Impozitul pe profit reprezinta un impozit datorat la bugetul statului de catre toti contribuabilii, care inregistreaza profit fiscal in perioada de raportare si totodata, o cheltuiala fiscala a intreprinderii suportata la nivelul intregii sale activitati.

Ce persoane sunt obligate la plata impozitului pe profit?

Sunt obligate la plata impozitului pe profit, conform art. 13 alin. (1) Cod Fiscal urmatorii contribuabili:

1) persoanele juridice române, adica orice persoana juridica ce a fost infiintata si functioneaza in conformitate cu legislatia Romaniei;

2) persoanele juridice străine care desfăşoară activitate prin intermediul unui sediu permanent/mai multor sedii permanente în România;

3) persoanele juridice străine care au locul de exercitare a conducerii efective în România;

4)persoanele juridice străine care realizează venituri obţinute din transferul proprietăţilor imobiliare situate în România sau al oricăror drepturi legate de aceste proprietăţi, inclusiv închirierea sau cedarea folosinţei bunurilor proprietăţii imobiliare situate în România, veniturile din exploatarea resurselor naturale situate în România, precum şi veniturile din vânzarea-cesionarea titlurilor de participare deţinute la o persoană juridică română;

Prin contribuabil se intelege persoana fizică sau juridică obligată prin lege să plătească impozit.

Cota de impozitare

Cota de impozit pe profit care se aplică asupra venitului impozabil este de 16%, cu exceptia impozitului pe profit de 5 % aplicabila in cazul contribuabililor care desfăşoară activităţi de natura barurilor de noapte, cluburilor de noapte, discotecilor sau cazinourilor, inclusiv persoanele juridice care realizează aceste venituri în baza unui contract de asociere;

La determinarea profitului aferent acestor activitati se iau in calcul si cheltuielile de conducere si administrare, precum si alte cheltuieli comune ale contribuabilului, proportional cu veniturile obtinute din activitatile vizate in veniturile totale realizate de contribuabil.

Cum se aplica impozitul pe profit?

– In cazul persoanelor juridice române, al persoanelor juridice străine având locul de exercitare a conducerii efective în România, precum şi al persoanelor juridice cu sediul social în România, înfiinţate potrivit legislaţiei europene, impozitul pe profit se aplica asupra profitului impozabil obţinut din orice sursă, atât din România, cât şi din străinătate;

– In cazul persoanelor juridice străine care desfăşoară activitate prin intermediul unui sediu permanent/mai multor sedii permanente în România, impozitul pe profit se aplica asupra profitului impozabil atribuibil sediului permanent, respectiv asupra profitului impozabil la nivelul sediului permanent desemnat să îndeplinească obligaţiile fiscale;

– In cazul persoanelor juridice străine care realizează venituri in Romania, impozitul pe profit se aplica asupra profitului impozabil aferent acestora.

Reguli speciale de impozitare

Venitul impozabil reprezinta diferenţă între venitul brut şi cheltuielile deductibile, altele decât cheltuielile de sponsorizare, mecenat, pentru acordarea de burse private, cheltuielile de protocol.

Potrivit art. 68 din Cod Fiscal, in venitul brut se includ toate veniturile in bani si in natura, ca de exemplu: veniturile din vanzarea de produse si de marfuri, venituri din prestarea de servicii si executarea de lucrari, venituri din vanzarea sau inchirierea bunurilor din patrimoniul afacerii. De asemenea, in venitul brut se includ si veniturile incasate ulterior incetatii activitatii, pe baza facturilor emise si neincasate pana la incetarea activitatii.

Pentru asociaţiile de proprietari constituite ca persoane juridice şi asociaţiile de locatari recunoscute ca asociaţii de proprietari, veniturile obţinute şi utilizate, în anul curent sau în anii următori, pentru îmbunătăţirea utilităţilor şi a eficienţei clădirii, pentru întreţinerea şi repararea proprietăţii comune, potrivit legii sunt considerate venituri neimpozabile la calculul rezultatului fiscal.

