Potrivit art.1 alin.(2) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, asociaţiile şi celelalte persoane juridice cu şi fără scop patrimonial au obligaţia să organizeze şi să conducă contabilitatea financiară. În temeiul art.28 alin.(1), aceste persoane juridice au obligaţia să întocmească situaţii financiare anuale, care se compun din bilanţ şi contul rezultatului exerciţiului. Dacă acestea nu desfășoară activități economice, bilanțurile sunt compuse din bilanțul prescurtat și contul prescurtat al rezultatului exercițiului.

De altfel, prevederile OMFP nr. 10/2019 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice și pentru reglementarea unor aspecte contabile se aplică atât societăților comerciale, cât și persoanelor juridice fără scop patrimonial.

Termenul de depunere a situațiilor financiare anuale este de 120 zile de la încheierea exercițiului financiar, respectiv pentru anul 2018, termenul de depunere este la data de 2 mai 2019.

Situațiile financiare/raportările contabile pot fi depuse:

a) în format hârtie și format electronic la registratura unităților teritoriale ale MFP/la oficiile poștale (prin scrisoare cu valoare declarată); sau

b) numai în format electronic utilizând portalul eguvernare. ro, având atașată o semnătură electronică extinsă.

Conform art. 29 și art. 30 din Legea nr. 82/1991, situațiile financiare anuale vor fi însoțite de raportul administratorilor, raportul de audit sau raportul comisiei de cenzori și de propunerea de distribuire a profitului sau de acoperire a pierderii contabile.

De asemenea, situațiile financiare anuale vor fi însoțite de o declarație scrisă prin care se asumă răspunderea pentru întocmirea acestor situații și prin care se confirmă că: politicile contabile utilizate sunt conforme cu reglementările contabile aplicabile, situațiile financiare oferă o imagine fidelă a poziției financiare, performanței financiare și a celorlalte informații privind activitatea desfășurată, persoana juridică își desfășoară activitatea în condiții de continuitate.

Conform art.10 din Legea contabilității, răspunderea pentru organizarea şi conducerea contabilităţii revine, de regulă, administratorului, ordonatorului de credite sau altei persoane care are obligaţia gestionării entităţii respective. Astfel, contabilitatea se organizează şi se conduce, de regulă, de către directorul economic, contabilul-şef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcţie. Aceste persoane trebuie să aibă studii economice superioare.

În ceea ce privește documentele justificative care stau la baza înregistrărilor în contabilitate, răspunderea revine persoanelor care le-au întocmit, vizat şi aprobat, precum şi a celor care le-au înregistrat în contabilitate, după caz.

În cazul asociațiilor, bugetul de venituri şi cheltuieli şi bilanţul contabil este aprobat de către Adunarea generală [art.21 alin.(2) lit.b) din OG nr.26/2000]. Cenzorul sau, după caz, comisia de cenzori verifică modul în care este administrat patrimoniul asociaţiei, întocmeşte rapoarte şi le prezintă adunării generale. De asemenea,executarea bugetului de venituri şi cheltuieli, bilanţul contabil, proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli şi proiectul programelor asociaţiei este prezentat adunării generale de către Consiliul Director [art.24 alin.(2) lit.a) din OG nr.26/2000].

De altfel, conform art.163 din Legea societăților nr. 31/1990, cenzorii sunt obligați să supravegheze gestiunea societății, să verifice dacă situațiile financiare sunt legal întocmite și în concordanță cu registrele, dacă acestea sunt ținute regulat și dacă evaluarea elementelor patrimoniale s-a făcut conform regulilor stabilite pentru întocmirea și prezentarea situațiilor financiare. Despre toate acestea, precum și asupra propunerilor pe care le vor considera necesare cu privire la situațiile financiare și repartizarea profitului, cenzorii vor prezenta adunării generale un raport amănunțit.

Modalitatea și procedura de raportare a auditorilor interni se stabilesc potrivit normelor elaborate de Camera Auditorilor Financiari din România.

Adunarea generală poate aproba situațiile financiare anuale numai dacă acestea sunt însoțite de raportul cenzorilor sau, după caz, al auditorilor financiari. Cenzorii sau auditorii interni vor aduce la cunoștință membrilor Consiliului Director neregulile în administrație și încălcările dispozițiilor legale și ale prevederilor actului constitutiv pe care le constată, iar cazurile mai importante le vor aduce la cunoștință adunării generale.

Pentru asociații, fundații, federații sau alte organizații de acest fel cu personalitate juridică, Ordinul MFP nr. 3103/2017 stabileşte formatul și conținutul situațiilor financiare anuale, principiile contabile și regulile de recunoaștere, evaluare, scoatere din evidență și prezentare a elementelor în situațiile financiare anuale, regulile de întocmire, aprobare, auditare/verificare, potrivit legii, și depunere a situațiilor financiare anuale, Planul de conturi general, precum și conținutul și funcțiunea conturilor contabile.

Potrivit art. 4 din Ordinul MFP nr. 3103/2017, persoanele juridice fără scop patrimonial trebuie să dezvolte politici contabile proprii, care se aprobă de administratori sau de către alte persoane care au obligația gestionării entității respective. Sancţiunea pentru nerespectarea acestei prevederi este amenda de la 300 lei la 4.000 lei.

Potrivit art.338 din OMFP nr.3103/2017, situaţiile financiare anuale se întocmesc şi se publică, potrivit legii, în moneda naţională. Acestea sunt semnate de director economic, contabil-şef sau altă persoană desemnată, persoană autorizată potrivit legii, membră a Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România.

Nedepunerea raportărilor contabile anuale la 31 decembrie 2018, a declarației de inactivitate sau a înștiințării se sancționează cu amendă de la 2.000 lei la 5.000 lei (art.41 și 42 din Legea nr.82/1991).