OpANAF nr. 2237/2019 pentru punerea în aplicare a unor standarde tehnice referitoare la sistemul de trasabilitate pentru produsele din tutun

Monitorul oficial nr. 747 din 13.09.2019

Începând cu data de 20 mai 2019 distribuitorii produselor din tutun trebuie să respecte reglementările UE privind circulația produselor accizabile din tutun. Astfel, prin Legea nr. 201/2016 au fost transpuse Directivele 40/2014, respectiv 109/2014  privind trasabilitatea produselor din tutun. Standardele tehnice privind sistemul de trasabilitate sunt reglementate  la nivel comunitar de regulamentul 574/2018 al comisiei europene.

Prin art. 15 din Legea nr. 201/2016 au fost aprobate elementele obligatorii aferente trasabilității produselor din tutun. Acestea sunt:

Pachetele unitare de produse din tutun introduse pe piaţă sunt marcate cu un identificator unic. Pentru a asigura integritatea identificatorului unic, acesta se tipăreşte sau se fixează astfel încât să nu poată fi îndepărtat, să nu poată fi şters şi să nu fie în niciun fel ascuns sau întrerupt, inclusiv prin intermediul timbrelor pentru marcarea produselor din tutun prelucrat prevăzute de Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, şi al marcajelor de preţ sau prin deschiderea pachetului unitar.

În cazul produselor din tutun fabricate în afara Uniunii Europene, obligaţiile prevăzute la prezentul articol se aplică doar celor destinate sau introduse pe piaţa din România. Identificatorul unic permite stabilirea următoarelor elemente:

a) data şi locul de fabricare;

b) fabrica;

c) utilajul folosit la fabricarea produselor din tutun;

d) schimbul de lucru sau ora fabricării;

e) descrierea produsului;

f) piaţa de destinaţie pentru vânzare cu amănuntul;

g) ruta de transport preconizată;

h) dacă este cazul, importatorul în Uniunea Europeană;

i) ruta efectivă de transport de la fabricare până la primul punct de vânzare cu amănuntul, inclusiv toate depozitele utilizate, precum şi data transportului, destinaţia, punctul de plecare şi destinatarul;

j) identitatea tuturor cumpărătorilor, de la fabricare până la primul punct de vânzare cu amănuntul; şi

k) factura, numărul de ordine şi evidenţele plăţilor pentru toţi cumpărătorii de la fabricare până la primul punct de vânzare cu amănuntul.

Actul normativ stabilește modul în care sunt puse în aplicare standardele tehnice referitoare la sistemul trasabilității pentru produsele din tutun. Astfel, compania națională „Imprimeria națională SA” trebuie să realizeze până în data de 31.10.2019 sistemul de emitere de coduri unice și de identificatori unici.

Acest sistem de identificator trebuie utilizat de toți operatorii economici ce introduc produse din tutun pe teritoriul României. Procedura dezvoltă din punct de vedere tehnic modul în care vor fi folosiți acești identificatori unici.

OMFP nr. 2810/2019 pentru aprobarea procedurii de aplicare a măsurilor de restructurare a obligaţiilor bugetare restante la 31 decembrie 2018 în cazul debitorilor care au datorii principale în cuantum mai mare sau egal cu suma de un milion lei

Monitorul oficial nr. 711 din 29.08.2019

Actul normativ analizat adoptă procedura de aplicare a facilităților fiscale prevăzute de OG nr. 6/2019 pentru acei debitori cu datorii la bugetul de stat la data de 31 decembrie 2018, datorii mai mari de 1.000.000 lei.

Pentru datornicii la buget cu datorii mai mici de 1.000.000 lei la data de 31 decembrie 2019 nu au fost încă adoptate proceduri.

Potrivit metodologiei, restructurarea obligațiilor bugetare poate să se realizeze în unul sau mai multe moduri, astfel:

 1. Înlesnire la plată ce constă în eșalonarea la plată, precum și amânarea la plată a accesoriilor în scopul anulării;
 2. Conversia datoriei în acțiuni;
 3. Darea la plată a unor active în scopul stingerii obligațiilor bugetare principale;
 4. Anularea unor obligații bugetare principale.

Pentru a se putea aplica măsura de restructurare la art. 2 alin. (1) din OG nr. 6/2019 au fost impuse mai multe condiții printre care amintim:

 • Să fi depus toate declarațiile fiscale;
 • Să prezinte un plan de restructurare și un test al creditorului privat prudent;
 • Să nu se afle în procedura insolvenței;
 • Să nu beneficieze de o eșalonare la plată reglementată deja de Codul de procedură fiscală.

