În vigoare de la 02 august 2015

Publicat în Monitorul Oficial,
Partea I nr. 570 din 30 iulie 2015

Consiliul local/consiliile judeţene/Consiliul General al Municipiului Bucureşti îşi stabilesc master planuri judeţene/zonale pentru serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare, corelate cu planurile de urbanism şi amenajare a teritoriului, programele de dezvoltare economico-socială a unităţii administrativ-teritoriale, precum şi cu angajamentele asumate de România în domeniul protecţiei mediului. În vederea asigurării continuităţii serviciului şi funcţionării sistemului de alimentare cu apă şi de canalizare în condiţii de siguranţă şi la parametrii ceruţi prin normele şi prescripţiile tehnice, autorităţile administraţiei publice locale, respectiv asociaţiile de dezvoltare intercomunitară au responsabilitatea planificării şi urmăririi execuţiei lucrărilor de investiţii, încorelare cu propriile strategii ale serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare şi planurile de urbanism general.

În acest scop vor întocmi programe de investiţi multianuale de reabilitare, extindere şi modernizare a sistemelor de apă şi de canalizare existente, precum şi de înfiinţare de noi sisteme la nivelul unităţii administrativ-teritoriale bazate pe planificarea multianuală a investiţiilor şi ţinându-se seama de etapele procesului bugetar, în conformitate cu reglementările legale, corelate cu planurile de investiţii din master planurile judeţene/zonale.

Asociaţiile de dezvoltare intercomunitară având ca obiect de activitate serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare elaborează şi aprobă propriile strategii doar pentru aria de competenţă a unităţilor administrativ-teritoriale membre, chiar atunci când judeţul este membru al asociaţiei, fără a afecta serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare al acelor unităţi administrativ-teritoriale din judeţ care nu sunt membre ale asociaţiei, însă luând în considerare master planul judeţean/zonal privind acest serviciu, pentru a asigura coerenţa dezvoltării serviciului şi a investiţiilor îninfrastructura aferentă serviciului.

Dreptul de trecere pentru utilităţi asupra terenurilor afectate de lucrările de execuţie, reabilitare, întreţinere şi exploatare a sistemelor de alimentare cu apă şi de canalizare se exercită pe toată durata existenţei acestor sisteme, indiferent de titularii dreptului de proprietate, astfel:

a) cu titlu gratuit, în cazul terenurilor aparţinând proprietăţii publice sau private a statului sau a unităţilor administrativ- teritoriale;

b) cu justă despăgubire, în cazul terenurilor aparţinând unor persoane fizice sau juridice de drept privat afectate de execuţi a noilor lucrări de investiţii.

În cazul în care în timpul lucrărilor de intervenţie pentru retehnologizări, reparaţii, revizii, înlăturarea varii se produc pagube, operatorii au obligaţia să plătească aceste despăgubiri în condiţiile legii. Cuantumul despăgubirilor se stabileşte prin acordul părţilorsau, în cazul în care părţile nu se înţeleg, prin hotărâre judecătorească. Operatorii regionali/Operatorii care îşi desfăşoară activitatea în mai multe localităţi înfiinţează sedii secundare în localităţile unde deservesc mai mult de 30.000 de locuitori.

Sunt considerati utilizatori individuali ai serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare şi persoanele fizice sau juridice din imobile tip condominiu care au executat, pe cheltuiala lor, branşamente proprii de apă potabilă, în amonte de contorul de branşament al condominiului. Branşamentele proprii de apă se execută de către utilizatorii individuali în condiţiile legii şi ale avizului de branşa reemis de operator. Realizarea de branşamente proprii de apă în imobilele de tip condominiu fără avizul operatorului atrage răspunderea contravenţională, administrativă sau penală, după caz, atât pentru utilizator, cât şi pentru executantul lucrării.