În cazul organizaţiilor nonprofit, organizaţiilor sindicale, organizaţiilor patronale, la calculul rezultatului fiscal se regasesc anumite venituri care sunt neimpozabile. Exemplificativ, cateva din veniturile neimpozabile:

1)contributiile si taxele de inscriere ale membrilor;

2)contribuţiile băneşti sau în natură ale membrilor şi simpatizanţilor;

3)taxele de înregistrare stabilite potrivit legislaţiei în vigoare;

4)veniturile obtinute din vize, taxe si penalitati sportive sau din participarea la competitii si demonstratii sportive;

5)donatiile, precum si banii sau bunurile primite prin sponsorizare/mecenat;

6)veniturile din dividende, dobânzi, precum şi din diferenţele de curs valutar aferente disponibilităţilor şi veniturilor neimpozabile.

În cazul organizaţiilor nonprofit, organizaţiilor sindicale, organizaţiilor patronale, pentru calculul rezultatului fiscal sunt neimpozabile şi alte venituri realizate, până la nivelul echivalentului în lei a 15.000 euro, într-un an fiscal, dar nu mai mult de 10% din veniturile totale neimpozabile prevăzute mai sus. Aceste organizaţii datorează impozit pe profit pentru partea din profitul impozabil care corespunde veniturilor, altele decât cele considerate venituri neimpozabile.

Pentru intelegerea si aplicarea corecta a dispoziitilor Codului Fiscal cu privire la impozitul pe profit prezentam cateva exemple.

Exemplul 1:

În anul 2016, societatea A a achiziţionat de pe piaţa reglementată un număr de 5.000 de acţiuni ale societăţii B la un preţ unitar de 100 lei/acţiune.

Societatea B comunică societăţii A faptul că, în conformitate cu hotărârea adunării generale a acţionarilor, se majorează capitalul social al societăţii B prin încorporarea profitului în sumă de 400.000 lei. Majorarea se efectuează prin emiterea de titluri de participare noi, societatea A primind 4.000 de acţiuni la valoarea nominală de 100 de lei. Societatea A deţine 5% din titlurile de participare ale societăţii B.

Veniturile înregistrate de societatea A ca urmare a majorării capitalului social la societatea B reprezintă venituri neimpozabile, acestea urmând să fie impozitate la momentul vânzării titlurilor de participare respective.

Ulterior, societatea A vinde titlurile deţinute la societatea B la o valoare de 350 lei/acţiune, realizând venituri din vânzarea titlurilor de participare în sumă de 1.750.000 lei.

Având în vedere faptul că valoarea fiscală a titlurilor de participare primite ca urmare a majorării capitalului social la societatea B este 400.000 lei, iar la momentul înregistrării acestora acestea au reprezentat venituri neimpozabile, la momentul vânzării titlurilor,  profitul impozabil este:

Profit impozabil = 1.750.000 – 900.000 + 400.000 = 1.250.000 lei

Exemplul 2:

Societatea A a achiziţionat de pe piaţa reglementată un număr de 4.000 de acţiuni ale societăţii B la un preţ unitar de 150 lei/acţiune.

Societatea B comunică societăţii A faptul că, în conformitate cu hotărârea adunării generale a acţionarilor, se majorează capitalul social al societăţii B prin încorporarea rezervelor în sumă de 500.000 lei. Majorarea se efectuează prin emiterea de titluri de participare noi, societatea A primind 5.000 de acţiuni la valoarea nominală de 100 lei. Societatea A deţine 5% din titlurile de participare ale societăţii B.

Sumele reprezentând valoarea titlurilor de participare noi, înregistrate de societatea A în rezerve, potrivit reglementărilor contabile, ca urmare a majorării capitalului social la societatea B nu reprezintă elemente similare veniturilor neimpozabile, acestea urmând să fie impozitate la momentul vânzării titlurilor de participare respective.

Ulterior, societatea A vinde titlurile deţinute la societatea B la o valoare de 250 lei/acţiune, realizând venituri din vânzarea titlurilor de participare în sumă de 2.250.000 lei.

Sumele reprezentând valoarea titlurilor de participare noi primite de societatea A se impozitează la momentul vânzării titlurilor de participare.

Profit impozabil = 2.250.000 – 1.100.000 + 500.000 = 1.650.000 lei