HG nr. 33 din 2018 privind stabilirea contravenţiilor care intră sub incidenţa Legii prevenirii nr. 270 din 2017, precum şi a modelului planului de remediere.

În vigoare de la 05 Februarie 2018
Publicat în Monitorul Oficial nr. 0107 din 05.02.2018

Prin Legea prevenției nr. 270 din 2017 s-au stabilit prin hotărâre de guvern, contravențiile aflate în sfera prevenției.
O contravenție aflată în sfera prevenției nu se mai sancționează contravențional, iar agentul constatator al contravenției va stabili o procedură de corectare a abaterii – acordă un plan de conformare și un termen, iar dacă ulterior se constată că persoana vinovată nu a respectat planul de conformare se va aplica sancțiunea contravențională.
Au fost stabilite prin actul normativ contravențiile aflate în sfera prevenției. Acestea sunt din diverse domenii de activitate. Au fost enumerate și câteva contravenții prevăzute de Codul de procedură fiscală și de Codul fiscal pentru care se aplică măsura prevenției.

Contravențiile din domeniul fiscal enumerate de cele două coduri sunt:
  – Contravenții prevăzute de Codul de Procedură fiscală  art . 336 Contravenții
      (1) Constituie contravenții următoarele fapte, dacă nu au fost săvârșite în astfel de condiții încât să fie considerate,  potrivit legii, infracțiuni:
a) nedepunerea de către contribuabil/plătitor la termenele prevăzute de lege a declarațiilor de înregistrare fiscală, de radiere a înregistrării fiscale sau a mențiunilor;
b) neîndeplinirea de către contribuabil/plătitor la termen a obligațiilor de declarare prevăzute de lege, a bunurilor și veniturilor impozabile sau după caz, a impozitelor, taxelor, contribuțiilor și altor sume, precum și oricare alte  informații care au legătură cu impozitele, taxele, contribuțiile, bunurile și veniturile impozabile, dacă legea prevede declararea acestora;
d) nerespectarea de către contribuabil/plătitor a obligației prevăzute la art. 118 alin. (7);
e) nerespectarea de către contribuabil/plătitor a obligațiilor de întocmire a dosarului prețurilor de transfer în condițiile și la termenele prevăzute prin ordinul președintelui A.N.A.F., precum și nerespectarea de către contribuabil/plătitor a obligației de a prezenta dosarul prețurilor de transfer la solicitarea organului fiscal central în condițiile art. 108 alin. (2);
f) nerespectarea de către contribuabil/plătitor a obligației de a păstra, precum și a obligației de a prezenta organului fiscal, a datelor arhivate în format electronic și a aplicațiilor informatice cu ajutorul cărora le-a generat, potrivit art. 109 alin. (4); h)nefurnizarea la termen de către contribuabil/plătitor a informațiilor periodice solicitate de organul fiscal potrivit art. 59; s)nerespectarea de către persoana supusă verificării situaţiei fiscale personale a obligaţiei de a depune declaraţia de patrimoniu şi de venituri, potrivit art. 138 alin. (7);
ș)efectuarea de operațiuni intracomunitare de către persoanele care au obligația înscrierii în Registrul operatorilor intracomunitari fără a fi înscrise, conform legii, în acest registru.

Notă: pentru contravențiile de la literele neenumerate mai sus nu se acordă procedura de prevenție.

(3^1) nedepunerea în termen a Chestionarului pentru stabilirea rezidenţei persoanei fizice la sosirea în România, respectiv a Chestionarului pentru stabilirea rezidenţei persoanei fizice la plecarea din România, de către persoanele obligate potrivit Codului fiscal, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 50 lei la 100 lei.

(3^2) nedepunerea în termenul de 45 de zile a scrisorii de garanţie/poliţei de asigurare de garanţie de către debitorul care a notificat organul fiscal potrivit art. 233 alin. (2^1) constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 2.500 lei la 5.000 lei pentru persoanele juridice încadrate în categoria contribuabililor mijlocii şi mari şi cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei pentru celelalte persoane juridice, precum şi pentru persoanele fizice.

   ART. 337 Contravenții în cazul declarațiilor recapitulative.
    (1) Constituie contravenții următoarele fapte:
a) nedepunerea la termenele prevăzute de lege a declarațiilor recapitulative reglementate de normele din Codul fiscal privind taxa pe valoarea adăugată;
b) depunerea de declarații recapitulative incorecte ori incomplete.

 Contravenții prevăzute de Codul Fiscal art. 493 – Sancțiuni.
   (2) Constituie contravenții următoarele fapte, dacă nu au fost săvârșite în astfel de condiții încât să fie considerate, potrivit legii, infracțiuni;
a) depunerea peste termen a declarațiilor de impunere prevăzute la art. 461 alin. (2), (6), (7), alin. (10) lit. c), alin. (12) și (13), art. 466 alin. (2), (5), alin. (7) lit. c), alin. (9) și (10), art. 471 alin. (2), (4), (5) și alin. (6) lit. b) și c), art. 474 alin. (7) lit. c), alin. (11), art. 478 alin. (5) și art. 483 alin. (2);
b) nedepunerea declarațiilor de impunere prevăzute la art. 461 alin. (2), (6), (7), alin. (10) lit. c), alin. (12) și (13), art. 466 alin. (2), (5) și alin. (7) lit. c), alin. (9) și (10), art. 471 alin. (2), (4), (5) și alin. (6) lit. b) și c), art. 474 alin. (7) lit. c), alin. (11), art. 478 alin. (5) și art. 483 alin. (2).

(4)Încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea, vânzarea, evidența și gestionarea, după caz, a abonamentelor și a biletelor de intrare la spectacole, constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 325 lei la 1.578 lei.

SURSA: BENTA CONSULT