Decizia Curții Constituționale Nr. 586 din 25 septembrie 2018 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 23 lit. i) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal.

 

 Monitorul oficial nr. 983 din 20.11.2018

   Decizia are ca obiect analiza constituționalității unui temei normativ ce reglementează scutirea la impozitul pe profit pentru veniturile realizate de un contribuabil persoană juridică română din vânzarea părților sociale și acțiunilor (participațiilor) deținute la o societate dintr-un alt stat membru sau deținute la o societate situată într-un stat cu care România are semnată Convenție de evitare a dublei impuneri, venituri reglementate de art. 23 lit. i), astfel:

vi) veniturile din evaluarea/reevaluarea/vânzarea/cesionarea titlurilor de participare deținute la o persoană juridică română sau la o persoană juridică străină situată într-un stat cu care România are încheiată o convenție de evitare a dublei impuneri, dacă la data evaluării/ reevaluării/ vânzării/ cesionării inclusiv contribuabilul deține pe o perioadă neîntreruptă de un an minimum 10% din capitalul social al persoanei juridice la care are titlurile de participare.

Nu intră sub incidența acestor prevederi veniturile din vânzarea/cesionarea titlurilor de participare deținute la o persoană juridică română de o persoană juridică rezidentă într-un stat cu care România nu are încheiată convenție de evitare a dublei impuneri;

Curtea a constatat că există o diferențiere între categoriile de contribuabili, dar și dreptul exclusiv al legiuitorului de a acorda scutiri de impozite unor categorii de contribuabili în raport de situația economică financiară a țării.

Totodată, Curtea reține din jurisprudența Curții Europene a drepturilor omului ce stabilește că statul ce adoptă un „just echilibru” între cerințele interesului general și drepturile fundamentale ale omului, statul se bucură de o marjă largă de apreciere în materie fiscală. În acest sens, contestația cu privire la legalitatea constituțională a prevederilor de la art. 23 lit. i) din Codul fiscal este respinsă ca fiind neîntemeiată.

În concluzie, se constată că este constituțională impozitarea veniturilor din cedarea participațiilor deținute la societăți din alte state membre la calculul impozitului pe profit, când procentul de deținere este mai mic de 10%.

În aceste condiții, decizia se aplică și altor situații reglementate de același art. 23 din Codul fiscal, în sensul că sunt constituționale prevederile prin care sunt impozitate veniturile din dividende, veniturile din lichidarea unor persoane juridice străine, când există un procent de deținere mai mic de 10%, chiar dacă societatea este într-un alt stat membru sau dintr-un stat cu care România a Convenție de evitare a dublei impuneri.