

a) despăgubirilor/indemnizaţiilor rezultate din contractele de asigurare facultative şi obligatorii, încheiate cu asigurătorul aflat în procedură de faliment;

b) sumelor cuvenite creditorilor de asigurări a fi plătite de către Fond, în situaţia încetării contractelor de asigurare;

c) sumelor aferente constatării, instrumentării şi lichidării dosarelor de daună;

d) sumelor aferente înfiinţării, organizării, administrării şi funcţionării Fondului;

e) sumelor aferente desfăşurării activităţii Fondului pentru exercitarea atribuţiilor prevăzute de lege.

Pentru stabilirea contribuţiei datorate de asigurători Fondului, cotele stabilite potrivit legii se aplică asupra primelor brute încasate din activitatea de asigurări directe (pe baza evidenţelor contabile lunare ale acestora), separat pe cele două categorii de asigurări, respectiv asigurări generale şi asigurări de viaţă.

Pentru neachitarea la termen a contribuţiilor datorate Fondului, asigurătorii sunt obligaţi să plătească dobânzi şi/sau penalităţi de întârziere, calculate în conformitate cu reglementările aplicabile pentru colectarea creanţelor fiscale. Asigurătorii sunt obligaţi să întocmească şi să transmită lunar Fondului, până în ultima zi lucrătoare a lunii curente pentru luna expirată, raportările privind contribuţia datorată şi virată la Fond, distinct pentru cele două categorii de asigurări, respectiv asigurări generale şi asigurări de viaţă.

Actul prin care se stabileşte şi se individualizează obligaţia de plată a unui asigurător constituie titlu de creanţă. Titlul de creanţă se va comunica asigurătorului şi va cuprinde suma restantă datorată de asigurător şi modalitatea de calcul al sumei datorate. În termen de 10 zile, calculat de la data comunicării către asigurător a actului prin care s-a stabilit şi s-a individualizat obligaţia de plată, asigurătorul poate să îşi plătească de bunăvoie obligaţiile datorate.

Dacă la data scadenţei datoria restantă prevăzută în titlul de creanţă nu a fost plătită, titlul de creanţă devine titlu executoriu, în baza căruia Fondul va declanşa procedura de executare silită a creanţelor, prevăzută de lege. Disponibilităţile Fondului vor fi plasate în instrumente purtătoare de dobândă, la instituţii de credit, în instrumente ale pieţei monetare, în titluri de stat sau titluri ale administraţiei publice locale, precum şi în plasamente stabilite prin legislaţia în vigoare.

Fondul are ca destinaţie plata indemnizaţiilor/despăgubirilor rezultate din contractele de asigurare facultative şi obligatorii încheiate cu societatea de asigurare faţă de care s-a dispus deschiderea procedurii de faliment, potrivit condiţiilor de asigurare şi în limita plafonului de garantare.

Între data închiderii procedurii de redresare financiară şi data denunţării contractelor de asigurare, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data pronunţării hotărârii de deschidere a procedurii falimentului, orice persoană care invocă vreun drept de creanţă împotriva asigurătorului ca urmare a producerii unor riscuri acoperite printr-o poliţă de asigurare valabilă poate solicita deschiderea dosarului de daună.

Stabilirea şi evaluarea despăgubirilor se efectuează după cum urmează:

a) evaluarea despăgubirilor se efectuează de către Fond, direct sau prin mandatarii acestuia, în baza documentelor existente la dosarul de daună şi în conformitate cu prevederile legii şi ale condiţiilor de asigurare;

b) dacă din analizarea dosarului de daună rezultă necesitatea completării acestuia cu documente suplimentare, Fondul transmite o solicitare scrisă petentului în acest sens;

c) după analizarea şi instrumentarea dosarului de daună, direcţia tehnică de specialitate întocmeşte referatul de plată a despăgubirii care va fianalizat de către celelalte direcţii de specialitate din cadrul Fondului în vederea avizării, conform prevederilor legale;

d) după avizarea dosarului de daună de către direcţiile de specialitate din cadrul Fondului, acesta se înaintează comisiei speciale.

După data rămânerii definitive a hotărârii de deschidere a procedurii de faliment, pronunţate împotriva unei societăţi de asigurare aflate în stare de insolvenţă, Fondul este în drept să efectueze plăţi din disponibilităţile sale, în vederea achitării sumelorcuvenite creditorilor de asigurări.

După data publicării deciziei privind închiderea procedurii de redresare  financiara şi constatarea indiciilor stării de insolvenţă a asigurătorului de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, Fondul va prelua de la asigurător evidenţa contractelor de asigurare în vigoare la data închiderii procedurii de redresare financiară, evidenţa completă a dosarelor de daună, precum şi evidenţele tehnico-operative şi contabile aferente acestor contracte şi dosare.

Pentru încasarea de la Fond a indemnizaţiilor/despăgubirilor, orice persoană care pretinde un drept de creanţă de asigurări împotriva societăţii de asigurare trebuie să completeze o cerere de plată motivată în acest sens.Cererea de plată se poate depune începând cu data publicării deciziei Autorităţii de Supraveghere Financiară de închidere a procedurii de redresare financiară şi în maximum 90 de zile de la rămânerea definitivă a hotărârii de deschidere a procedurii de faliment.

Pentru creanţele de asigurări născute ulterior rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti de deschidere a procedurii de faliment, cererea de plată poate fi depusă în maximum 90 de zile de la data naşterii dreptului de creanţă al creditorului de asigurări.

Pe măsura înregistrării şi analizării cererilor de plată ale petenţilor şi a documentaţiei justificative aferente, Fondul întocmeşte listele creditorilor de asigurări ale căror creanţe certe, lichide şi exigibile urmează a fi plătite din disponibilităţile sale. Listele creditorilor de asigurări se întocmesc după verificarea şi avizarea dosarelor de daună de către direcţiile de specialitate ale Fondului. După aprobarea acestor liste de către comisia specială, se efectuează plăţile indemnizaţiilor/despăgubirilor către creditorii de asigurări, cu respectarea prevederilor legale.

Titlul executoriu care constată creanţe de asigurări nevalorificat în cadrul procedurii de faliment sau în cadrul altor proceduri de executare silită prevăzute de lege se transmite Fondului, în vederea verificării lui şi, după caz, a valorificării acestuia, prin plata sumelor cuvenite de la Fond.