Achizițiile publice reprezintă suma tuturor proceselor de planificare, stabilire a priorităților, organizare, publicitate și de proceduri, în vederea realizării de achizitii de către organizațiile care sunt finanțate total sau parțial de bugete publice. Autoritățile publice contractante au datoria de a se asigura că prin procesul de achiziții publice se consumă efectiv, eficient, în mod etic, echidistant și transparent fondurile publice alocate.

Dreptul achiziţiilor publice are ca scop reglementarea procedurilor de achiziţionare de bunuri, servicii sau lucrări de către autorităţile publice. Contractele de achiziţii publice sunt convenţii încheiate între o entitate publică şi o persoană juridică publică sau privată având drept obiect execuţia de lucrări, furnizarea de produse sau prestarea de servicii. Perfectarea acestor contracte, finanţate din fonduri publice, trebuie să respecte în mod riguros normele legale naţionale, care, în prezent sunt cuprinse în Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii.

Din perspectiva europeana, dimensiunea acestui sector economic este estimată la 16,5% din PIB-ul UE. Armonizarea procedurilor de achiziții publice la nivelul Uniunii Europene este un deziderat important al pieței comune europene.

Legislația europeană a încurajat și încurajează concurența între firme prin utilizarea de proceduri de selecție transparente. De asemenea, legislația europeană conține prevederi de acțiune coercitivă împotriva autorităților contractante care nu-și îndeplinesc obligațiile.

Contractele de achiziţii publice sunt atribuite prin proceduri speciale.

Licitaţia deschisă este procedura la care orice operator economic interesat are dreptul de a depune oferta.

La licitaţia restrânsă orice operator economic are dreptul de a-şi depune candidatura, urmând ca numai candidaţii selectaţi să aibă dreptul de a depune oferta.

Dialogul competitiv este procedura la care orice operator economic are dreptul de a-şi depune candidatura şi prin care autoritatea contractantă conduce un dialog cu candidaţii admişi, în scopul identificării uneia sau mai multor soluţii apte să răspundă necesităţilor sale, urmând ca, pe baza soluţiei/soluţiilor, candidaţii selectaţi să elaboreze oferta finală.

Negocierea este procedura prin care autoritatea contractantă derulează consultări cu candidaţii selectaţi şi negociază clauzele contractuale, inclusiv preţul, cu unul sau mai mulţi dintre aceştia.

Cererea de oferte este o procedură simplificată, prin care autoritatea contractantă solicită oferte de la mai mulţi operatori economici

Ofertanții, persoane juridice publice sau private, doresc o simplificare a procedurilor de achiziții publice. Pentru diversele vânzări pe care trebuie să le facă autorităților contractante, ofertanții trebuie să completeze o serie de documente, nu întotdeauna familiare, motiv pentru care au nevoie de consultanţă de specialitate în acest domeniu de importanţă economică deosebită. Prin intermediul unui avocat specializat în procedura achiziţiilor publice se poate asigura sprijin juridic profesionist operatorilor economici interesaţi să participe la licitaţii publice, prin: intermedierea relaţiilor cu autorităţile contractante, redactarea şi negocierea contractelor de asociere cu alţi participanţi la procedura de achiziţie publică, consultanţă juridică la întocmirea ofertei de participare, redactarea contestaţiilor la documentaţia, desfăşurarea sau rezultatul procedurii de achiziţie publică, asistare şi reprezentare în faţa Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor precum şi în faţa Curţilor de Apel competente pentru soluţionarea litigiilor în materie de achiziţii publice.

Deseori, ofertanţii se văd implicaţi în procese penale în legătură cu atribuirea şi derularea contractelor de achiziţie publică, inclusiv a contractelor finanţate din fonduri europene. În aceste situaţii, este crucială consultanţa, asistenţa şi reprezentare juridică, prin avocat, a persoanelor şi entităţilor implicate, în orice etapa a unui dosar penal de achiziţii publice, începând de la urmărirea penală şi până la pronunţarea unei decizii judecătoreşti definitive.

Cu privire la serviciile noastre din aceasta achizitiilor publice, va invitam sa consultati sectiunea Avocat achizitii publice a site-ului nostru.