HG nr. 714/2018

ShareShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+

HG nr. 714/2018 privind drepturile şi obligaţiile personalului autorităţilor şi instituţiilor publice pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, precum şi în cazul deplasării în interesul serviciului

Monitorul oficial nr. 797 din 19.09.2018

  Începând cu data de 01 ianuarie 2019 pentru personalul din instituțiile publice ce se află în delegație sau în detașare se vor aplica noi reguli.

Prezentul act normativ nu are nici un fel de referire față de drepturile și obligațiile salariaților de la angajatori privați, nici măcar recomandarea de a se aplica.

Personalul din instituțiile publice aflat în delegație într-o localitate și toată la o distanță de 5 și 50 de km față de unde se află locul permanent de muncă are dreptul la o indemnizație de delegare în cuantum de 20 lei/zi, indiferent de funcția avută. Nu se acordă cazare.

Personalul din instituțiile publice aflat în delegație într-o localitate situată la mai mult de 50 km față de locul permanent de muncă, ce nu se poate înapoia la sfârșitul zile de muncă, beneficiază de:

Diurnă 20  lei/zi indiferent de funcția deținută

Alocație de cazare în cuantum de 230 lei/zi. Pentru motive întemeiate, ordonatorul de credite poate majora cuantumul ca alocație de cazare cu până la 50%.

Foarte important: dacă nu se acordă o majorare la cuantumul cazării pentru indemnizația de bază de 230 lei, cazare/zi, respectiv diurnă 20 lei/zi, nu se solicită salariatului documente justificative. Se solicită salariatului documente justificative doar pentru indemnizația de cazare majorată cu până la 50%.

Pentru delegarea cu perioadă de o zi, respectiv pentru ultima zi în cazul unei delegații de mai multe zile acordarea indemnizației de delegație se poate face doar dacă durata delegării este de cel puțin 12 ore.

Foarte important: pentru delegația de o zi, respectiv pentru ultima zi dintr-o delegație de mai multe zile, nu se acordă alocație de cazare.

Pentru a stabili numărul de zile calendaristice în care o persoană se află în delegație se determină timpul de la ora plecării mijlocului de transport până la ora sosirii, fiecare 24h considerându-se o zi de delegare.

Salariații aflați în delegație într-o localitate la o distanță  mai mare de 5 km față de  locul permanent de muncă, au dreptul la decontarea cheltuielilor de transport, astfel:

a)      la călătoria cu avionul, pe orice distanţă, clasa economică sau cursă low-cost, cu aprobarea prealabilă a conducătorului autorităţii sau instituţiei publice;

b)      la călătoria cu orice fel de tren, după tariful clasei a II-a, pe distanţe de până la 300 km, şi după tariful clasei I, pe distanţe mai mari de 300 km;

c)      la călătoria cu navele de călători, după tariful clasei I;

d)     la călătoria cu mijloace de transport auto şi transport în comun;

Este permisă si deplasarea cu autoturismul personal pe distanța cea mai scurtă, iar în acest caz se decontează contravaloare a 7,5 litri de carburant pentru 100 km parcurși.

Ce se întâmplă cu drepturile salariaților din mediul privat aflați în delegație și în detașare?

Se vor acorda în continuare în condițiile Codului muncii cu respectarea limitărilor de deducere impuse de Codul fiscal.

De exemplu: pentru acordarea diurnei zilnice este deductibilă fiscal procentul de 2,5 x nivelul față de suma acordată instituțiilor publice, respectiv 50 lei/zi.

Suma ce depășește acest procent reprezintă venit de natură salarială. Nu există o diurnă minimă sau o diurnă maximă, suma zilnică a diurnei fiind stabilită prin acordul între salariat și angajator.

Nu există restricții asupra modului de cum se decontează cheltuielile de transport, însă există celelalte restricții fiscale, cum ar fi deducerea cu 50%, când mijloacele de transport sunt folosite și în alte scopuri decât cele economice

Ordonanță de urgență nr. 81/2018

ShareShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+

Ordonanță de urgență nr. 81/2018 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor publicata in MO nr. 0792,17 septembrie 2018

   Începând cu data de 23 martie 2018, prin publicarea în Monitorul oficial a OUG nr. 18/2018, drepturile de proprietate intelectuală – drepturi de autor, nu mai sunt în categoria veniturilor din activități independente, ci au devenit o categorie distinctă din punct de vedere fiscal.

Veniturile din drepturi de autor nu mai sunt luate în considerare la stabilirea indemnizației pentru creșterea copilului, conform OUG nr. 111/2010 privind indemnizația pentru creșterea copilului.

Pentru părinții ce au realizat venituri din drepturi de proprietate intelectuală ulterior datei de 23 martie 2018, efectul a fost o indemnizație redusă, chiar dacă se plătește impozitul pe veniturile din drepturi de autor.

