Legea nr. 170 din 2014 privind administrarea creanţelor bugetare reprezentând comisionul datorat de angajatori inspectoratelor teritoriale de muncă

Publicat în Monitorul Oficial nr. 925 din 18 decembrie 2014. Nu există modificări până la 22 decembrie 2014

În vigoare de la 21 decembrie 2014

Creanţele bugetare reprezentând comisionul datorat până la data de 31 decembrie 2010 de angajatori inspectoratelor teritoriale de muncă pentru păstrarea şi completarea carnetelor de muncă, respectiv pentru certificarea legalităţii înregistrărilor efectuate în baza prevederilor Legii nr. 130/1999 privind unele măsuri de protecţie a persoanelor încadrate în muncă, precum şi obligaţiile accesorii aferente, stabilite prin titluri de creanţă şi neachitate până la data intrării în vigoare a prezentei legi, se fac venit la bugetul de stat şi au regim de creanţă bugetară.

Procedurile de administrare a creanţelor bugetare prevăzute mai sus vor fi continuate de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi unităţile sale subordonate, care se subrogă în drepturile şi obligaţiile inspectoratelor teritoriale de muncă. Administrarea creanţelor.

Sumele reprezentând comisionul, inclusiv dobânzile, penalităţile de întârziere sau majorările de întârziere pentru care dreptul de a cere executarea silită s-a prescris până la data preluării în administrare a acestora de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, rămân în responsabilitatea inspectoratelor teritoriale de muncă.

Pentru creanţele bugetare, inspectoratele teritoriale de muncă vor preda organelor fiscale ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, competente în administrarea contribuabililor, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, următoarele:

a) înscrisurile, în original, în care sunt individualizate creanţele datorate şi neachitate până la data intrării în vigoare a prevederilor prezentei legi şi care reprezintă titluri executorii, neatacate în termenul legal sau dispozitivul hotărârii judecătoreşti irevocabile prin care s-a soluţionat contestaţia formulată împotriva acestora;

b) dosarele aflate pe rolul instanţelor de judecată pentru litigiile având ca obiect contestaţiile la executarea silită sau contestaţiile împotriva actelor prin care se dispun şi se duc la îndeplinire măsurile asigurătorii, precum şi în cazul litigiilor care privesc procedurile de insolvenţă, aferente creanţelor;

c) situaţia soldurilor creanţelor;

d) situaţia sumelor plătite în plus faţă de obligaţia de plată;

e) orice alte informaţii/documente disponibile, necesare urmăririi şi verificării sumelor datorate.

Comisioanele, inclusiv obligaţiile accesorii aferente acestora, se achită la unităţile Trezoreriei Statului din cadrul organelor fiscale în raza cărora sunt luaţi în administrare contribuabilii, într-un cont distinct de venituri al bugetului de stat, codificat cu codul de identificare fiscală a contribuabililor.