Asociaţia este subiectul de drept constituit de trei sau mai multe persoane care, pe baza unei înţelegeri, pun în comun şi fără drept de restituire contribuţia materială, cunoştinţele sau aportul lor în muncă pentru realizarea unor activităţi în interes general, al unor colectivităţi sau, după caz, în interesul lor personal nepatrimonial.

Persoanele care vor costitui asociaţia trebuie să aibă capacitate deplină de exerciţiu a drepturilor civile, ceea ce înseamnă, în principiu, să aibă 18 ani împliniţi şi să nu fie puşi sub interdicţie prin hotărâre judecătoarescă. De precizat este şi faptul că au capacitate de exerciţiu deplină şi minorii căsătoriţi. Nu există condiţii legate de cetăţenie, domiciliu, reşedinţă, deci şi cetăţenii străini sau apatrizi pot fi fondatorii unei asociaţii în România, dacă nu s-a instituit contra lor vreo interdicţie în acest sens. Cei care vor înfiinţa asociaţia vor stabili scopul asociaţiei, obiectivele acesteia, mijloacele prin care vor acţiona pentru atingerea scopului şi denumirea pe care o va avea asociaţia. Tot aceştia vor redacta actul constitutiv şi statutul asociaţiei.

Actul constitutiv cuprinde, sub sancţiunea nulităţii absolute:

a) datele de identificare a membrilor asociaţi: numele sau denumirea şi, după caz, domiciliul sau sediul acestora;

b) exprimarea voinţei de asociere şi precizarea scopului propus;

c) denumirea asociaţiei;

d) sediul asociaţiei;

e) durata de funcţionare a asociaţiei – pe termen determinat, cu indicarea expresă a termenului, sau, după caz, pe termen nedeterminat;

f) patrimoniul iniţial al asociaţiei; activul patrimonial, în valoare de cel puţin un salariu minim brut pe economie, la data constituirii asociaţiei, este alcătuit din aportul în natură şi/sau în bani al asociaţilor. În cazul aportului în natură, forma autentică a actului constitutiv şi a statutului este obligatorie;

g) componenţa nominală a celor dintâi organe de conducere, administrare şi control ale asociaţiei;

h) persoana sau, după caz, persoanele împuternicite să desfăşoare procedura de dobândire a personalităţii juridice;

i) semnăturile membrilor asociaţi.

Statutul cuprinde, sub sancţiunea nulităţii absolute:

a) elementele cuprinse în actul constitutiv, mai puţin punctele g) şi h)

b) precizarea scopului şi a obiectivelor asociaţiei;

c) modul de dobândire şi de pierdere a calităţii de asociat;

d) drepturile şi obligaţiile asociaţilor;

e) categoriile de resurse patrimoniale ale asociaţiei;

f) atribuţiile organelor de conducere, administrare şi control ale asociaţiei;

g) destinaţia bunurilor, în cazul dizolvării asociaţiei

Următorul pas este găsirea unui sediu pentru asociaţie, care poate fi domiciliul unuia dintre fondatori, o locuinţă dintr-un codominiu, sau un spaţiu obţinut contra cost. Atestarea actelor constitutive se poat face de către un avocat sau se pot autentifica notarial.

Asociaţia trebuie să aibă şi o denumire care să nu fie folosită deja de o altă organizaţie. Pentru a cerceta acest lucru, e nevoie de o cerere adresată Ministerului Justiţiei, care emite o dovadă a disponibilităţii denumirii şi rezervă acea denumire pentru timpul necesar în mod normal de constituire a unei asociaţii.

O altă etapă este obţinerea cazierelor fiscale ale viitorilor membri fondatori de la Administraţia Finanţelor Publice, în funcţie de domiciliul fiecăruia, pentru care se percepe o taxă de 20 de lei / cazier.

Oricare dintre membri asociaţi poate formula o cerere de înscriere a asociaţiei în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor aflat la grefa judecătoriei în a cărei circumscripţie teritorială urmează să-şi aibă sediul. În  termen de 3 zile de la depunerea cererii de înscriere şi a documentelor necesare, judecătorul desemnat de preşedintele instanţei verifică legalitatea acestora şi dispune, prin încheiere, înscrierea asociaţiei în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor.

Această cerere va fi însoţită de următoarele documente:

a) actul constitutiv;

b) statutul asociaţiei;

c) actele doveditoare ale sediului şi patrimoniului iniţial;

d) dovada disponibilităţii denumirii eliberată de Ministerul Justiţiei sau, după caz, refuzul motivat al eliberării acesteia.

Odată cu efectuarea înscrierii, încheierea prin care s-a dispus înscrierea se comunică din oficiu, pentru evidenţa fiscală, organului financiar local în a cărui rază teritorială se află sediul asociaţiei, cu menţionarea numărului de înscriere în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor.

Reprezentantul legal al asociaţiei sau un împuternicit al acestuia, va merge la Administraţia Finanţelor Publice de care aparţine sediul asociaţiei, având asupra sa actele constitutive în original şi un set de copii xerox de pe acestea, certificate de el ca fiind conforme cu originalul. După depunerea actelor necesare pentru obţinerea certificatului de înregistrare fiscală şi expirarea termenului de procesare a cererii se va primi acest certificat, care cuprinde codul de înregistrare fiscală.

Este nevoie, de asemenea, de confecţionarea unei ştampile rotunde cu denumirea asociaţiei, într-un atelier de profil, de activarea contului bancar unde a fost depus patrimoniul iniţial al asociaţiei, de achiziţionarea formularisticii financiar-contabile obligatorii, aflarea numărului de înregistrare în Registrul Naţional ONG, precum şi notificarea, în scop de evidenţă, a autorităţilor necesare, dar şi a autorităţilor publice în al cărui domeniu de competenţă activează.