autorizatie de construirePrin Decizia nr.13 din 8 aprilie 2019, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a admis recursul în interesul legii promovat de Colegiul de conducere al Curţii de Apel Bucureşti şi, în interpretarea şi aplicarea art. 492 din Codul civil din 1864, art. 579 alin. (1), art. 577 alin. (2) din Codul civil, art. 37 alin. (5) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi art. 37 alin. (1) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996.

Astfel, ICCJ stabilește că: „Lipsa autorizaţiei de construire sau nerespectarea prevederilor acesteia, precum şi lipsa procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor constituie  impedimente pentru recunoaşterea pe cale judiciară, în cadrul acţiunii în constatare, a dreptului de proprietate asupra unei construcţii realizate de către proprietarul terenului, cu materiale proprii.”

Potrivit art. 577 („Dobândirea lucrării de către proprietarul imobilului”) alin. (2) și art. 579 („Prezumțiile în favoarea proprietarului imobilului”) alin. (1) din Codul civil, care a făcut obiectul recursului în interesul legii,când lucrarea este realizată de proprietarul imobilului cu materialele sale sau cu materialele altuia, dreptul de proprietate asupra lucrării se naște în favoarea proprietarului imobilului din momentul începerii lucrării, pe măsura realizării ei, dacă prin lege sau act juridic nu se prevede altfel. Orice lucrare este prezumată a fi făcută de proprietarul imobilului, cu cheltuiala sa și că este a lui, până la proba contrară”.

Cu toate acestea, art. 37 alin. (5) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții stabilește că, „construcțiile executate fără autorizație de construire sau cu nerespectarea prevederilor acesteia, precum și cele care nu au efectuată recepția la terminarea lucrărilor, potrivit legii, nu se consideră finalizate”.

În ceea ce privește înscrierea în cartea funciară a dreptului de proprietate asupra construcțiilor, art. 37 alin. (1) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996 prevede că aceasta se faceîn baza unui certificat de atestare eliberat de autoritatea locală emitentă a autorizației de construire, care să confirme că edificarea construcțiilor s-a efectuat conform autorizației de construire și că există proces-verbal de recepție la terminarea lucrărilor.

Prin urmare, persoanele care construiesc pe un teren, fără autorizație nu pot obține dreptul de proprietate asupra noilor construcții, în temeiul accesiunii imobliliare artificiale (ca modalitate de dobândire a proprietății).