Intenția aplicării metodologiei de restructurare a obligației bugetare se notifică ANAF până la data de 31 septembrie 2019. notificarea poate fi depusă direct la registratură, respectiv prin poză cu confirmare de primire, planul de restructurare li testul creditorul privat se realizează de un expert independent.

Poate să fie un expert independent orice persoană fizică sau juridică ce are dreptul să efectueze expertize. Expertul independent poate să fie și un grup de experți.

Pentru a fi luată în considerare cererea de aplicare a restructurării debitorul trebuie să achite obligațiile bugetare aferente anului 2019 la zi până la data depunerii cererii, obligații principale și accesorii dacă a primit ajutor de stat și este de recuperat și alte obligații bugetare (amenzi, obligații aferente altor bugete apărute pe perioada desfășurării procedurii).

Dacă prin planul de restructurare se solicită și anularea unei părți din debitul principal, solicitantul trebuie să plătească un procent între 5% și 15% din debitul datorat la buget.

Procedura este foarte vastă adaptată la fiecare dintre metodele de restructurare a datoriei și este aplicabilă situațiile posibile din practică, cum ar fi reușita planului de reorganizare, dar și eșecul planului de reorganizare. Procedura impune foarte multe etape si metodologii de urmat de către organul fiscal, dar și de către contribuabil.

HG nr. 620/2019 pentru modificarea şi completarea art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 549/2018 privind condiţiile, procedura şi termenele de restituire a sumelor reprezentând ajutor de stat pentru suportarea unei părţi din accizele calculate pentru motorina utilizată drept combustibil pentru motor

Monitorul oficial nr. 719 din 30.09.2019

Actul normativ se adresează unor categorii de transportatori ce au dreptul legal să beneficieze de restituirea unei părți din acciza plătită pentru achiziția de combustibil.

În anul 2019 acciza standard la motorină este de 1.895,94 lei pentru 1000 litri (1,86 lei/litru). Transportatorii de mărfuri ce sunt dotați cu mijloace de transport cu o masă autorizată mai mare de 7,5 tone, respectiv transportatorii ce efectuează transport interlocalități de persoane, în mod regulat sau ocazional cu autovehicule din categoria M2 sau M3, beneficiază de o reducere a accizei cu 183,62 lei/1000 litri (0,183 lei/litru).

Aceste reduceri de accize sunt prevăzute de art. 142 alin. (9) – (10) din Codul fiscal. Prin hotărâre de Guvern, sunt adoptate condițiile de reducere a accizei, iar procedura efectivă de aplicare presupune aplicarea unei scheme de ajutor de stat cu restituire de accize.

Cadrul normativ privind procedura de restituire a acestor accize este HG nr. 549/2018 cu modificări ulterioare. HG nr. 620/2019 majorează bugetul accizei de restituit pentru anii 2019 și 2020.

Noile bugete anuale sunt:

 1. 20 milioane lei pentru anul 2018; 
 2. 40 milioane lei pentru anul 2019; 
 3. 30 milioane lei pentru anul 2020.

Se estimează că un număr de cc 1.500 operatori economici vor beneficia de această schemă de ajutor de stat.

OG nr. 19 din 21 August 2019 pentru modificarea și completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală

Monitorul oficial nr. 0694 din 22 august 2019

OG nr. 19/2019 transpune Directiva UE nr. 1852/2017 privind mecanismele de soluționare a litigiilor fiscale transfrontaliere, ce a avut termen de implementare în legislația națională până în data de 30 iunie 2019.

Potrivit acestei ordonanțe, se reglementează în Codul de procedură fiscală o procedură amiabilă pentru eliminarea dublei impuneri în legătură cu ajustarea profiturilor întreprinderilor asociate.

Orice persoană interesată poate începe o procedură amiabilă prin introducerea unei plângeri la autoritatea fiscală competentă. Această plângere poate fi depusă în termen de maxim 3 ani de la data deciziei de impunere ce generează diferența de impozitare indiferent de situația administrativă sau juridică aplicată conform procedurii naționale.

Menționăm căintroducerea unei astfel de plângeri pune capăt oricărei alte proceduri amiabile, respectiv închide soluționarea litigiilor prin soluționarea instrumentelor juridice.

