OpANAF nr. 2089/2019 pentru modificarea Procedurii privind emiterea şi comunicarea unor acte administrative şi de executare pentru debitorii care înregistrează obligaţii fiscale restante sub o anumită limită, aprobată prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 727/2019

Monitorul oficial nr. 673 din 13 August 2019

Actul normativ analizat se adresează contribuabililor ce datorează o sumă de bani către buget pentru care începe mecanismul fiscal al executării silite. Executarea silită începe prin emiterea somației de plată, iar termenul de plată al unei sume comunicată prin somație este de 15 zile de la comunicarea acestora, conform art. 230 din codul de procedură fiscală. După trecerea cestui termen, autoritatea fiscală este în măsură să treacă la procedurile de executare silită, iar metoda cea mai des întâlnită este poprirea conturilor bancare ale debitorului.

Procedura instituie termenele în care vor fi poprite conturile bancare ale debitorilor în funcție de mărimea acestora, astfel:

 1. Contribuabili mari
 2. Contribuabili mijlocii
 3. Contribuabili mici și alte categorii de debitori
 4. Debitori persoane fizice

Pentru contribuabilii mari înființarea popririlor aspra disponibilităților bănești se vor dace în următoarele termene:

 • 15 zile de la emiterea somației pentru obligații bugetare neachitate cu sumă mai mare de 40.000 lei;
 • În termen de 90 de zile de la comunicarea somației pentru obligații bugetare neplătite între 20.000 lei și 40.000 lei;
 • În termen de 180 de zile de la comunicarea somației pentru obligații restante cu sume între 3.000 lei și 20.000 lei.

Pentru debitorii contribuabili mijlocii, înființarea popririi asupra disponibilităților bănești se va face în următoarele termene:

 • 15 zile de la emiterea somației pentru obligații bugetare neachitate cu sumă mai mare de 40.000 lei;
 • În termen de 90 de zile de la comunicarea somației pentru obligații bugetare neplătite între 10.000 lei și 40.000 lei;
 • În termen de 180 de zile de la comunicarea somației pentru obligații restante cu sume între 1.500 lei și 10.000 lei.

Pentru contribuabilii mici și late categorii de debitori termenul de emitere al popririi asupra disponibilităților bănești este:

 • 15 zile de la emiterea somației pentru obligații bugetare neachitate cu sumă mai mare de 10.000 lei;
 • În termen de 90 de zile de la comunicarea somației pentru obligații bugetare neplătite între 5.000 lei și 10.000 lei;
 • În termen de 180 de zile de la comunicarea somației pentru obligații restante cu sume între 500 lei și 5.000 lei.

Pentru debitori persoane fizice termenul de înființare al popririlor asupra disponibilităților bănești este:

 • 15 zile de la emiterea somației pentru obligații bugetare neachitate cu sumă mai mare de 20.000 lei;
 • În termen de 90 de zile de la comunicarea somației pentru obligații bugetare neplătite între 1.000 lei și 2.000 lei;
 • În termen de 180 de zile de la comunicarea somației pentru obligații restante cu sume între 100 lei și 1.000 lei.

În situația în care debitorul bugetar a notificat organul fiscal privind intenția de mediere, termenele enumerate mai sus se prorogă în mod corespunzător față de situația consemnată în procesul verbal de mediere.

Ordin ANAF nr. 2227 din 12 August 2019 pentru aprobarea modelului și conținutului formularului (300) „Decont de taxă pe valoarea adăugată“

Monitorul Oficial nr. 0687 din 20 august 2019

Ordinul ANAF nr. 2227/2019 modifică formularul 300 Decont de TVA.

Această modificare este generată de faptul că locul prestării de servicii din punctul de vedere al TVA pentru servicii de telecomunicații, servicii de televiziune și radiodifuziune, a fost modificat prin Legea nr. 60 din aprilie 2019.

Astfel, se păstrează regula generală potrivit căreia locul prestării de servicii este considerat locul unde beneficiarul serviciilor persoană neimpozabilă își are domiciliul, dar prin excepție, într-un plafon de 10.000 euro într-un an, locul prestării de servicii este considerat a fi în România.

