Autorizaţia de mediu este actul administrativ prin care sunt stabilite condiţiile şi/sau parametrii de funcţionare ai unei activităţi existente sau ai unei activităţi noi cu posibil impact semnificativ asupra mediului.

Autorizatia de mediu se elibereaza de catre Agentia Nationala pentru Protectia Mediului, denumita in cele ce urmeaza ANPM.

In conformitate cu art.8 din Procedura de emitere a autorizaţiei de mediu din 19.11.2007, autorizatia de mediu se elibereaza la solicitarea persoanei interesate cu minimum 45 de zile înainte de expirarea autorizaţiei de mediu existente.

Titularul activităţii este obligat să depună la ANPM un dosar cuprinzând următoarea documentaţie :

– Cerere pentru eliberarea autorizaţiei de mediu;

– Fişa de prezentare şi declaraţie Anexa 2 din Ordinul nr. 1798/2007;

– Dovada că a făcut publică solicitarea prin cel puţin una dintre metodele de informare prevăzute în anexa nr.3. Dezbaterea publică poate include, dar nu se limitează la, următoarele:

  • afişajul în zona obiectivului şi la sediul administraţiei publice locale;
  • publicarea în ziarele de tiraj, solicitate de populaţie;
  • postarea pe pagina proprie de internet;
  • prezentarea prin posturile de radio şi televiziune;
  • comunicările scrise, transmise persoanelor şi asociaţiilor interesate;
  • organizarea unei dezbateri într-un loc accesibil populaţiei şi factorilor interesaţi din zonă.

– Plan de situaţie şi plan de încadrare în zonă a obiectivului;

– Procesul-verbal de constatare a respectării tuturor condiţiilor impuse prin acordul de mediu întocmit potrivit Ordinului ministrului apelor şi protecţiei mediului nr. 135/2010 pentru aprobarea Procedurii de evaluare a impactului asupra mediului şi de emitere a acordului de mediu sau nota privind stadiul de realizare a programului pentru conformare existent. Potrivit Ordinului 135/2010 acest inscris este necesar doar in cazul proiectelor publice sau private.

In urma depunerii dosarului, ANPM verifică amplasamentul, analizează documentele, stabileşte dacă sunt necesare informaţii, acte sau documente suplimentare şi le solicită în scris titularului activităţii.

Pentru activităţile de eliminare a deşeurilor documentaţia prezentată va conţine în plus cerinţele specifice prevăzute în Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor , în Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale  şi în Hotărârea Guvernului nr. 349/2005 privind depozitarea deşeurilor.

In conformitate cu art.18 din Procedura de emitere a autorizaţiei de mediu din 19.11.2007, activităţile de producţie, import, export, plasare pe piaţă, utilizare, recuperare, reciclare, regenerare şi distrugere a unor substanţe care epuizează stratul de ozon se supun prevederilor Protocolului de la Montreal privind substanţele care epuizează stratul de ozon, la care România a aderat si Regulamentului nr. 2.037/2000 al Parlamentului European şi al Consiliului Uniunii Europene.

In ceea ce priveste activitatile pentru desfasurarea cărora este necesară obţinerea autorizaţiei de mediu, codurile CAEN aferente acestora sunt enumerate in anexa 1 a Ordinului nr. 1798/2007.

Termenul de eliberare a autorizaţiei de mediu este de maximum 90 de zile lucrătoare de la data depunerii documentaţiei complete, iar autorizatia eliberata este valabila pentru o perioada de 5 ani.