Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 18/2018 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative

 •  Legea nr. 145/2018 aprobă cu modificări OUG nr. 18/2018 pentru modificarea Codului fiscal. Sunt aduse modificări și derogări pentru următoarele categorii de taxe și proceduri fiscale:
 • Scutiri la plata TVA pentru importul de autoturisme efectuate de misiuni diplomatice, introducerea obligației plății TVA în cazuri punctuale;
 • Detalierea mai exactă a categoriilor de persoane fizice ce pot beneficia de scutirea la plata impozitului pe clădiri și terenuri;
 •  Scutiri la impozitarea veniturilor obținute de nerezidenți ca urmare a organizării și desfășurării Campionatului European de Fotbal din anul 2020, ce va avea loc în România și în alte 12 țări europene.
 • Să dezvoltăm în continuare aceste proceduri. În condiții de reciprocitate, importul de bunuri sau livrările de bunuri către misiunile diplomatice și oficiile consulare, respectiv către personalul acestora, precum și importurile sau livrările de bunuri efectuate către/de către cetățeni străini cu statutul de diplomat, sunt scutite de TVA în condițiile art. 293 alin. (1) lit. e) și art. 294 alin. (1) lit. j) din Codul fiscal.
 • În situația punctuală în care obiectul importului sau obiectul livrării reprezintă mijloace de transport, iar aceste persoane înstrăinează autoturismul într-o perioadă mai scurtă de 2 ani de la data importului/achiziției, acestea datorează plata TVA. Prin Ordin al Președintelui ANAF, se va adopta procedura de realizare a plății TVA.
 • Nu se datorează plata TVA dacă mijlocul de transport este exportat în regim de scutire de TVA, dacă mijlocul de transport este înstrăinat către o altă persoană ce beneficia de scutire de TVA (misiune diplomatică, oficiu consular, alte organisme etc) sau dacă mijlocul de transport este distrus sau furat.
 •  Din punctul de vedere al scutirii la impozitul datorat la bugetul local pentru clădiri și terenuri, legea extinde scutirea și pentru soţul/soţia celui decedat, din categoria celor dispăruţi sau exterminaţi în timpul detenţiei, internaţi abuziv în spitale de psihiatrie, deportaţi, prizonieri sau cărora li s-a stabilit domiciliu obligatoriu, dacă nu s-a recăsătorit.
 •  Aceleași persoane beneficiază și de scutirea de taxă locală pentru un mijloc de transport la alegerea contribuabilului. Pentru cultele religioase, valoarea impozabilă a terenurilor se stabilește la valoarea terenurilor neproductive. Fac excepție terenurile utilizate în activități economice.
 •  Cu privire la veniturile realizate de nerezidenți, începând cu data de 25 iunie 2018, persoanele fizice nerezidente, persoanele juridice străine și orice entitate nerezidentă ce realizează venituri din România ca urmare a pregătirii, organizării și desfășurării Campionatului European de Fotbal din anul 2020, sunt scutite de impozitul pe venit, prin derogare de la Codul fiscal.
 •  Sunt scutite de taxa pentru reclamă și publicitate sau afișaj, serviciile de publicitate pentru pregătirea, organizarea și desfășurarea Campionatului European de Fotbal din anul 2020.
 • De asemenea, sunt scutite de plata impozitului pe spectacole, evenimentele sportive care au loc cu ocazia desfășurării Campionatului European de Fotbal din anul 2020.
 • Notă: apreciem că pentru punerea în aplicare a acestor derogări de la prevederile Codului fiscal, trebuie adoptate norme metodologice. Scutirea ar trebui extinsă și pentru contribuabili persoane fizice sau persoane juridice rezidente în România, din motive de concurență loială. Să sperăm că se vor adopta rapid aceste reglementări.

Sursa: Benta Consult