De exemplu, o persoană înregistrată în scopuri de TVA în România ce efectuează un astfel de serviciu în favoarea unei persoane fizice dintr-un alt stat membru, avea obligația colectării TVA cu cota de TVA din statul de domiciliu al consumatorului și avea obligația să plătească acest TVA către bugetul de stat din statul unde este domiciliat consumatorul.

Plata TVA se putea face fie prin înregistrare și declarare directă în respectivul stat, fie prin mini ghișeul unic MOSS.

După transpunerea în legislația națională a Directivei nr. 1065/2016 prin Legea nr. 60/2019, persoanele impozabile au dreptul să opteze ca într-un plafon de 10.000 euro să factureze cu TVA din România prestările de servicii amintite, când beneficiarii sunt persoane neimpozabile din alte state membre. Doar în cazul depășirii plafonului de 10.000 euro, se va factura cu cota de TVA din celălalt stat membru.

Pentru a beneficia de acest drept, persoanele interesate din România vor notifica ANAF prin depunerea formularului 085 – „Opțiune privind aplicarea/încetarea aplicării prevederilor art. 278 alin. (5) lit. h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal”, adoptat prin Ordinul ANAF nr. 1783/2019.

După depunerea acestei opțiuni, până la atingerea plafonului de 10.000 euro anual, serviciile amintite se vor factura cu cota de TVA de 19%, cota de TVA din România și în situația în care beneficiarii sunt persoane neimpozabile din alte state membre.

Ordinul ANAF nr. 2227/2019 modifică decontul de TVA, în sensul că se introduc două rânduri noi, aferente declarării TVA pentru procedurile amintite, și anume, la rândurile 17 și 18 din decontul de TVA vor fi declarate aceste tipuri de servicii.

Obligativitatea înregistrării beneficiarilor reali în Registrul Beneficiarilor Reali, ţinut de Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC)

Legea nr. 129/2019 privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului prevede obligativitatea  inregistrarii beneficiarilor reali in Registrul Beneficiarilor Reali, tinut de ONRC.

ONRC organizează un registru central în care se vor înregistra date privind beneficiarii reali ai persoanelor juridice supuse obligaţiei de înmatriculare în registrul comerţului.

Beneficiarul real este orice persoană fizică ce deţine sau controlează în cele din urmă clientul şi/sau persoana fizică în numele căruia/căreia se realizează o tranzacţie, o operaţiune sau o activitate. Astfel: 

   a) în cazul societăţilor prevăzute în Legea societăţilor nr. 31/1990: 

   1. persoana fizică care deţine ori controlează o persoană juridică prin exercitarea dreptului de proprietate asupra unui număr de acţiuni sau de drepturi de vot suficient de mare pentru a-i asigura controlul ori prin participaţia în capitalurile proprii ale persoanei juridice sau prin exercitarea controlului prin alte mijloace, persoana juridică deţinută sau controlată nefiind o persoană juridică înregistrată la registrul comerţului ale cărei acţiuni sunt tranzacţionate pe o piaţă reglementată şi care este supusă unor cerinţe de publicitate în acord cu cele reglementate de legislaţia Uniunii Europene ori cu standarde fixate la nivel internaţional. Acest criteriu este considerat a fi îndeplinit în cazul deţinerii a cel puţin 25% din acţiuni plus o acţiune sau participaţia în capitalurile proprii ale persoanei juridice într-un procent de peste 25%; 

   2. persoana fizică ce asigură conducerea persoanei juridice, cu condiţia să nu existe motive de suspiciune, nu se identifică nicio persoană fizică în conformitate cu pct. 1 ori în cazul în care există orice îndoială că persoana identificată este beneficiarul real, caz în care entitatea raportoare este obligată să păstreze şi evidenţa măsurilor aplicate în scopul identificării beneficiarului real în conformitate cu pct. 1 şi prezentul punct; 

   b) în cazul fiduciilor: 

   1. constituitorul/constituitorii; 

   2. fiduciarul/fiduciarii; 

   3. protectorul/protectorii, dacă există; 

   4. beneficiarii sau, în cazul în care persoanele care beneficiază de construcţia juridică sau entitatea juridică nu au fost încă identificate, categoria de persoane în al căror interes principal se constituie sau funcţionează construcţia juridică sau entitatea juridică; 

