HG nr. 905 din 2017 privind registrul general de evidenţă al salariaţilor

În vigoare de la 19 Decembrie 2017
Publicat în Monitorul Oficial nr. 1005 din 19.12.2017

Actul normativ introduce o nouă procedură de declarare a contractelor de muncă și a modificărilor ulterioare, respectiv o nouă procedură de transmitere a registrului cu contractele de muncă, REVISAL. Legiuitorul prelungește termenul de declarare a modificării salariului de încadrare pentru o persoană până la data de 31 martie 2018, situație aplicabilă în contextul transferului asigurărilor sociale de la angajator la salariat având în vedere OUG nr. 79 din 2017 privind modificarea Codului fiscal.
Acest termen este aplicabil numai pentru modificarea valorii salariului brut de încadrare al salariaților, iar celelalte modificări aduse contractului de muncă se vor declara în termenele prevăzute de actul normativ.
Nu sunt modificări structurale față de reglementările anterioare, procedura este importantă mai ales din perspectiva sancțiunilor contravenționale.

Principalele modificări normative, sunt:
– fiecare angajator are obligaţia să transmită datele în registru, către inspectoratul teritorial de muncă în a cărui rază teritorială îşi are sediul/domiciliul, în ordinea angajării. Răspunderea pentru corectitudinea datelor transmise în registru revine în exclusivitate angajatorului;
– registrul se întocmeşte în formă electronică.

Angajatorii  completează  registrul  în  ordinea  angajării  persoanelor,  cu următoarele date, fără a avea caracter limitativ:
a) datele  de  identificare  ale  angajatorului  persoană  fizică  sau juridică  de  drept  privat,  respectiv instituţie/autoritate  publică/altă  entitate  juridică  care  angajează  personal  în  baza  unui  contract individual de muncă, cum ar fi: denumire, cod unic de identificare – CUI-ul, codul de identificare fiscală – CIF-ul, sediul social cu numele şi prenumele reprezentantului legal – pentru persoanele juridice, respectiv: numele, prenumele, codul numeric personal – CNP-ul, domiciliul- pentru persoanele fizice;
b) datele de identificare ale salariaţilor, cum ar fi: numele, prenumele, codul numeric personal – CNP-ul, cetăţenia şi ţara de provenienţă – Uniunea Europeană – UE, non-UE, Spaţiul Economic European – SEE;
c) data încheierii contractului individual de muncă şi data începerii activităţii;
d) funcţia/ocupaţia  conform  specificaţiei  Clasificării  ocupaţiilor  din  România  (COR) sau ale altor acte normative;
e) tipul contractului individual de muncă;
f) durata contractului individual de muncă, respectiv nedeterminată/determinată;
g) durata  timpului  de  muncă  şi  repartizarea  acestuia,  în  cazul  contractelor  individuale  de  muncă  cu timp parţial;
h) salariul  de  bază  lunar  brut,  indemnizaţiile,  sporurile,  precum  şi  alte  adaosuri,  care sunt prevăzute în contractul individual de muncă saudupă caz, în contractul colectiv de muncă;
i) datele de identificare ale utilizatorului, în cazul contractelor de muncă temporară;
j) data transferului prevăzut la art. 90 alin. (9) din Legea nr. 188 din 1999 privind Statutul funcţionarilor  publici şi  datele  de identificare ale angajatorului la care se face transferul;
k) data  preluării  prin  transfer, prevăzut  la  art.  90  alin.  (9)  din  Legea  nr.  188 din 1999şi art. 32 din Legea-cadru nr. 153 din 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice şi datele de identificare ale angajatorului de la care se face transferul;
l) data  la  care  începe  şi  încetează  detaşarea,  precum  şi  datele  de  identificare  ale angajatorului la care se face detaşarea;
m) data la care începe şi încetează detaşarea transnaţională, definită de Legea nr. 16 din 2017 privind detaşarea salariaţilor în cadrul prestării de servicii transnaţionale, statul în care  urmează să se realizeze detaşarea transnaţională, denumirea beneficiarului/utilizatorului la care urmează să presteze activitatea salariatul detaşat, precum şi natura acestei activităţi;
n) data la care începe şi încetează detaşarea pe teritoriul unui stat care nu este membru al  Uniunii  Europene  sau  al  Spaţiului  Economic  European,  statul  în  care  urmează  să  se  realizeze detaşarea,  denumirea beneficiarului/utilizatorului  la  care  urmează  să  presteze  activitatea  salariatul detaşat, precum şi natura acestei activităţi;
o) perioada, cauzele de suspendare şi data încetării suspendării contractului individual de muncă, cu excepţia cazurilor de suspendare în baza certificatelor medicale;
p) data şi temeiul legal al încetării contractului individual de muncă.

Orice  modificare  a  datelor  prevăzute  la  lit.  d)-g)  se  transmite  în  registru  cel  târziu în ziua anterioară producerii modificării. Excepţie fac situaţiile în care modificarea se produce ca urmare a unei hotărâri judecătoreşti când înregistrarea în registru se face în termen de 20 de zile de la data la care angajatorul a luat cunoştinţă de conţinutul acesteia.

Orice modificare privind perioada de detaşare prevăzută la lit. l)-n) se transmite în registru cel târziu în ziua anterioară producerii modificării.
Orice modificare a datelor prevăzute la lit. a) şi b) se transmite inspectoratului teritorial de muncă în termen de 3 zile lucrătoare de la data apariţiei modificării.
Datele în registru se completează şi se transmit on-line pe portalul Inspecţiei Muncii.

SURSA: BENTA CONSULT