În același timp, având în vedere că vizează profituri transfrontaliere, persoana afectată depune simultan o plângere conținând aceleași informații și la autoritățile competente din celelalte state membre aflate în sfera respectivelor tranzacții.

În termen de 6 luni de la depunerea plângerii, autoritatea fiscală competentă în România trebuie să ia o decizie, fie privind acceptarea plângerii cu un acord amiabil cu autoritățile din celelalte state membre, fie acceptarea cererii cu acord unilateral, fie respingerea cererii.

În cazul în care autoritatea fiscală nu dă niciun răspuns în termen de 6 luni, se consideră că plângerea este acceptată.

În cazul în care plângerea a fost respinsă de autoritatea fiscală competentă din România, persoana interesată se poate adresa instanței de judecată în termen de 30 de zile de la notificarea respingerii.

Ordonanța prevede mai multe proceduri de urmat, în funcție de mai multe situații posibile cum ar fi acceptarea plângerii daor de una sau mai multe autorități fiscale competente, respectiv respingerea plângerii de una sau mai multe autorități fiscale din diferite state.

În aceste ultime situații, se vor aplica proceduri de acord amiabil între autoritățile fiscale din diverse state membre cu soluționarea litigiilor fiscale de către comisii consultative.

OMFP nr. 2343/2019 pentru aprobarea procedurilor de anulare a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate

OMFP nr. 2343/2019 pentru aprobarea procedurilor de anulare a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate, precum şi a obligaţiilor fiscale accesorii aferente acestora ce fac obiectul prevederilor art. 2 şi 3 din OUG nr. 31/2019 privind acordarea unor facilităţi fiscale şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, pentru completarea OUG nr. 11/2018 pentru adoptarea unor măsuri bugetare şi pentru modificarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.

Monitorul oficial nr. 691 din 21.08.2019

Prin OUG nr. 31/2019 publicat în Monitorul oficial nr. 403 din 14 mai 2019 a fost abrogată obligația plătii contribuției la asigurările sociale de sănătate datorate pentru perioada 01 iulie 2015 – 31 decembrie 2017 de persoanele fizice ce nu au realizat venituri sau veniturile realizate au fost mai mici decât salariul minim brut garantat în plată în această perioadă, corespunzător unui număr de 12 luni.

Potrivit reglementărilor existente în perioada 01 iulie 2015 – 31 decembrie 2017 persoanele fizice ce realizau venituri extrasalariale aveau obligația plății contribuției la sănătate pentru aceste venituri extrasalariale, chiar și în situația în care venitul realizat era mai mic decât salariul minim brut pe economie, iar baza de calcul se recalcula la nivelul salariului minim brut garantat în plată.

Întrucât în multiple cazuri, contribuția la sănătate depășea semnificativ venitul realizat, Ordonanța a abrogat obligația plății CASS.

Procedura anulării la plată nu se aplică pentru acele persoane care din proprie inițiativă au optat pentru plata contribuției la sănătate, conform OUG nr. 41/2015 aprobată prin Legea nr. 112/2016, respectiv sunt acele persoane care chiar dacă nu au venituri sau au avut venituri mai mici decât plafonul de 12 x salariul minim pe economie într-un an, dar au dorit să fie asigurate în sistemul public de sănătate din diverse considerente.

OMFP nr. 2343/2019 este act normativ de procedură internă pentru autoritatea fiscală în sensul în care să poată fi ștearsă din evidența autorității fiscale obligația plății contribuției la sănătate și în mod implicit eventualele cheltuieli accesorii – dobânzi și penalități de întârziere.

Procedura ține cont de situația faptică, respectiv de cazul în care:

 1. A fost emisă deja decizie de impunere;
 2. Nu a fost emisă decizie de impunere.

Trebuie amintit faptul că întreaga procedură se aplică din oficiu, iar debitorului persoana fizică i se comunică doar decizia de anulare a contribuției sociale de sănătate și a obligațiilor fiscale accesorii.

Întrucât această decizie de anulare a unei obligații de plată este totuși un act administrativ fiscal, persoana fizică ce se simte nedreptățită de anularea acestei obligații la plată are dreptul să depună contestație.

Termenul este de 45 de zile de la comunicarea deciziei de anulare a obligației de plată, iar contestația se depune la organul fiscal emitent al respectivei decizii de impunere.