Potrivit prevederilor art. 28 alin. (1) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, societăţile comerciale au obligaţia să întocmească situaţii financiare anuale. Situaţiile financiare anuale se întocmesc şi se publică, potrivit legii, în limba română şi în lei (pct.1.7 din Anexa I a OMFP nr.10/2019).

Conform prevederilor Legii societăţilor nr. 31/1990, situaţiile financiare anuale sunt supuse aprobării de către adunarea generală a acţionarilor/asociaţilor. În cazul societăților pe acțiuni, Adunarea generală poate aproba situaţiile financiare anuale numai dacă acestea sunt însoţite de raportul cenzorilor sau, după caz, al auditorilor financiari.

În baza art. 185 din Legea societăţilor, consiliul de administraţie, respectiv directoratul, este obligat să depună la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, în format hârtie şi în format electronic sau numai în formă electronică pe portalul www.e-guvernare.ro, având ataşată o semnătură electronică extinsă, situaţiile financiare anuale aprobate.

Indiferent de forma de organizare, forma de proprietate şi de reglementările contabile aplicabile, termenul în care societățile comerciale au obligația să depună un exemplar al situaţiilor financiare anuale la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publiceeste de 150 de zile de la încheierea exerciţiului financiar(art.36 din Legea nr.82/1991).

Exerciţiul financiar reprezintă perioada pentru care trebuie întocmite situaţiile financiare anuale şi, de regulă, coincide cu anul calendaristic. Durata exerciţiului financiar este de 12 luni. Încheierea exercițiului financiar este de regulă data de 31 decembrie 2019. Exerciţiul financiar poate fi diferit de anul calendaristic pentru sucursalele cu sediul în România, care aparţin unei persoane juridice cu sediul în străinătate, precum şi pentru persoanele juridice cu sediul în România. De asemenea, societățile nou-înfiinţate pot opta pentru un exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic de la data înfiinţării acestora  (art.27 din Legea nr.82/1991).

Potrivit art. 29 şi 30 din Legea nr. 82/1991, situaţiile financiare anuale vor fi însoţite de raportul administratorilor, raportul de audit sau raportul comisiei de cenzori, după caz, şi de propunerea de distribuire a profitului sau de acoperire a pierderii contabile.

În cazul societăților pe acțiuni, în vederea efectuării publicităţii legale, Ministerul Finanţelor Publice transmite, electronic, la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului copii, în formă electronică, a următoarelor documente: situaţiile financiare anuale raportul consiliului de administraţie, respectiv al directoratului, raportul cenzorilor sau raportul auditorilor financiari, precum şi indicatorii economico-financiari necesari efectuării publicităţii legale. Publicitatea legală se realizează prin menţionarea în registrul comerţului a depunerii situaţiilor financiare anuale, însoţite de raportul consiliului de administraţie, respectiv al directoratului, raportul cenzorilor sau raportul auditorilor financiari, precum şi prin publicarea indicatorilor economico-financiari extraşi din acestea.

În cazul societăților cu răspundere limitată, publicitatea este asigurată de către acestea, prin depunerea situaţiilor financiare anuale, aprobate de către adunarea generală a asociaţilor, la registrul comerţului, în termen de 15 zile de la data adunării generale (art.201 din Legea nr.31/1990).

Răspunderea pentru organizarea şi conducerea contabilităţii la societățile comerciale revine administratorului, ordonatorului de credite sau altei persoane care are obligaţia gestionării entităţii respective (art.10 din Legea nr.82/1991).

Nedepunerea situaţiilor financiare anuale, a situaţiilor financiare anuale consolidate, precum şi a raportărilor contabile constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 2.000 lei la 5.000 lei (art.41 și 42 din Legea nr.82/1991).

Mai mult, nedepunerea situațiilor financiare anuale poate atrage dizolvarea societății. Astfel, Legea societăților prevede la art. 237 faptul că, în cazul în care societatea nu şi-a depus situaţiile financiare anuale, precum şi raportările contabile la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, în termenul prevăzut de lege, dacă perioada de întârziere depăşeşte 60 de zile lucrătoare, la cererea oricărei persoane interesate, precum şi a Oficiului Naţional al Registrului Comerţului, tribunalul va putea pronunţa dizolvarea societăţii.