Vânzătorul este obligat să livreze consumatorului produse care sunt în conformitate cu prevederile contractului de vânzare-cumpărare.  Produsele sunt în conformitate cu contractul de vânzare-cumpărare dacă:

– corespund cu descrierea făcută de vânzător şi au aceleaşi calităţi ca produsele prezentate consumatorului ca mostră/model;

– corespund oricărui scop specific solicitat de consumatorul cumparator, scop făcut cunoscut vânzătorului şi acceptat de acesta la încheierea contractului de vânzare-cumpărare;

– sa corespunda scopurilor pentru care sunt folosite în mod normal produsele de acelaşi tip;

– fiind de acelaşi tip, sa prezinte parametri de calitate şi performanţe normale, la care consumatorul cumparator se poate aştepta în mod rezonabil, date fiind natura produsului şi declaraţiile publice privind caracteristicile concrete ale acestuia, făcute de vânzător, de producător sau de reprezentantul acestuia, în special prin publicitate sau prin înscriere pe eticheta produsului.

Nu se consideră a fi lipsă de conformitate dacă în momentul încheierii contractului de vânzare-cumpărare consumatorul a cunoscut sau nu putea, în mod rezonabil, să cunoască această lipsă de conformitate ori dacă lipsa de conformitate îşi are originea în materialele furnizate de consumator.

Ca exemplu, in cazul în care instalarea este făcută în baza contractului de catre vânzător sau pe răspunderea sa, orice lipsă de conformitate ce rezultă dintr-o instalare incorectă a produselor este considerată a fi o lipsă a conformităţii produselor. De asemenea, regula este valabilă şi dacă produsele sunt instalate incorect de către consumatori din cauza unei greşeli din instrucţiunile de instalare.

Garantia comerciala si garantia legala

Reglementarea actuala (Legea nr. 449/2003)include doar o definitie generala a garanţiei, aceasta fiind considerata ca fiind orice angajament asumat de vânzător sau producător faţă de consumator, fără solicitarea unor costuri suplimentare, de restituire a preţului plătit de consumator, de reparare sau de înlocuire a produsului cumpărat, dacă acesta nu corespunde condiţiilor enunţate în declaraţiile referitoare la garanţie sau în publicitatea aferentă.

Prin Ordonanţa Guvernului nr. 9/2016 care intra in vigoare din 28.02.2016, definitia garantiei face referire in mod expresla garanţia comercialăsi este introdusă o noua garantie, garanţia legala de conformitate.

Astfel ca, potrivit noilor modificari, garanţia comerciala este orice angajament asumat de vânzător faţă de consumator, fără solicitarea unor costuri suplimentare, de restituire a preţului plătit de consumator, de reparare sau de înlocuire a produsului cumpărat, în cazul în care acesta nu corespunde condiţiilor enunţate în declaraţiile referitoare la garanţie sau în publicitatea aferentă.

Fata de reglementarea actuala, unde garantia este angajamentul asumat de vânzător/producător, in noua reglementarese elimina producătorul din formulare.

Garanţia legala de conformitate reprezinta protecţia juridică a consumatorului rezultată prin efectul legii în raport cu lipsa de conformitate, reprezentând obligaţia legală a vânzătorului faţă de consumator, fără solicitarea unor costuri suplimentare, să aducă produsul la conformitate, incluzând restituirea preţului plătit de consumator, repararea sau înlocuirea produsului, dacă acesta nu corespunde condiţiilor enunţate în declaraţiile referitoare la garanţie sau în publicitatea aferentă.

Certificatul de garantie

Din punct de vedere juridic, garanţia comercială este obligatorie pentru ofertanţi, în condiţiile specificate din declaraţiile referitoare la garanţie şi în publicitatea aferentă.

Astfel, certificatul de garanţie emis în baza garanţiei comerciale trebuie să fie redactat în termeni simpli şi uşor de înţeles, să includă menţiuni despre drepturile legale ale consumatoruluişi să ateste clar că acestea nu vor fi afectate prin garanţia oferită. Certificatul de garanţie, emis pe baza garanţiei comerciale, trebuie să precizeze elementele de identificare a produsului, termenul de garanţie, durata medie de utilizare, modalităţile de asigurare a garanţiei – întreţinere, reparare, înlocuire – şi termenul de realizare a acestora, inclusiv denumirea şi adresa vânzătorului şi ale unităţii specializate de service.

La cerere, consumatorii vor putea să primească certificatul de garanţie în scris sau pe orice alt suport durabil.

În plus, chiar dacă nuva fi redactat în termeni simpli şi uşor de înţeles, nuva include menţiuni despre drepturile legale ale consumatorului şi celelalte informaţii amintite în paragraful anterior, valabilitatea documentului nu va fi afectată în niciun fel, consumatorul avand dreptul de a solicita vanzatorului indeplinirea conditiilor incluse in declaratiile referitoare la garantie.