   5. oricare altă persoană fizică ce exercită controlul în ultimă instanţă asupra fiduciei prin exercitarea directă sau indirectă a dreptului de proprietate sau prin alte mijloace; 

   c) în cazul fundaţiilor, persoana fizică care ocupă poziţii echivalente celor menţionate la lit. b); 

   d) în cazul altor entități care administrează şi distribuie fonduri: 

   1. persoana fizică beneficiară a cel puţin 25% din bunurile, respectiv părţile sociale sau acţiunile unei persoane juridice sau ale unei entităţi fără personalitate juridică, în cazul în care viitorii beneficiari au fost deja identificaţi; 

   2. grupul de persoane în al căror interes principal se constituie ori funcţionează o persoană juridică sau entitate fără personalitate juridică, în cazul în care persoanele fizice care beneficiază de persoana juridică sau de entitatea juridică nu au fost încă identificate; 

   3. persoana fizică care exercită controlul asupra a cel puţin 25% din bunurile unei persoane juridice sau entităţi fără personalitate juridică, inclusiv prin exercitarea puterii de a numi sau de a revoca majoritatea membrilor organelor de administraţie, conducere sau supraveghere a respectivei entităţi.

Persoanele juridice au obligația de a depune o declaraţie privind beneficiarul real al persoanei juridice până la data de 21 iulie 2020, sub sancțiunea amenzii de la 5.000 lei la 10.000 lei.  Mai mult, nedepunerea declaratiei poate atrage și dizolvarea societatii, in conditiile art. 237 din Legea societatilor nr. 31/1990.

Informare MODIFICARI COD RUTIER!

La data de 15 iulie 2019 a fost publicata in monitorul Oficial al Romaniei Legea nr.130/2019 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţa a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice.

Legea a intrat in vigoare la data de 18 iulie 2019 si stabileste noi reguli pentru conducatorii auto.

1. Cu privire la conditiile pe care conducatorii auto trebuie sa le indeplineasca pentru a reduce perioada pentru care le-a fost suspendat permisul auto, noua forma a Codului Rutier este mai favorabila pentru conducatori.

Astfel, perioada pentru care s-a aplicat sanctiunea suspendarii permisului de conducere poate fi redusa la 30 de zile, la cererea titularului, pentru urmatoarele fapte:

– nerespectarea regulilor privind prioritatea de trecere, depasirea sau trecerea la culoarea rosie a semaforului, daca prin aceasta s-a produs un accident de circulatie din care au rezultat avarierea unui vehicul sau alte pagube materiale;

– nerespectarea interdictiei temporare de circulatie instituite pe un anumit segment de drum public;
– nerespectarea regulilor de circulatie la trecerea unei coloane oficiale sau intercalarea intr-o astfel de coloana;

– circulatia pe sens opus, cu exceptia cazurilor in care se efectueaza regulamentar manevra de depasire;
– conducerea sub influenta bauturilor alcoolice, daca fapta nu constituie, potrivit legii, infractiune;

– in cazul in care suspendarea exercitarii dreptului de a conduce un autovehicul s-a dispus pentru o perioada de 90 de zile cand fapta conducatorului de autovehicul sau tramvai a fost urmarita ca infracţiune contra siguranţei circulaţiei pe drumurile publice şi procurorul sau instanţa de judecata a dispus clasarea, renunţarea la urmarirea penala, renunţarea la aplicarea pedepsei sau amanarea aplicarii pedepsei daca nu a fost dispusa obligaţia prevazuta la art. 85 alin. (2) lit. g) din Codul penal;

            In cazul in care soferul a depasit cu mai mult de 50 km/h viteza maxima admisa pe sectorul de drum respectiv şi pentru categoria din care face parte autovehiculul condus, constatata, potrivit legii, cu mijloace tehnice omologate şi verificate metrologic, acesta va putea solicita reducerea perioadei pentru care s-a dispus suspendarea permisului de conducere la 30 de zile, doar in cazul in care a depasit viteza legala cu maxim 70 km/h sau, in cazul in care a depasit viteza cu mai mult de 70 km/h, acesta va putea solicita reducerea perioadei de suspendare doar daca fapta a fost savarşita o singura data in 12 luni.

