Decizia Consiliului pentru Supravegherea în Interes Public a Profesiei Contabile pentru aprobarea Procedurii privind clasificarea auditorilor statutari şi firmelor de audit în funcţie de riscul de afectare a credibilităţii raportărilor financiare publicata in MO nr. 579 din 4 august 2014.

Clasificarea auditorilor statutari şi firmelor de audit se realizează de către Consiliul pentru Supravegherea în Interes Public a Profesiei Contabile (CSIPPC), prin Departamentul Monitorizare şi Investigaţii (DMI), pe baza criteriilor care stau la baza clasificării auditorilor statutari şi firmelor de audit în funcţie de riscul de afectare a credibilităţii raportărilor financiare:
a) gradul în care rapoartele de audit statutar sunt conforme cu Standardele Internaţionale de Audit (ISA), adoptate de către Camera Auditorilor Financiari din România (CAFR);
b) numărul de persoane (auditori statutari, stagiari în activitatea de audit statutar şi experţi) implicate în misiunea de audit statutar;
c) rezultatele inspecţiilor anterioare;
d) existenţa unui sistem de control al calităţii;
e) existenţa unei sancţiuni disciplinare rămase definitive;
f) numărul clienţilor auditorilor statutari sau firmelor de audit care intră în categoria entităţilor de interes public;
g) mărimea onorariilor stabilite prin contract de către auditorii statutari sau firmele de audit pentru prestarea serviciilor de audit statutar la entităţile de interes public;
h) cifra de afaceri din activitatea de audit statutar aferentă entităţilor de interes public;
i) valoarea contractelor de non-audit încheiate cu clienţientităţi de interes public supuse auditării;
j) depăşirea termenului de încasare a onorariilor prevăzut prin contract;
k) existenţa raportului privind transparenţa, prevăzut la art. 46 din OUG nr. 90/2008
Conform procedurii, firmele de audit și auditorii financiari se încadrează în trei categorii de risc:
a) gradul 1 de risc mare;
b) gradul 2 de risc mediu;
c) gradul 3 de risc scăzut.
Pentru clasificarea firmelor, se au în vedere 11 criterii, pentru care se acordă un punctaj de la 1 la 4, unde nota 4 reprezintă maximul favorabil pentru firma de audit.

Exemplu:
Să analizăm câteva dintre criteriile enumerate de procedură, aplicabile auditorilor persoane fizice:
a) criteriul numărului de persoane implicate în misiunea de audit. Dacă misiunea de audit implică un singur auditor statutar, se acordă nota 1. Dacă misiunea implică un auditor statutar și unul sau doi auditori stagiari sau experți, se acordă nota 2. Dacă misiunea de audit statutar implică doi auditori, se acordă nota 3, iar dacă implică cel puțin 3 auditori statutari, se acordă nota 4.
b) criteriul de conformare a raportului de audit la cerințele următoarelor Standarde de Audit:
– ISA 700 Formarea unei opinii și raportarea;
– ISA 705 Modificarea opiniei auditorului independent;
– ISA 706 Paragrafe de observații și paragrafe explicative.
Dacă sunt respectate cerințele acestor standarde în proporție de cel puțin 91%, se acordă nota 4. Dacă sunt respectate în proporție de între 71% și 90%, se acordă nota 3. Dacă sunt respectate în proporție de între 41% și 70%, se acordă nota 2. Dacă aceste cerințe sunt respectate în proporție de până la 40%, se acordă nota 1.
c) criteriul în funcție de numărul de clienți din categoria entităților de interes public.
Existența a cel mult 2 clienți din categoria entităților cu interes public conduce la nota 4.
Existența unui număr de 3 sau 4 clienți din categoria entităților publice conduce la nota 3. Pentru 5 – 6 clienți, se acordă nota 2, iar pentru un număr mai mare de 7 clienți, se acordă nota 1.
Punctajul final se determină ca medie ponderată între nota fiecărui criteriu din cele 11 și ponderea acestora în funcție de un procent enumerat de procedură, criteriul principal, secundar sau terțial.
Vor fi considerați auditori cu risc mare, cei care obțin o notă mai mică de 2. Auditorii cu risc mediu sunt cei ce obțin o notă între 2 și 3,5. Cei cu risc scăzut sunt cei ce obțin o notă mai mare de 3,5.