Servicii avocatură de business

Avocat Contracte – întocmirea şi negocierea contractelor; – identificarea clauzelor abuzive, ilegale în vederea anulării/corectării lor.

Avocat Legislaţia muncii – întocmirea contractelor de muncă, de administrare, de management, a actelor adiţionale cu clauze specifice (neconcurenţă, fidelitate etc.), a regulamentelor de ordine interioară, de organizare şi funcţionare; – interpretarea şi adaptarea legislaţiei muncii la caracteristicile societăţii; – întocmirea contractelor colective de muncă şi înregistrarea lor la organele competente.

Avocat Societăţi comerciale – înfiinţarea, modificarea, fuziunea şi divizarea societăţilor comerciale; – întocmirea hotărârilor Adunării Generale, a deciziilor Consiliului de Administraţie, înregistrarea lor în Registrul Comerţului; – participarea la şedinţele Adunării Generale, ale Consiliului de administraţie; – aplicarea prevederilor Legii nr. 31/1990, precum şi a actelor normative cu impact asupra activităţii societăţilor comerciale; – supervizarea organizării tombolelor şi a regulamentelor de concurs.

Avocat Recuperarea creanţelor – întocmirea notificărilor; – derularea procedurilor prealabile: conciliere, mediere; – întocmirea, înregistrarea şi susţinerea cererilor de chemare în judecată; – redactarea tuturor documentelor procedurale obligatorii pe parcursul derulării procesului.

Concurenţă – interpretarea şi aplicarea legislaţiei de impact; – luarea măsurilor pentru combaterea şi înlăturarea actelor şi faptelor anticoncurenţiale.

Avocat Achiziţii publice – analiza respectării legislaţiei de către achizitor; – întocmirea cererilor de furnizare informaţii, a contestaţiilor, a plângerilor şi susţinerea lor în faţa Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor şi a instanţelor judecătoreşti.

Drept fiscal – interpretarea legislaţiei fiscale; – asistenţa societăţilor în faţă organului de control fiscal; – redactarea punctelor de vedere cu privire la demersul autorităţilor; – întocmirea contestaţiilor şi susţinerea lor în faţa organelor fiscale şi a instanţelor de judecată.

Proprietate intelectuală – reprezentarea societăţii în faţa OSIM/OHIM; – protejarea prin măsuri juridice a drepturilor de proprietate intelectuală.

Proprietate mobiliară şi imobiliară – asistenţă la vânzarea-cumpărarea, precum şi la ipotecarea bunurilor mobile şi imobile; – înregistrarea contractelor de garanţii la arhiva electronică, la cartea funciară; – protecţia proprietăţii în faţa instanţelor de judecată, a organelor de executare.

Avize şi autorizaţii – obţinerea avizelor şi autorizaţiilor necesare funcţionării legale a societăţii, comercializării produselor, echipamentelor.

Preţuri de transfer – analiza tuturor tranzacţiilor efectuate între societatea mamă şi filialele, sucursalele sale – persoane afiliate: transferuri de bunuri, prestări de servicii sau alte tipuri de tranzacţii din perspectiva respectării principiului valorii de piata “arm’s length principle”.