Ce este sponsorizarea?

Sponsorizarea este actul juridic prin care două persoane convin cu privire la transferul dreptului de proprietate asupra unor bunuri materiale sau mijloace financiare pentru susţinerea unor activităţi fără scop lucrativ desfăşurate de către una dintre părţi, denumită beneficiarul sponsorizării [art.1 alin.(1) din Legea nr.32/1994].

Poate fi beneficiar al sponsorizării (art.4 din Legea nr.32/1994):

a)     orice persoană juridică fără scop lucrativ, care desfăşoară în România sau urmează să desfăşoare o activitate în domeniile: cultural, artistic, educativ, de învăţământ, ştiinţific – cercetare fundamentală şi aplicată, umanitar, religios, filantropic, sportiv, al protecţiei drepturilor omului, medico-sanitar, de asistenţă şi servicii sociale, de protecţia mediului, social şi comunitar, de reprezentare a asociaţiilor profesionale, precum şi de întreţinere, restaurare, conservare şi punere în valoare a monumentelor istorice;

b)     instituţiile şi autorităţile publice, inclusiv organele de specialitate ale administraţiei publice în domeniile enumerate la lit.a);

c)     emisiuni ori programe ale organismelor de televiziune sau radiodifuziune, precum şi cărţi ori publicaţii din domeniile definite la lit.a);

d)     orice persoană fizică cu domiciliul în România a cărei activitate în unul dintre domeniile prevăzute la lit. a) este recunoscută de către o persoană juridică fără scop lucrativ sau de către o instituţie publică ce activează în domeniul pentru care se solicită sponsorizarea.

Contractul de sponsorizare se incheie in forma scrisa, cu specificarea obiectului, valorii si duratei sponsorizarii, precum si a drepturilor si obligatiilor partilor.

Facilități fiscale

Potrivit art.8 din Legea nr.32/1994, persoanele fizice sau juridice române, care efectuează sponsorizări beneficiază de reducerea bazei impozabile cu echivalentul sponsorizărilor, dar nu mai mult de 5% din baza impozabilă. Persoanele fizice sau juridice străine, care datorează statului român, conform legislaţiei în vigoare, un impozit pentru un venit realizat în România şi care efectuează sponsorizări sau acte de mecenat, beneficiază, de asemenea, de reducerea bazei impozabile cu echivalentul în lei al sponsorizării sau al actului de mecenat, calculat la cursul de schimb valutar al zilei, la data efectuării transferului de proprietate, în aceleaşi cote aplicate persoanelor fizice sau juridice române, conform alineatelor precedente.

Totodată, sumele primite din sponsorizare sunt scutite de plata impozitului pe venit (art.9). Aceeaşi prevedere se aplică şi bunurilor materiale primite prin sponsorizare.

Facilitățile fiscale nu se acordă în cazul sponsorizării efectuate de către rude ori afini până la gradul al patrulea inclusiv.

Codul Fiscal stabileşte tratamentul fiscal general al sponsorizării, precum şi facilităţile fiscale de care beneficiază sponsorii.

În temeiul prevederilor art.15 alin.(2) lit.e) din Codul fiscal, în cazul organizaţiilor nonprofit, organizaţiilor sindicale, organizaţiilor patronale, la calculul rezultatului fiscal, următoarele tipuri de venituri sunt venituri neimpozabile: […] donaţiile, precum şi banii sau bunurile primite prin sponsorizare/mecenat.

De asemenea, potrivit art. 25 alin.(4) lit.i), cheltuielile de sponsorizare […], acordate potrivit legii nu sunt cheltuieli deductibile, ci se scad sumele aferente din impozitul pe profit datorat la nivelul valorii minime dintre următoarele:

  1. valoarea calculată prin aplicarea a 0,5% la cifra de afaceri; pentru situaţiile în care reglementările contabile aplicabile nu definesc indicatorul cifra de afaceri, această limită se determină potrivit normelor;
  2. valoarea reprezentând 20% din impozitul pe profit datorat.

Sumele care nu sunt scăzute din impozitul pe profit se reportează în următorii 7 ani consecutivi. Recuperarea acestor sume se va efectua în ordinea înregistrării acestora, în aceleaşi condiţii, la fiecare termen de plată a impozitului pe profit.

Având în vedere necesitatea asigurării finanţării activităţii entităţilor nonprofit şi a unităţilor de cult care sunt furnizori de servicii sociale acreditaţi cu cel puţin un serviciu social licenţiat, prin stimularea microîntreprinderilor de a efectua sponsorizări pentru susţinerea acestor entităţi şi prin majorarea cotei ce poate fi distribuită din impozitul pe venit datorat, la 3,5%, aceste prevederi vor suferi modificări începând cu data de  1 aprilie 2019, potrivit art. VI lit. b) din Legea nr. 30/2019.

Astfel, începând cu data de  1 aprilie 2019, în cazul sponsorizărilor efectuate către entităţi persoane juridice fără scop lucrativ, inclusiv unităţi de cult, sumele aferente acestora se scad din impozitul pe profit datorat, doar dacă beneficiarul sponsorizării este înscris, la data încheierii contractului, în Registrul entităţilor/unităţilor de cult pentru care se acordă deduceri fiscale.

În aceste condiții, se înființează Registrul entităților/unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale. Acest registru  se organizează de A.N.A.F., este public și se afișează pe site-ul acestei instituții. Inscrierea în acest registru se va efectua la solicitarea entității, dacă sunt îndeplinite anumite condiții prevazute de Legea nr. 30/2019 și anume:

a)      desfăşoară activitate în domeniul pentru care a fost constituită, pe baza declaraţiei pe propria răspundere;

b)     şi-a îndeplinit toate obligaţiile fiscale declarative prevăzute de lege;

c)      nu are obligaţii fiscale restante la bugetul general consolidat, mai vechi de 90 de zile;

d)     nu a fost declarată inactivă, potrivit art. 92 din Codul de procedură fiscală.