Carta drepturilor şi obligaţiilor persoanei fizice supuse verificării situaţiei fiscale personale din 07.04.2016

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 292 din 18 aprilie 2016
Actul a intrat in vigoare la data de 18 aprilie 2016

Verificarea situaţiei fiscale personale a persoanelor fizice cu privire la impozitul pe venit reprezintă ansamblul activităţilor desfăşurate de organul fiscal central având ca obiect examinarea totalităţii drepturilor şi a obligaţiilor de natură patrimonială, a fluxurilor de trezorerie şi a altor elemente relevante pentru stabilirea situaţiei fiscale reale a persoanei fizice verificate.
În scopul efectuării acestor activităţi organul fiscal central va proceda, în principal, la:
a) solicitarea de informaţii de la autorităţi şi instituţii publice;
b) analiza tuturor informaţiilor, documentelor şi a altor mijloace de probă referitoare la situaţia fiscală a persoanei fizice verificate;
c) confruntarea informaţiilor obţinute prin administrarea mijloacelor de probă cu cele din declaraţiile fiscale depuse, conform legii, de persoana verificată sau, după caz, de plătitorii de venit ori terţe persoane;
d) solicitarea de informaţii, clarificări, explicaţii, documente şi alte asemenea mijloace de probă de la persoana fizică verificată şi/sau de la persoane cu care aceasta a avut ori are raporturi economice sau juridice;
e) discutarea constatărilor organului fiscal central cu persoana fizică verificată şi/sau cu împuterniciţii acesteia;
f) stabilirea, dacă este cazul, a bazei de impozitare, ajustată pe fiecare categorie de venit, prin utilizarea metodelor indirecte de stabilire a veniturilor, precum şi a obligaţiilor fiscale corespunzătoare acesteia;
g) dispunerea măsurilor asigurătorii.
Durata efectuării verificării fiscale este stabilită de organul fiscal central şi nu poate fi mai mare de 6 luni, respectiv 12 luni în cazul în care sunt necesare informaţii din străinătate.

Stimate contribuabil,
Pe timpul desfăşurării verificării situaţiei fiscale personale aveţi următoarele drepturi:
1. aveţi dreptul de a fi înştiinţat despre acţiunea de verificare a situaţiei fiscale personale prin comunicarea unui aviz de verificare. Avizul de verificare va fi comunicat potrivit dispoziţiilor art. 47 din Codul de procedură fiscală cu cel puţin 15 zile înainte de data începerii verificării fiscale si cuprinde: a) temeiul juridic al verificării; b) data de începere a verificării; c) perioada ce urmează a fi supusă verificării; d) posibilitatea de a solicita amânarea datei de începere a verificării; e) locul desfăşurării verificării şi persoana de contact la care vă veţi prezenta; f) solicitarea de informaţii şi înscrisuri relevante pentru verificare.
Aveţi la dispoziţie 60 de zile de la comunicarea avizului de verificare, sub sancţiunea decăderii, pentru prezentarea documentelor justificative şi a altor clarificări relevante pentru situaţia dumneavoastră fiscală personală.
2. aveţi dreptul de a solicita amânarea datei de începere a verificării situaţiei fiscale personale. Amânarea datei de începere a verificării situaţiei fiscale personale se poate face o singură dată, la solicitarea scrisă a dumneavoastră, pentru motive justificate. În acest caz vi se va comunica data la care a fost reprogramată acţiunea de verificare a situaţiei fiscale personale.
3. pe toată durata exercitării verificării situaţiei fiscale personale aveţi dreptul de a beneficia de asistenţă de specialitate sau juridică.
4. aveţi dreptul de a solicita în scris schimbarea locului de desfăşurare a verificării situaţiei fiscale personale la: a) domiciliul dumneavoastră; b) domiciliul/sediul persoanei care vă acordă asistenţă de specialitate sau juridică, dacă domiciliul acestei persoane reprezintă şi sediul său profesional. Solicitarea pentru desfăşurarea verificării situaţiei fiscale personale la domiciliul dumneavoastră sau la domiciliul/sediul persoanei care vă acordă asistenţă se depune la organul fiscal central înainte de data începerii verificării situaţiei fiscale personale înscrisă în avizul de verificare.
5. aveţi dreptul de a solicita prelungirea termenului de prezentare a informaţiilor şi înscrisurilor relevante pentru verificare cu 30 de zile, o singură dată, pentru motive justificate.
6. aveţi dreptul de a colabora la stabilirea stării de fapt fiscale şi de a numi persoane pentru a furniza informaţii.
7. aveţi dreptul să colaboraţi la constatarea stărilor de fapt fiscale, aveţi dreptul să daţi informaţii, să prezentaţi înscrisuri relevante pentru verificarea situaţiei fiscale personale, precum şi orice alte date necesare clarificării situaţiilor de fapt relevante din punct de vedere fiscal, în condiţiile legii.