Legea modificatoare a eliminat anumite conditii pe care trebuie sa le indeplineasca soferii cu permisul suspedat in vederea reducerii perioadei de suspendare. Astfel, soferii auto trebuie sa indeplineasca doar doua conditii, cumulativ, si anume:

– sa fi fost declarat admis la testul de verificare a cunoaşterii regulilor de circulaţie;

– sa fi obţinut permisul de conducere cu cel puţin un an inainte de savarşirea faptei.

Cererea de reducere a perioadei de suspendare nu poate fi solicitata de cei care au fost implicati deja intr-un accident auto si s-au aflat sub influenta acloolului sau ca urmare a neopririi la nivel cu calea ferata. Acelasi lucru este valabil si pentru cei care au cumulat 15 puncte de penalizare in ultimul an de la suspendarea precedenta.

2. In plus, Guvernul a adoptat la inceputul lunii august o noua Ordonanta prin care se va interzice tinerea in mana ori folosirea in orice mod (in afara de modalitatile hands-free) a telefonului mobil sau a oricarui dispozitiv mobil prevazut cu functia de inregistrare ori redare text, foto sau video, in timpul conducerii pe drumurile publice a unui vehicul aflat in miscare. Varianta care este inca in vigoare interzice doar folosirea telefoanelor mobile in timpul mersului. Nerespectarea noilor prevederi se va sanctiona cu patru puncte de penalizare si amenda cuprinsa intre 6-8 puncte-amenda.

Important! Aceasta obligatie vizeaza nu numai conducatorii auto, posesori ai unui permis de conducere, ci si biciclistii sau utilizatorii de alte vehicule care nu necesita detinerea unui permis de conducere.

Mai mult, titularul unui permis de conducere, care incalca o regula privind circulatia vehiculelor in timp ce tine in mana sau foloseste telefonul ori un alt dispozitiv mobil, va fi sanctionat cu 4-5 puncte-amenda si suspendarea dreptului de a conduce pe o perioada de 30 de zile, avand in vedere ca in acest caz gradul de pericol social creste.

Noile reglementari urmeaza sa intre in vigoare in termen de 60 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, perioada in care Politia Rutiera va desfasura activitati de informare a participantilor la trafic.

OG nr. 6 din 31 Iulie 2019 privind instituirea unor facilități fiscale

Monitorul Oficial nr. 0648 din 05 august 2019

Actul normativ analizat se adresează contribuabililor persoane juridice, persoane fizice, entități fără personalitate juridică ce înregistrează datorii restante la bugetul de stat la data de 31 decembrie 2018. Acesta instituie facilități fiscale pentru acești contribuabili, în sensul anulării datoriilor accesorii (dobânzi și penalități de întârziere) sau, după caz, restructurarea debitului principal prin anularea obligației de plată.

Sunt instituite proceduri în funcție de valoarea datoriei bugetare existente la data de 31 decembrie 2018, astfel:

 • Pentru debitori la bugetul de stat cu sume mai mici de 1.000.000 lei, este aprobată anularea doar a obligațiilor fiscale accesorii;
 • Pentru debitori la bugetul de stat cu sume mai mari de 1.000.000 lei, este aprobată procedura anulării creanțelor accesorii, dar și anularea unei părți din debitul principal, cu respectarea unor condiții de restructurare a activității.

a) Anularea obligațiilor fiscale accesorii pentru debitori bugetari cu datorii restante la buget la data de 31 decembrie 2018, când suma datoriei este mai mică de 1.000.000 lei.

Debitorii bugetari din această categorie pot beneficia de anularea obligațiilor fiscale accesorii (dobânzi, penalități și orice alte penalități), dacă achită debitul principal până cel târziu în data de 15 decembrie 2019.

Pentru a beneficia de această facilitate, trebuie îndeplinite cumulativ și următoarele obligații:

 • Au achitat toate debitele principale și eventualele obligații fiscale accesorii aferente anului 2019 (cel puțin până la data depunerii cererii de acordare a facilităților prevăzute de actul normativ);
 • Au toate declarațiile fiscale depuse;
 • Depune cererea de anulare a accesoriilor până cel târziu în 15 decembrie 2019.