Începând cu data publicării prezentei ordonanțe de urgență, 17 septembrie 2018, veniturile care se iau în considerare pentru indemnizația de creștere a copilului sunt:

 • venituri din salarii şi asimilate salariilor;
 • venituri din activităţi independente;
 • venituri din drepturi de proprietate intelectuală;
 • venituri din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură, supuse impozitului pe venit.
 • Pentru a beneficia de indemnizație, părintele ce intră în concediul pentru creșterea copilului, trebuie să realizeze venituri cel puțin 12 luni în ultimii 2 ani anteriori datei nașterii copilului.

Pentru determinarea bazei de calcul, prin venit înțelegem venitul realizat pe fiecare categorie de venit, din care se scad contribuțiile sociale obligatorii datorate și impozitul pe venit, dacă acesta se datorează.

Dacă o persoană fizică realizează mai multe surse de venit dintre cele enumerate anterior, în acest caz se vor lua în considerare toate veniturile. Desigur, se păstrează celelalte reglementări existente, cum ar fi faptul că valoarea maximă a indemnizației nu poate să depășească 8.500 lei, iar valoarea minimă nu poate să fie mai mică de 1.250 lei.

Persoanelor care ulterior datei de 23 martie 2018 nu le-au fost luate în considerare veniturile din drepturi de proprietate intelectuală, pot depune documente doveditoare la Agențiile pentru plăți și inspecție socială, în termen de 60 de zile, pentru recalculul indemnizației.

Indemnizația recalculată se aplică doar pentru perioada după 17 septembrie 2018 și nu pentru perioada anterioară. Diferențele rezultate se vor achita până la data de 31 decembrie 2018.

Agențiile de plăți au obligația de a stabili noul cuantum în termen de 60 de zile de la depunerea documentelor sau în termen de 60 de zile de la data prezentei ordonanțe, dacă documentele sunt deja depuse. Diferențe de plăți astfel calculate se achită persoanelor interesate până în data de 31 decembrie 2018.

HG nr. 701/2018

ShareShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+

HG nr. 701/2018 pentru modificarea pct. 42 din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 33/2018 privind stabilirea contravenţiilor care intră sub incidenţa Legii prevenirii nr. 270/2017, precum şi a modelului planului de remediere

 

Publicat in Monitorul Oficial nr. 777 din 10.09.2018

  Legiuitorul extinde aplicarea legii prevenției și pentru câteva contravenții reglementate de legislația caselor de marcat fiscale, printre care amintim obligația operatorilor economici de a se dota cu case de marcat cu memorie electronică, pentru care termenul de dotare a fost depășit, iar suspendarea termenului de a aplica contravenții s-a încheiat pentru marii contribuabili.

Următoarele contravenții intră în sfera aplicării prevenției:

 • emiterea bonului fiscal conţinând date eronate sau fără ca acesta să conţină toate datele prevăzute de legislație;
 • neînmânarea bonului fiscal clientului de către operatorul aparatului de marcat electronic fiscal şi/sau neeliberarea facturii la solicitarea clientului;
 • neîndeplinirea de către utilizatorii aparatelor de marcat electronice fiscale a obligaţiei de a afişa anunţul de atenţionare prin care clientul poate să nu plătească bunurile dacă nu i se înmânează bonul fiscal;
 • nerespectarea obligației utilizatorilor caselor de marcat de a utiliza consumabilele corespunzătoare;
 • nerespectarea obligației de a asigura funcţionarea aparatului de marcat electronic fiscal în parametrii tehnici legali, pe toată durata de utilizare a acestuia și de a permite intervenţia tehnică numai a persoanelor autorizate;
 • nerespectarea de către utilizatorii aparatelor de marcat electronice fiscale a termenelor prevăzute de lege, de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale.

Un operator economic supus unei inspecții ce se află în situația posibilă de a fi sancționat contravențional cu una dintre contravențiile aflate în sfera legii prevenției, la momentul inspecției va fi sancționat cu avertisment și are obligația să remedieze situația deficitară într-un termen de maxim 90 de zile de la constatare.

În termen de 10 zile lucrătoare de la data expirării termenului de remediere, echipa de inspecție verifică aplicarea planului de remediere și în cazul în care nu s-au respectat măsurile dispuse prin planul de remediere, atunci are dreptul să aplice amenda contravențională.

Dacă respectiva contravenție este enumerată în HG nr. 33/2018, temei normativ ce reglementează contravențiile supuse prevenției, iar echipele de inspecție nu aplică procedura prevenției, prin efectul legii, se consideră că procesul verbal de sancționare contravențională este unul nul. Un operator economic ce beneficiază de măsura prevenției, timp de 3 ani, nu mai poate solicita aplicarea clemenței pentru aceeași contravenție.

OpANAF nr. 2117/2018

ShareShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+

OpANAF nr. 2117/2018 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularelor şi documentelor utilizate în activitatea de verificare a situaţiei fiscale personale

 

Publicat in Monitorul Oficial nr.766 din 5 septembrie 2018

Prezentul act normativ adoptă formularele și procedura aplicabilă în inspecțiile realizate față de persoanele fizice, ce nu și-au declarat veniturile, cunoscute în practica de zi cu zi ca persoane cu averi nedeclarate.

