OMFP nr. 2531/2018

ShareShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+

OMFP nr. 2531/2018 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2018 a operatorilor economici, precum şi pentru modificarea şi completarea unor reglementări contabile

citeşte mai mult

Lege nr. 175

ShareShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+

Lege nr . 175 din 13 Iulie 2018

Lege pentru modificarea si completarea art. 291 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind codul fiscal

Începând cu data de 01 ianuarie 2019, prin actul normativ analizat astăzi, se extinde categoria serviciilor supuse cotei de TVA în procent de 9%, cotă reglementată de art. 291 alin. (2) din Codul fiscal.

Astfel, cota de TVA de 9% va fi aplicată și pentru următoarele categorii de servicii:
a)Servicii reprezentând livrarea apei pentru irigații în agricultură;
b)Servicii de alimentare cu apă și canalizare.

În prezent, pentru serviciile ce constau în livrarea apei pentru irigații în agricultură, era prezentă și sintagma ”apă potabilă”, ce va fi eliminată prin reformularea literei g) de la art. 291 alin. (2) din Codul fiscal.

Reamintim cu această ocazie și celelalte categorii de prestări de bunuri și servicii pentru care se aplică cota redusă de TVA de 9%, după cum urmează:

1)livrarea de proteze și accesorii ale acestora, definite prin normele metodologice   conform legislației specifice, cu excepția protezelor dentare scutite de taxă;
2)livrarea de produse ortopedice;
3)livrarea de medicamente de uz uman și veterinar;
4)cazarea în cadrul sectorului hotelier sau al sectoarelor cu funcție similară, inclusiv   închirierea terenurilor amenajate pentru camping;

5)livrarea următoarelor bunuri: alimente, inclusiv băuturi, cu excepția băuturilor   alcoolice, destinate consumului uman și animal, animale și păsări vii din specii domestice,   semințe, plante și ingrediente utilizate în prepararea alimentelor, produse utilizate pentru   a completa sau înlocui alimentele.

6)serviciile de restaurant și de catering, cu excepția băuturilor alcoolice, altele decât   berea care se încadrează la codul NC 22 03 00 10;

7)livrarea de îngrășăminte și de pesticide utilizate în agricultură, semințe și alte produse   agricole destinate însămânțării sau plantării, precum și prestările de servicii de tipul celor   specifice utilizate în sectorul agricol, prevăzute prin ordin comun al ministrului finanțelor   publice și al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale.

Legea nr.165

ShareShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+

Lege privind acordarea biletelor de valoare

Începând cu data de 01 ianuarie 2019, acordarea tichetelor de masă, tichetelor cadou, tichetelor de creșă, tichetelor culturale, respectiv voucherelor de vacanță se va face cu respectarea Legii nr. 165/2018, act normativ ce reglementează în mod unitar toate aceste proceduri, ocazie cu care se abrogă reglementările în domeniu existente anterior.

citeşte mai mult

Legea nr. 163/2018 – pentru modificarea si completarea Legii contabilitatii nr. 82/1991 , Legii societatilor nr. 31/1990 , Legii nr. 1/2005 privind organizarea si functionarea cooperatiei

ShareShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+

legea 163 din 2018

 

Legea nr. 163/2018 – pentru modificarea şi completarea Legii contabilităţii nr. 82/1991, modificarea şi completarea Legii societăţilor nr. 31/1990, precum şi modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei

In Monitorul Oficial nr.595 din 12.07.2018

ü  Începând cu data de 15.07.2018 societățile înființate în baza Legii nr. 31/1990 pot să distribuie trimestrial dividende ce provin din profitul exercițiului financiar în curs.

ü  Astfel, repartizarea trimestrială a profitului către acţionari sau asociaţi se poate efectua opţional, în cursul exerciţiului financiar, în limita profitului contabil net realizat trimestrial, plus eventualele profituri reportate şi sume retrase din rezerve disponibile în acest scop, din care se scad orice pierderi reportate şi sume depuse în rezerve în conformitate cu cerinţele legale sau statutare, respectiv pe baza situaţiilor financiare interimare, aprobate de adunarea generală a acţionarilor sau asociaţilor.

ü  Reținem în acest sens că suma permisă la distribuire se diminuează cu eventualele pierderi reportate din anii anteriori și cu rezervele obligatorii și doar profitul rămas se poate distribui. Se recomandă în acest caz să se acopere mai întâi pierderile contabile și apoi să se efectueze repartizarea de dividende.

ü  Calculul anual al rezultatului exercițiului și regularizarea sumelor repartizate în cursul exerciţiului financiar, trebuie să aibă loc după aprobarea situaţiilor financiare anuale, iar dividendele repartizate şi plătite în plus în cursul exerciţiului financiar se restituie în termen de 60 de zile de la data aprobării situaţiilor financiare anuale.

ü  Foarte important: Obligaţia de restituire intervine pentru persoanele care au încasat dividende trimestrial, iar conducerea societăţii are obligaţia de a urmări recuperarea acestor sume şi de a dispune măsurile ce se impun.

ü  De reținut: societățile care optează pentru repartizarea trimestrială de dividende au obligaţia să întocmească situaţii financiare interimare. Acestea sunt supuse auditului, în situaţia în care persoanele care le întocmesc au obligaţia de auditare statutară a situaţiilor financiare anuale sau optează pentru auditarea acestora, potrivit legii. Situaţiile financiare interimare sunt supuse verificării de către cenzori în cazul în care situaţiile financiare anuale fac obiectul verificării de către cenzori.

ü  Cu această ocazie, se modifică și reglementarea privind distribuirea de dividend prevăzută de Legea nr. 61/1990 privind societățile, republicată cu modificări.

ü  Dividendele se distribuie asociaţilor proporţional cu cota de participare la capitalul social vărsat, opţional trimestrial pe baza situaţiilor financiare interimare şi anual, după regularizarea efectuată prin situaţiile financiare anuale, dacă prin actul constitutiv nu se prevede altfel. Plata diferenţelor rezultate din regularizare se face în termen de 60 de zile de la data aprobării situaţiilor financiare anuale aferente exerciţiului financiar încheiat.

ü  În caz contrar, societatea datorează, după acest termen, dobândă penalizatoare calculată conform art. 3 din Ordonanţa Guvernului nr. 13/2011 privind dobânda legală remuneratorie şi penalizatoare pentru obligaţii băneşti. Adunarea generală a acționarilor/asociaților poate să stabilească o dobândă mai mare.

ü  Mare atenție: este considerată în continuare INFRACȚIUNE fapta prin care o persoană ”încasează sau plăteşte dividende, sub orice formă, din profituri fictive ori care nu puteau fi distribuite în cursul exerciţiului financiar pe baza situaţiei financiare interimare şi anual, pe baza situaţiilor financiare anuale, sau contrar celor rezultate din acestea.”

ü  Amintim și faptul că prevederi similare s-au adoptat și pentru societățile cooperatiste fiind modificată și Legea cooperației nr. 1/2005 cu modificări ulterioare. Și aceste entități pot să distribuie dividende trimestrial, iar încasarea de dividende din profituri fictive este infracțiune.

ü  Având în vedere aceste noi reglementări așteptăm ca autoritățile să publice situațiile financiare interimare pentru a putea face plata de dividende trimestriale.