Publicat în Monitorul Oficial  Partea I nr. 499 din 07 iulie 2015

În vigoare de la 10 iulie 2015

Impozitul asupra veniturilor din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal

Impozitul asupra venitului obţinut din transferul dreptului de proprietate şi al dezmembrămintelor acestuia asupra imobilelor (construcţii de oricefel, terenuri aferente acestora), se calculează şi se încasează de notarul public înainte de autentificarea actului.

Impozitul calculat şi încasat se plăteşte până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care a fost încasat. La fel se procedează şi în cazul nefinalizării procedurii succesorale, în termenul de 2 ani  de la data decesului autorului succesiunii.

În cazul în care transferul dreptului de proprietate se realizează prin hotărâre judecătorească sau prin altă procedură, impozitul se calculează şi se încasează de către organul fiscal competent, pe baza deciziei de impunere, în termen de 60 de zile de la data comunicării deciziei.

În cazul nefinalizării procedurii succesorale în termenul prevăzut mai sus, moştenitorii datorează un impozit de 1%, calculat la valoarea masei succesorale. Instanţele judecătoreşti care pronunţă hotărâri judecătoreşti, comunică organului fiscal competent hotărârea şi documentaţia aferentă în termen de 30 de zile de la data rămânerii definitive, irevocabile şi executorii a hotărârii.

  Pentru alte proceduri decât cea notarială sau judecătorească, contribuabilul are obligaţia de a declara venitul obţinut în maxim 10 zile de la data transferului, la organul fiscal competent, în vederea calculării impozitului.

În cazul transferului prin executare silită, impozitul datorat de contribuabilul din patrimoniul căruia a fost transferată proprietatea imobiliară, se calculează şi se încasează de către organul fiscal competent, pe baza deciziei de impunere în termen de 60 de zile de la data comunicării deciziei. 

Venitul net anual impozabil

   În situaţia rezilierii contractelor încheiate între părţi, în cursul anului fiscal, venitul brut se stabileşte pe baza chiriei prevăzute în contractul încheiat pentru fiecare an fiscal, indiferent de momentul încasării chiriei. Când această chirie reprezintă echivalentul în lei al unei sume învalută, plăţile anticipate sunt recalculate de organul fiscal competent la cererea contribuabilului, pe bază de documente justificative. Determinarea venitului anual se efectuează pe baza cursului de schimb al pieţei valutare, comunicat de Banca Naţională a României, din ziua precedentă celei în care se emite decizia de impunere, impozitul fiind final.

  Şi impunere este finală, cu excepţia cazului contribuabililor care au depus declaraţii privind venitul estimat/norma de venit în luna decembrie şi pentru care nu s-au stabilit plăţi anticipate, conform legii.

Excepţie fac şi ce pentru care chiria prevăzută în contractul încheiat între părţi este stabilită în lei, cei care nu au optat pentru determinarea venitului net în sistemul real şi care la sfârşitul anului anterior nu îndeplinesc condiţiile pentru calificarea veniturilor în categoria veniturilor din activităţi independente. Pentru aceştia, plăţile anticipate din impozit sunt egale cu impozitul anul datorat. Acest impozit este unul final.

Impozitul pe veniturile obţinute din România de nerezidenţi

Veniturile reprezentând dobânzi obţinute din România de o persoană juridică rezidentă într-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic European, stat cu care România a încheiat o convenţie pentru evitarea dublei impuneri, se impun cu cota şi în condiţiile prevăzute de convenţia aplicabilă, dacă persoana juridică prezintă un certificat de rezidenţă fiscală valabil. Acelea şi dispoziţii se aplică şi pentru cazul persoanei fizice nerezidente.

Dacă persoana juridică obţine venituri reprezentând dobânzi, în condiţiile enumerate mai sus, poate opta pentru regularizarea impozitului plătit, prin declararea şi plata impozitului pe profit. Impozitul reţinut la sursă constituie plată anticipată în contul impozitului pe profit şi se scade din impozitulpe profit datorat.  Se consideră plată anticipată în contul impozitului pe profit, în condiţiile în care persoana juridică nerezidentă prezintă certificatul de rezidenţă fiscală ulterior realizării venitului. Aceleaşi prevederi se aplică şi în cazul persoanei fizice nerezidente.