Procedura realizării verificării la nivelul persoanei fizice este reglementată de art. 138 din Codul de procedură fiscală, iar persoanele fizice la care autoritatea fiscală identifică o diferență de venituri nedeclarată de mai mult de 10%, însă nu mai puțin de 50.000 lei, pot face obiectul unei inspecții de specialitate.

În acest sens, autoritatea fiscală selectează pe baza analizei de risc, persoanele ce se încadrează în sfera contribuabililor ce nu și-au îndeplinit obligația declarării și plății impozitului și decide efectuarea verificărilor de specialitate.

Din punct de vedere procedural, efectuarea unei inspecții de specialitate la nivelul persoanei fizice începe prin comunicarea Avizului de verificare cu termen de minim 15 zile înainte de începerea verificării.

În termen de 60 de zile de la comunicarea Avizului de verificare, persoana fizică are obligația să depună Declarația de patrimoniu, iar datele din această declarație sunt elementele cheie în stabilirea sau justificarea impozitului/scutirii de impozit.

Desigur, procedura este mult mai amplă în sensul că presupune etape de lucru, iar ordinul analizat astăzi adoptă formularele necesare.

Aceste formulare sunt următoarele:

a)      Aviz de verificare;

b)      Ordin de serviciu;

c)      Minuta întâlnirii;

d)     Notă explicativă;

e)      Proces-verbal;

f)       Invitaţie;

g)      Decizie de suspendare a verificării situaţiei fiscale personale;

h)      Raport de verificare fiscală;

i)        Decizie de încetare a procedurii de verificare a situaţiei fiscale personale;

j)        Decizie de impunere privind impozitul pe venit stabilit suplimentar în cadrul verificării situaţiei fiscale personale;

k)      Decizie de reverificare;

l)        Dispoziţie privind măsurile stabilite în cadrul procedurii de verificare a situaţiei fiscale personale;

m)    Proces-verbal de ridicare/restituire înscrisuri.

Ordin ANAF nr. 2093/2018

ShareShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+

Ordin ANAF nr. 2093/2018 pentru aprobarea procedurilor privind definitivarea impozitului anual pe veniturile realizate de persoanele fizice, precum şi a modelului şi conţinutului unor formulare

 

Publicat in Monitorul Oficial nr.745 din 29 august 2018

Prezentul act normativ se adresează persoanelor fizice ce au realizat venituri supuse impozitului pe venit în anul 2017, pentru care a existat obligația depunerii declarațiilor anuale de venit, iar autoritatea fiscală emite Decizia de impunere.

Potrivit prezentului act normativ, autoritatea fiscală va emite Decizia de impunere aferentă veniturilor din anul 2017, până la data de 30 octombrie 2018. Desigur, termenul de plată este de 60 de zile de la comunicarea Deciziei de impunere.

Sunt în sfera prezentului act normativ următoarele categorii de venituri:

 • Venituri din activități independente sau profesii libere;
 • Venituri din drepturi de proprietate intelectuală, pentru care nu s-a reținut impozitul la sursă; venitul se determină în sistem real pe baza datelor din contabilitate;
 • Venituri din cedarea folosinței bunurilor, pentru care contribuabilul a optat la impozitare în sistem real, pe baza datelor din contabilitate;
 • Venituri din cedarea folosinței bunurilor – chirii, pentru care venitul este exprimat în valută și se efectuează o reactualizare a sumelor;
 • Venituri din activități agricole – silvicultură și piscicultură, pentru care se aplică impozitarea în sistem real, în baza datelor din contabilitate.

În vederea realizării obiectivului stabilit de prezentul act normativ, sunt adoptate mai multe proceduri de lucru, aplicabile în funcție de situația concretă, dintre care amintim:

a)      Procedură pentru contribuabilii ce au depus declarația de impunere;

b)      Procedură pentru contribuabilii ce nu au depus declarația de impunere, deși aveau această obligație;

c)      Procedură privind stabilirea sumei de 2% din impozitul pe venit destinat unităților fără scop patrimonial și burselor private.

Principalele aspecte din aceste proceduri sunt:

‐          Declarațiile de venit depuse de contribuabili până pe data de 31 iulie 2018 se procesează până în data de 31 august 2018.

‐          Declarațiile de venit depuse după data de 31 iulie 2018 se procesează în termen de 15 zile de la data primirii acestora.

‐          Contribuabilii ce aveau obligația depunerii declarației de venit pentru anul 2017 și nu au depus această declarație, vor fi notificați cu privire la obligația depunerii declarației, aceștia având un termen de 15 zile pentru depunerea acesteia.

Notă: există procedură de notificare și de identificare a acestor persoane, inclusiv de stabilire din oficiu a impozitului.

Din perspectiva stabilirii bazei de impozitare, autoritatea fiscală însumează veniturile impozabile, determină impozitul de plată și emite Decizia de impunere – formular 250 pentru veniturile din România și formular 251 pentru veniturile din străinătate.

Notă: dacă contribuabilul înregistrează mai multe surse de venit, deciziile de impunere se emit pentru fiecare tip de venit/sursă de venit și se comunică simultan contribuabilului.