Notă: beneficiază de procedura acestei facilități fiscale și eventualele sume stabilite în urma unor inspecții, constatate prin decizii de impunere, după data de 01 ianuarie 2019, dacă acestea se referă la o perioadă anterioară datei de 31 decembrie 2018.

Este permisă procedura depunerii declarațiilor rectificative, inclusiv în situația existenței unei inspecții, cu condiția ca aceste declarații rectificative să se depună în maxim 10 zile după intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe.

Nu sunt considerate obligații restante, obligațiile bugetare datorate la data de 31 decembrie 2018 pentru care s-au acordat înlesniri la plată.

Nu sunt considerate obligații restante nici acele obligații bugetare constatate prin acte administrative fiscale ce stabilesc datorii bugetare cu scadență la 31 decembrie 2018, dar aceste acte administrative sunt suspendate la executare.

Persoanele interesate de aplicarea respectivelor facilități pot renunța la suspendarea efectului actului administrativ fiscal, pentru a beneficia de facilitate.

Din punct de vedere procedural, realizarea procedurii începe prin depunerea de către contribuabil a unei notificări la organul fiscal competent, în scopul aplicării ordonanței.

După primirea notificării, organul fiscal verifică depunerea tuturor declarațiilor fiscale din vectorul fiscal, efectuează stingeri/compensări și orice alte activități necesare pentru stabilirea situației fiscale exacte.

În cel mult 5 zile lucrătoare de la depunerea notificării, organul fiscal competent eliberează din oficiu certificatul de atestare fiscală în care sunt consemnate obligațiile bugetare și îl comunică debitorului.

Organul fiscal are obligația de a clarifica cu debitorul eventualele neconcordanțe privind obligațiile bugetare pentru care se solicită facilitățile fiscale.

Prin depunerea notificării conform ordonanței, se realizează următoarele:

 • Dobânzile, penalitățile și alte accesorii se amână la plată în vederea anulării;
 • Procedura executării silite dacă a început se suspendă, iar dacă urma să fie aplicată nu se mai aplică;
 • Obligațiile fiscale accesorii amânate la plată se sting prin depunerea unei cereri de anulare, ce poate fi depusă cel mai târziu până în data de 15 decembrie 2019 inclusiv.

De reținut: există o procedură aplicabilă și pentru debitorii care beneficiază de eșalonare la plată sau pentru debitele aflate în procedura contestației administrative.

b) Anularea obligațiilor fiscale accesorii pentru debitori bugetari cu datorii restante la buget la data de 31 decembrie 2018, când suma datoriei este mai mare de 1.000.000 lei.

Scopul anunțat de ordonanță pentru debitorii încadrați în această categorie este evitarea procedurii insolvenței, iar elementul principal este aprobarea unei restructurări (anulări) atât a debitului principal, cât și a obligațiilor fiscale accesorii.

Debitorul cu datorii bugetare mai mari de 1.000.000 lei trebuie să notifice organul fiscal competent până cel târziu în data de 30 septembrie 2019, termen aflat sub sancțiunea decăderii.

Pentru a beneficia de restructurarea obligaţiilor bugetare, debitorul trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

 • să nu îndeplinească condiţiile pentru a beneficia de eşalonarea la plată;
 • să prezinte un plan de restructurare şi un test al creditorului privat prudent, întocmite de un expert independent;
 • să nu se afle în procedura insolvenţei;
 • să nu fi fost dizolvat;
 • să aibă depuse toate declaraţiile fiscale;
 • să îndeplinească testul creditorului privat prudent.

Pentru a beneficia de restructurarea datoriei, trebuie însă achitat și o parte din debit, în baza planului de reorganizare.

Ordonanța stabilește că poate fi anulat la plată până la 50% din debitul principal, iar debitul ce trebuie plătit până la data depunerii cererii de anulare a datoriilor bugetare este stabilit în funcție de suma anulată la plată, astfel:

 • Un procent de 5% din debitul principal, dacă se solicită anularea de până la 30% a obligației bugetare;
 • Un procent de 10% din debitul principal, dacă se solicită anularea obligației bugetare între 30% și 40% din total;
 • Un procent de 15% din debitul principal, dacă se solicită anularea obligației bugetare între 40% și 50% din total.

Restul datoriei bugetare poate fi eșalonată la plată într-o perioadă de maxim 7 ani.