In vigoare de la 02.09.2015

Publicat in Monitorul Oficial,

Partea I nr.668 din 02 septembrie 2015

Pentru acordarea pensiei pentru limită de vârstă, a pensiei anticipate şi a pensiei anticipate parţiale, cererea de pensionare se depune însoţită de actele prevăzute în normele de aplicare.

În categoria actelor doveditoare necesare stabilirii drepturilor de pensie se includ şi următoarele documente:

a) brevetul/atestatul de conferire, în original şi în copie, sau adeverinţa, în original, din care să rezulte conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei/Ordinului Meritul Militar;

b) adeverinţe, întocmite în condiţiile legii, privind câştigul salarial lunar brut/net până la 1 aprilie 2001, în cazul persoanelor care au avut vechime în muncă şi au fost asigurate în sistemul public de pensii – în original;

c) adeverinţe, întocmite în condiţiile legii, privind veniturile realizate lunar în unităţile militare ale M.Ap.N. pentru perioadele anterioare datei de 1 ianuarie 2011 – în original;

d) adeverinţe, întocmite în condiţiile legii, privind desfăşurarea activităţii în locuri de muncă încadrate în grupele I şi a II-a de muncă, potrivit legislaţiei anterioare datei de 1 aprilie 2001, sau, după caz, adeverinţe, întocmite în condiţiile legii, privind condiţiile de muncă deosebite, speciale şi/sau alte condiţii pentru persoanele care au realizat stagii de cotizare în instituţii ale sistemului/în afara sistemului de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională – în original.

În situaţia în care dosarul de pensie este înaintat conform, copiile documentelor ce însoţesc cererea de pensionare se certifică pentru conformitate cu originalul de către structura de resurse umane a unităţii militare. Copiile documentelor depuse direct de solicitant la Casa de pensii sectorială a M.Ap.N. se certifică pentru conformitate cu originalul de către persoana căreia i-au fost prezentate documentele originale, potrivit procedurilor interne ale acestei instituţii. După certificarea copiilor, documentele depuse în original, pentru care nu există obligaţia transmiterii/păstrării la Casa de pensii sectorială a M.Ap.N., se restituie solicitantului.

Dosarul de pensie cu prinde formularul tipizat denumit “fişa de pensie”, completat potrivit prezentelor instrucţiuni, fişa cu locurile de muncă în care a lucrat cadrul militar/soldatul sau gradatul profesionist şi care îi dau dreptul la încadrare în locuri de muncă şi activităţi cu condiţii deosebite, speciale şi alte condiţii, în copie, formularul tipizat denumit “situaţia veniturilor realizate lunar, precum şi toate celelalte documente, ordonate şi consemnate în opis.

Unităţile militare din M.Ap.N. transmit dosarul de pensie Casei de pensii sectoriale a M.Ap.N., însoţit de adresa de înaintare. Datele înscrise în cererea de pensionare şi în celelalte documente ce alcătuiesc dosarul de pensie sunt supuse confidenţialităţii, putând fi folosite doar în scopul emiterii deciziei de admitere sau de respingere a cererii de pensionare, al efectuării eventualelor operaţiuni ulterioare stabilirii dreptului de pensie, precum şi în vederea întocmirii unor situaţii statistice.

Cererea de pensionare, însoţită de actele doveditoare, se transmite, întermen de 15 zile de la data depunerii la Casa de pensii sectorială a M.Ap.N., depăşirea termenului putând să atragă răspunderea materială, disciplinară sau contravenţională, după caz, potrivit legii.

În situaţia în care unitatea militară nu are în compunere structură de resurse umane şi/sau structură financiar-contabilă, atribuţiile specifice prevăzute în prezentele instrucţiuni revin structurii de resurse umane şi/sau structurii financiar-contabile din unităţile militare care le asigură din punctul de vedere al resurselor umane şi/sau financiar-contabil.