Produsele de folosinţă îndelungată trebuie să fie însoţite de certificatul de garanţie emis pe baza garanţiei comerciale şi de declaraţia de conformitate, precum şi de cartea tehnică ori de instrucţiunile de folosire, instalare, exploatare, întreţinere, eliberate de producător

Prelungirea garanţiilor cu perioadele în care produsele sunt nefuncţionale

O prevedere nouă cefi introdusă prin O.G nr. 9/2016 face referire la prelungirea automată a garanţiei legale şi a celei comerciale cu perioadele de nefuncţionare ale produselor, atunci când este vorba delipsa de conformitate apărută în cadrul termenului de garanţie. Mai precis, perioada de nefuncţionare va fi reprezentată de intervalul dintre aducerea la cunoştinţă a neconformităţii sau prezentarea produsului la comerciant/service şi aducerea produsului în starea normală de funcţionare sau predarea/notificarea de ridicare a produsului conform art. 22 alin (3) din Legea nr. 449/2003.

Atunci când va fi vorba de înlocuirea produselor defecte cu produse de folosinţă îndelungată, în cadrul termenului de garanţie, acestea din urmă vor avea un nou termen de garanţie, care va curge de la data preschimbării.

Produsele de folosinţă îndelungată defectate în termenul de garanţie legală de conformitate, atunci când nu pot fi reparate sau când durata cumulată de nefuncţionare din cauza deficienţelor apărute în termenul de garanţie legală de conformitate depăşeşte 10% din durata acestui termen, la cererea consumatorului, vor fi înlocuite de vânzător sau acesta va restitui consumatorului contravaloarea produsului respectiv.

Curgerea termenului de garanţie de la data intrării produselor în posesia consumatorilor va fi valabilă inclusiv pentru bunurile noi de folosinţă îndelungată obţinute prin tragere la sorţi la tombole, câştigate la concursuri sau acordate cu reducere de preţ/gratuit de către operatorii economici.

Ce masuri sunt indreptatiti sa ceara consumatorii pentru lipsa conformităţii de la momentul livrării produselor?

Consumatorii sunt îndreptăţiţi să ceară:

1)repararea sau înlocuirea, cu excepţia situaţiei în care măsura este imposibilă sau disproporţionată;

2)fie să beneficieze de o reducere corespunzătoare a preţului sau

3)de desfacerea contractului de vânzare-cumpărare.

Concret, o măsură reparatorie este considerată imposibilă dacă vânzătorul nu poate să asigure produse identice pentru înlocuire ori piese de schimb pentru reparare sau este considerată disproporţionată dacă impune vânzătorului costuri nerezonabile comparativ cu cealaltă măsură reparatorie.

Orice reparare sau înlocuire a produselor va fi făcută, în cadrul unei perioade de timp prestabilite de către vânzător şi consumator. Aceasta nu va putea fi mai mare de 15 zile calendaristice de la data aducerii la cunoştinţa vânzătorului a lipsei de conformitate a produsului sau a predării produsului către vânzător în baza unui document de predare-preluare.

În ceea ce priveşte dreptul consumatorilor de a cere ori o reducere de preţ corespunzătoare, ori desfacerea contractului de vânzare-cumpărare (exceptând cazurile când lipsa conformităţii este minoră), acesta este valabil în oricare dintre următoarele cazuri:

-dacă nu beneficiază nici de repararea, nici de înlocuirea produsului;

-dacă vânzătorii nu iau măsura reparatorie într-o perioadă de timp rezonabilă;

-dacă vânzătorii nu iau măsura reparatorie fără inconveniente semnificative pentru consumator, în cadrul perioadei prestabilite de maximum 15 zile calendaristice.

Termenele in care vanzatorii pot raspunde pentru lipsa de conformitate

Vânzătorii vor fi răspunzători pentru orice lipsă de conformitate timp de doi ani de la livrarea produselorin baza garanţiei legale. Până la proba contrară, lipsa de conformitate apărută în termen de 6 luni de la livrarea produsului se prezumă că a existat la momentul livrării acestuia, cu excepţia cazurilor în care prezumţia este incompatibilă cu natura produsului sau a lipsei de conformitatem.

Pentru produsele a căror durată medie de utilizare este mai mică de 2 ani, termenul de 2 ani se reduce la această durată.

După expirarea termenului de 2 ani, consumatorii pot pretinde remedierea sau înlocuirea produselor care nu pot fi folosite în scopul pentru care au fost realizate ca urmare a unor vicii ascunse apărute în cadrul duratei medii de utilizare.

Lipsa de conformitate trebuie notificată vânzătorului în cel mult două lunide la data la care a constatat-o.

Consumatorii nemulţumiti se pot adresa Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, entitate împuternicită prin lege să sancţioneze vânzătorii pentru nerespectarea legii.